Zijn er boze geesten in de hemel?

humans-evil

Efeze 6:12: “Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.”

Hemelse gewesten

Zijn er boze geesten in de hemel? Nou, dit vers lijkt dat te beweren. Maar we moeten begrijpen wat Paulus bedoelt als hij het heeft over de ‘hemelse gewesten’ of ‘hemelse plaatsen’, zoals het in andere vertalingen staat.

Deze zin komt vier keer voor in de brief aan de Efeziërs:

  • 1: 3: “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.”
  • 1:20: “… die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten.”
  • 2: 6: “en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.”
  • 3:10: “opdat door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt zou worden.”

Bij Christus wonen

Dus de hemelse gewesten in de brief aan de Efeziërs zijn de plaats waar God ons (dat wil zeggen christenen) in Christus heeft gezegend (Efeze 1: 3), en waar God ons heeft opgewekt om nu met Christus te zijn (Efeze 2: 6); terwijl we ook in het hier en nu leven. Met andere woorden, de hemelse plaatsen zijn het geestelijke rijk, waar gelovigen nu bij Christus wonen. In de hemelse gewesten is ook Christus opgewekt (Efeze 1:20), en daar regeert Hij nu inderdaad “ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij…” (Efeze 1:21).

Efeze 1: 20-21, 3:10 en 6:12 getuigen allemaal dat in de hemelse gewesten ook kwade geestelijke krachten voor komen.

Dus wat is er aan de hand in Efeze 6:12? Hoofdstuk 6:10 begint een nieuw en nogal abrupt gedeelte in de brief. Vlak daarvoor legde Paulus uit hoe volgens het evangelie het leven van gelovigen op het gebied van huwelijk, werk en gezin vormgegeven zou moeten worden.

Maar nu heeft Paulus het over “stand kunnen houden tegen de listige verleidingen van de duivel” (Efeze 6:11), en de noodzaak om de “hele wapenrusting van God” aan te doen (Efeze 6: 13-17). Het punt is dat ons dagelijks leven, vooral op het gebied van huwelijk, werk en gezin, juist de plek is waar we de zwaarste aanvallen van de duivel kunnen verwachten. Als we proberen het evangelie op deze gebieden na te leven, zullen we de “vurige pijlen” van de duivel ervaren (Efeze 6:16). Daarom is onze strijd tegen de “geestelijke machten van het kwaad” (Efeze 6:12).

Christus heeft meer macht

Maar het goede nieuws is dat Christus boven al deze krachten is verheven (Efeze 1: 20-22) en dat Hij daarom volledige macht en gezag over hen heeft; en ook dat God ons voorziet van de wapenrusting die we aan moeten doen, zodat we stand kunnen houden ​​(Efeze 6:10, 13, 14-17; de wapenrusting die in de verzen 14-17 wordt genoemd, is het evangelie op zich).

Paulus’ gebruik van de ‘hemelse gewesten’ in de brief aan de Efeziërs verschilt dus van dat van de ‘hemel’.

Deel artikel