Wie zijn de heiligen over wie het in de Bijbel gaat?

Wanneer ben je heilig? Wie zijn er heilig? Wat moet je doen om een heilige te worden?

Jezus

Het woord ‘heilig’ wordt in de Bijbel op verschillende manieren gebruikt.
Heilig in de meest unieke zin is de Heere Jezus. Een bezetene riep tegen Hem: “Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God” (Markus 1:24). Als het over dé Heilige gaat, dan gaat het over de Heere Jezus.

Profeten en apostelen

Maar het woord wordt ook breder gebruikt. Het wordt gebruikt voor mensen die op een bijzondere manier door God gebruikt zijn. Zo spreekt de Bijbel bijvoorbeeld over ‘heilige profeten’ (Handelingen 3:21) en ‘heilige apostelen’ (Efeze 3:5). Die verbondenheid van heilig zijn en God dienen zien we ook terug in de vele verzen die de engelen heilig noemen (bv. Mattheüs 25:31, 1Thessalonicenzen 3:13).

Alle gelovigen

Tenslotte wordt de kring van de heiligen nog wijder getrokken, doordat alle gelovigen als heiligen worden aangesproken. Dat gebeurt al in het Oude Testament: “Vrees de HEERE, u, Zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek” (Psalm 34 vers 10); en “Daarom looft de hemel Uw wonderen, HEERE, ja, prijst men Uw trouw in de gemeente van de heiligen” (Psalm 89:10).

In het Nieuwe Testament wordt dit nog frequenter gedaan. Paulus noemt alle leden van Christus’ kerk in Rome ‘geliefden van God en geroepen heiligen” (Romeinen 1:7). In de aanhef aan zijn brief aan Efeze noemt hij ‘de heiligen en gelovigen in Christus Jezus’ (Efeze 1:1). Daarmee bedoelt hij niet twee groepen, maar een groep. Alle gelovigen zijn dus heiligen.

Heilig zijn

Je kunt dus zeggen dat in de Bijbel aan de ene kant een bijzondere groep van Gods dienaren (profeten en apostelen) ‘heilig’ wordt genoemd. Zij verdienen onze bijzondere achting, op een manier die we niet kunnen toepassen op mensen van tegenwoordig.
Aan de andere kant zijn alle gelovigen heiligen. Ieder die gelooft in de Heere God en Zijn Zoon Jezus Christus is door God geroepen uit de wereld, schoongemaakt van de zonde, geadopteerd als Zijn kind, en apart gezet voor Zijn dienst. Dat is heilig zijn.

Deel artikel