Wilde God dat Jezus zou sterven?

De dood van Jezus Christus was de meest gruwelijke gebeurtenis in de menselijke geschiedenis en tegelijkertijd was het de culminatie van Gods verlossingsplan. Het kruisigen van Gods Zoon was tegelijkertijd de ultieme zonde én de enige weg tot verlossing. Dus, was dit allemaal een drama dat God de Vader niet kon voorkomen of wilde Hij eigenlijk zelf dat Zijn Zoon werd gekruisigd?

Jezus wist wat er ging gebeuren

Bij verschillende gelegenheden legde Jezus aan Zijn discipelen uit dat Hij moest sterven (bv. in Mattheüs 17:22-23; 20:18-19). Dit was zo tegengesteld aan hun hoop en verwachtingen, dat ze niet echt begrepen wat Jezus zei. Maar eigenlijk waren Zijn woorden best duidelijk: “U weet dat over twee dagen het Pascha is, en dan zal de Zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden.” (Mattheüs 26:2) Jezus zou ter dood veroordeeld worden door de overpriesters en schriftgeleerden, en vervolgens bespot, gegeseld en gekruisigd worden door de heidenen. (Mattheüs 20:18-19)

Hij wist ook dat één van Zijn discipelen, Judas, Hem zou verraden: “Voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal verraden. … Hij die de hand met Mij in de schotel indoopt, die zal Mij verraden.” (Mattheüs 26:21-23) De andere discipelen zouden uiteengedreven worden. (Mattheüs 26:31) Jezus zou alles alleen doorstaan, Hij zou Gods toorn dragen, lijden en sterven – maar op de derde dag weer opstaan. Al deze details vertelde Jezus Zelf al vooraf!

Jezus’ lijden en sterven was van eeuwigheid af zo voorzien

De drie-enige God heeft al vóór de grondlegging van de wereld een plan van verlossing ontworpen. Dat is verbijsterend. Zelfs voordat de eerste mensen zondigden, koos God ervoor om hen opnieuw heilig en smetteloos in Jezus maken (Efeze 1:4; 2 Timotheüs 1:9). Vanaf eeuwigheid was het al duidelijk dat God de Zoon mens zou worden en de zonden van de mensen op Zich zou nemen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hadden samen dit plan bedacht. Toen Jezus uiteindelijk “de gedaante van een mens” aannam, voerde Hij dit plan uit en was “gehoorzaam tot de dood, ja, tot de kruisdood” (Filippenzen 2:8).

Jezus worstelde met Gods plan

De uitvoering van dit plan was niet gemakkelijk voor Jezus. Hij voerde een heftige zielenstrijd vanwege het lijden dat voor Hem lag: “Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen.” (Johannes 12:27) In de tuin van Gethsemane wierp Hij Zich met het gezicht ter aarde en bad: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.” (Mattheüs 26:39) Er was geen andere weg om de mensheid te redden. Dus koos Jezus ervoor om ons, zondaren, tot het einde toe lief te hebben en te worden verbrijzeld om onze ongerechtigheden. (Johannes 13:1; Jesaja 53:5)

De betrokken mensen waren zelf verantwoordelijk voor hun daden

God had dus Jezus’ lijden en sterven al van eeuwigheid af gepland. En Jezus koos ervoor om dit pad tot het eind toe te bewandelen. Maar dit pleit niet de mensen vrij die Zijn dood beraamden (Mattheüs 26:4), die Hem verraadden (Mattheüs 26:14-16), die met valse beschuldigingen kwamen om Hem ter dood te veroordelen (Mattheüs 26:59), of die Hem overgaven om Hem te kruisigen ondanks Zijn onschuld (Lukas 23:13-14; 23:24-25).

Zij waren volledig verantwoordelijk voor hun eigen daden. Zoals Jezus zegt over Judas: “De Zoon des mensen gaat wel heen zoals over Hem geschreven is, maar wee die mens door wie de Zoon des mensen verraden wordt! Het zou goed voor die mens zijn als hij niet geboren was.” (Mattheüs 26:24)

Zelfs mensen die Gods Zoon doodden kunnen vergeving ontvangen

Gods genade is zo eindeloos groot, dat zelfs mensen die hun eigen Verlosser doodden nog gereinigd kunnen worden van zonde en onreinheid, zoals God beloofde in Zacharia 12:10-13:1, “Over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouwbedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. … Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid.

Dit gebeurde precies op de Pinksterdag beschreven in Handelingen 2, waar de apostelen het Evangelie predikten: “Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, Die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. … Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.” (Handelingen 2:36-41)

Conclusie

Jezus werd gedood “door de handen van wetteloze mensen”, die een ernstige zonde begingen door de Messias te verwerpen die God had gestuurd en door een onschuldig man te kruisigen. Maar tegelijkertijd was Hij “overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven.” (Handelingen 2:23) God gebruikte de zondige plannen van mensen om iets goeds tot stand te brengen – om de verlossing van zondaren tot stand te brengen. Accepteer jij dit geschenk van genade?

Deel artikel