Bijbelwoord.nl
voorspellingen

Zijn Bijbelse voorspellingen betrouwbaar en actueel?

In de Bijbel staan tussen de 200-300 voorspellingen, profetieën, over de eerst komst van Jezus die letterlijk vervuld zijn. Deze voorspellingen werden uitgesproken door profeten in de naam van de Heere. Een door God geïnspireerde profeet maakte geen enkele keer een verkeerde voorspelling (Deuteronomium 18 vers 21-22).

Jezus’ eerste komst

Enkele profetieën over Zijn eerste komst:
De geboorte van de Heere Jezus in Bethlehem ongeveer 500 jaar voor Christus (Micha 5 vers 1).
De intocht van Jezus op een ezel in Jeruzalem (Zacharia 9 vers 9).
Zijn kleed dat zou verdeeld worden en het feit dat zijn beenderen niet gebroken zouden worden terwijl dat bij een gekruisigde altijd werd gedaan. (Psalmen 22 vers 19; 34 vers 21).

Jezus’ tweede komst

In de Bijbel staan zo’n 600 voorspellingen over de tweede komst van Jezus, die ook letterlijk in vervulling zullen gaan:
Profetieën over de verwoesting van Israël en de verstrooiing van het Joodse volk zijn historisch, maar Gods herstelplan met Zijn volk Israël is nu in volle gang ‘Wees niet bevreesd, want Ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal Ik uw nageslacht halen en vanwaar zij ondergaat zal Ik u bijeen brengen’ ………’Breng Mijn zonen van ver en Mijn dochter van het einde der aarde’ (Jesaja 43 vers 5,6).

‘Vissers’ ( bijvoorbeeld de organisatie ‘Exodus’) en ‘jagers’ (antisemitische machten) komen in actie voor de terugkeer naar hun door God beloofde land. Want Hij zei: ‘Ik geef u en uw nageslacht … heel het land als eeuwig bezit …’ (Genesis 17 vers 8).
En ‘Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE … En daarna zend ik boden tot vele jagers …’ (Jeremia 16 vers 16).
Ook herstel van het land is voorspeld (Jesaja 41 vers 19, 20) en dat zien we gebeuren.

Geestelijk herstel van Israël

Het geestelijk herstel van het Joodse volk is ook voorspeld in Ezechiël 36 vers 26 en 27: ‘Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven … dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.’ In Romeinen 11 vers 26 zegt Paulus dan ook dat heel Israël zalig zal worden.
De snelle opkomst van de Joods-Messiaanse gemeenten sinds 1967 in Israël (en andere landen) is een eerste teken van herstel. Nu zijn in Israël alleen al meer dan 3000 á 4000 gelovigen in Jezus Messias.

Verbonden in het Koninkrijk

Maar er is nog voor een deel verharding over Israël gekomen, totdat de volheid van de heidenen/ gelovigen uit de volken is binnengegaan (Romeinen 11 vers 25). De gelovigen, die als takken geënt zijn op de edele olijfboom en onze verbondenheid met het Joodse volk symboliseren (Romeinen 11 vers 17). Samen verenigd te zijn in hét Koninkrijk is toekomstmuziek!
Voordat dat Koninkrijk aanbreekt zullen antizionistische machten zich manifesteren op allerlei manieren in de strijd tegen dat komende Koninkrijk. De barensweeën zijn al zichtbaar (Mattheüs 24)

Verantwoording

Nu heeft God gewaarschuwd dat er een dag zal komen, waarop Hij de natiën van de wereld ter verantwoording zal roepen voor hun houding en gedrag ten opzichte van Zijn volk. ‘Ik zal alle heidenvolken bijeen brengen (…) Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld.’ (Joël 3 vers 2).

Het loopt uit op een oorlog om Jeruzalem. En dan? ‘Dan zal de HEERE uittrekken om tegen die volken te strijden…..zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden….Dan zal de HEERE, mijn God komen: al de heiligen met U!……De HEERE zal Koning worden over heel de aarde’ (uit Zacharia 14 vers 3-10).

Zijn Koninkrijk komt!

Totdat deze glorieuze gebeurtenis voor Israël en de gelovigen in Christus zich voltrekt hebben zij en wij nog een weg te gaan. Samen in verbondenheid want wie Israël zegent wordt gezegend.
Die wetmatigheid is al gebleken door de hele geschiedenis.
Laat dit ons aller gebed zijn: Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede!

Lees ook: Zal Jezus terugkeren om zondaren te oordelen?