Wil God een relatie met mij?

Relatie

Wat vindt God van mij en hoe ziet Hij mij? Hoe staan wij mensen tegenover God?

Relatie met God

God heeft ons gemaakt naar Zijn beeld, staat in het begin van de Bijbel. Als mens zijn we geschapen met als allerhoogste doel: een persoonlijke relatie met God te hebben. De zondeval heeft helaas een vernietigend effect gehad op ons totale mens-zijn, geest, ziel en lichaam.

Omdat God altijd van Zijn schepping is blijven houden, heeft Hij een geweldig herstelplan gecreëerd voor onze menselijke natuur. Direct na de zondeval beloofde God dat er een redder zou komen. Hij stuurde zijn Zoon Jezus, naar deze wereld om de relatie met God de Vader te herstellen (Johannes 3:16).

Wat een enorm groot wonder dat God Zijn Zoon, de Here Jezus, naar de aarde heeft gestuurd om voor de zonden van mensen straf te dragen.

Spiegel

Deze waarheid is te ontdekken in Gods Woord, de Bijbel. De Bijbel is als een spiegel, waarin je je eigen identiteit als mens kunt ontdekken. Wij zijn als een minuscuul vlekje in het oneindige universum. Desondanks mag je weten dat je het voorwerp bent van de intense aandacht en liefde van de almachtige God. Want GOD IS LIEFDE.

‘Richt je hart op Zijn oneindige liefde’, zegt Paulus (2 Thessalonicenzen 3:5). God wil een relatie met ons en wil dat wij dicht bij Hem leven. ‘Nader tot God, en Hij zal tot u naderen.’(Jakobus 4:8).

Kind van God

God belooft, dat iedereen die in Hem gelooft bij Hem mag horen als zijn kind. Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven’(Johannes 1:12). Dankzij Zijn genade mag je een kind van God zijn, een nieuwe schepping. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:  het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God (2 Korinthe 5:17,18)!

Wij, Zijn kinderen, zijn dan ook onbeschrijfelijk waardevol (Matteüs 13:44-46). Misschien heb je een laag zelfbeeld. Heb je het gevoel dat je niet erg belangrijk bent voor God en anderen. Of je voelt je ongewenst, afgewezen en onwaardig. Denk dan eens na over dit Bijbelgedeelte en besef dat jij die unieke, waardevolle parel bent, waarover het hier gaat. Om met lichaam, ziel en geest een afdruk te zijn en steeds meer te worden van Zijn wezen.

Gehoorzaam aan God

Zo wil Hij in het middelpunt van ons leven komen te staan en de zeggenschap krijgen over alle terreinen van ons leven. Zoals de profeet Jeremia zegt:

Bewandel heel de weg die Ik u gebieden zal en het zal u goed gaan.’ (Jeremia 7:23) Dan worden we door Zijn Heilige Geest geleid. Die tot ons spreekt door Zijn Woord, de Bijbel. ‘Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen.’ (Efeze 5:1) Dit wil zeggen: leef als kinderen die hun hele hart voor God hebben opengesteld. Dan ga je wandelen in Zijn voetstappen en ben je een spiegelbeeld van Hem.

Hierbij hebben we Zijn hulp en kracht heel hard nodig om niet onder de invloed te komen van satan, ‘de vorst van deze wereld’ (Johannes 14:30). Daartoe wordt de Heilige Geest gegeven aan hen die Hem gehoorzamen (Handelingen 5:32). Wat een belofte!

Parels

Onder Zijn leiding mogen we stappen zetten om te leven zoals Hij het bedoelt, achter Hem aan. God heeft een plan met voor elk van Zijn kinderen dat Hij ook stap voor stap aan ons duidelijk wil maken: ‘Ik onderwijs u en leer de weg die u moet gaan; Ik geef raad, mijn oog is op u.’ (Psalm 32:8)

Blijf Zijn vingerwijzing ontdekken en volgen. Dit leidt tot het plan dat Hij voor ons in gedachten heeft – als parels in Zijn hand…

Deel artikel