Zou een christen moeten scheiden van een niet-christen?

De Bijbel leert dat een scheiding niet thuishoort in Gods plan met het huwelijk. Echtscheiding alleen is toegestaan in twee situaties: als er sprake is van overspel of als er sprake is van verlating. In de eerste situatie is er geen overeenstemming onder christenen wat God precies wel en niet toestaat. De tweede situatie betekent dat een niet-christelijke echtgenoot het huwelijk verbreekt. In zo’n situatie is het geen zonde voor de christelijke partner die achterblijft om de situatie te accepteren en dus gescheiden te zijn.

De belangrijkste tekst in de Bijbel die een huwelijk tussen een christen en een niet-christen bespreekt, is 1 Korinthe 7:12-16:

“Maar tegen de anderen zeg ík, niet de Heere: Als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij ermee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. Als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt ermee in bij haar te wonen, moet zij hem niet verlaten. Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Maar als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult behouden? Of hoe weet u, man, of u uw vrouw zult behouden?” (HSV)

In 1 Korinthe 7 behandelt Paulus verschillende problemen rondom huwelijken, single zijn, scheiding en hertrouwen. In vers 12-16 bespreekt hij huwelijken waarin een christen is getrouwd met een niet-christen. Paulus’ belangrijkste mening wordt gegeven in vers 12-13: dat een christen in een huwelijk met een niet-christen niet moet scheiden.

Een opmerking bij het begin van vers 12: “Maar tegen de anderen zeg ík, niet de Heere” – Paulus gebruikt deze woorden waarschijnlijk omdat Jezus dit onderwerp niet besprak in Zijn bediening. Paulus is hier dus zelf aan het woord in plaats van dat hij Jezus’ woorden herhaalt. Paulus is echter een apostel, die geroepen is door de Heere. Hierdoor hebben zijn woorden dezelfde autoriteit als het Woord van God en daarmee Jezus Zelf (2 Petrus 3:15-16).

Paulus’ idee dat een christen niet moet scheiden van een niet-christen is waarschijnlijk gebaseerd op Jezus’ eigen onderwijs. Jezus heeft Zelf gezegd dat de twee mensen in een huwelijk één vlees geworden zijn en daarom niet mogen worden gescheiden (Genesis 2:24, Mattheüs 19:5-6). Daarnaast, de christen die getrouwd is met een niet-christen weet niet wat er gaat gebeuren: misschien wordt hun niet-gelovige partner uiteindelijk wel een gelovige (vers 16).

Deel artikel