Wie is de Heilige Geest?

De Heilige Geest wordt vaak genoemd in de Bijbel, het meest in het Nieuwe Testament. Hij wordt met verschillende namen aangesproken, zoals “Geest van God” (Genesis 1:2, 1 Samuel 10:10), “Geest van de Heere” (Jesaja 61:1), “Geest van de waarheid” (Johannes 14:16-17), “Geest van Jezus Christus” (Filippenzen 1:19), of “Heilige Geest” (Psalm 51:13, Mattheus 28:19). Dus, wie is deze Heilige Geest en wat is zijn werk?

De Heilige Geest is God

De Heilige Geest is één Persoon in de drie-enige God, naast God de Vader en God de Zoon. Hij is niet een onpersoonlijke kracht, maar een volledig goddelijk Persoon.

Eén tekst die toont dat de Heilige Geest zowel “God” is als de Vader en de Zoon is Mattheus 28:19-20: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alle wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Andere teksten tonen dat de Heilige Geest inderdaad goddelijke eigenschappen heeft:

  • Hij is eeuwig (Hebreeën 9:14)
  • Hij is alomtegenwoordig (Psalm 139:7-10)
  • Hij is alwetend (1 Korinthe 2:10-11)
  • Hij is almachtig (Lukas 1:35-37)
  • Hij is heilig (Romeinen 1:4)

Wat is het werk van de Heilige Geest?

De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn één God, maar ze hebben verschillende taken. Deze taak volbrengen ze in volkomen samenwerking met de andere leden.

De Heilige Geest is duidelijk aan het werk gedurende de hele wereldgeschiedenis; in schepping, in de incarnatie van de Zoon, in de geboorte van mensenbaby’s, in de inspiratie en verheldering van de Bijbel en in het transformeren van gelovigen.

Was de Heilige Geest betrokken bij de schepping?

De Bijbel begint met de duidelijke verklaring dat in het begin God de hemel en de aarde schiep. Het tweede Bijbelvers maakt duidelijk dat de Heilige Geest actief betrokken was bij de schepping: “En de Geest van God zweefde boven het water.” (Genesis 1:2) Het Hebreeuwse woord “geest” dat hier gebruikt wordt, kan ook vertaald worden als “adem”. Dat doen de meeste Bijbelvertalingen wel in Psalm 33:6, waar staat:
Door het Woord van de Heere is de hemel gemaakt,
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht
.”
Dus dit is geen handige Bijbeltekst als voorbeeld.
Een andere tekst over de scheppingskracht van de Heilige Geest is Job 33:4,
De Geest van God heeft mij gemaakt, en de adem van de Almachtige heeft mij levend gemaakt.” (vergelijk Genesis 2:7)
Dus, hoewel de Bijbel niet in detail uitlegt wat de rol van de Heilige Geest is in het scheppingswerk, toch is het duidelijk dat Hij er actief in betrokken was.

Wat is de rol van de Heilige Geest in de incarnatie van Jezus?

Toen God de Zoon mens werd, is Hij geboren uit een maagd, Maria. Als de engel Gabriël zijn geboorte aankondigt, legt hij uit: “De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.” (Lukas 1:35) Zoals de Heilige Geest zweefde over het water bij de schepping, precies zo overschaduwt Hij Maria om de baby in haar baarmoeder te scheppen terwijl zij maagd was.

De Heilige Geest geeft geestelijk leven

Het ultieme levensdoel van mensen is om God te kennen en lief te hebben en Hem te eren met hun hele leven. Maar omdat mensen zondig zijn, kunnen ze niet meer voldoen aan dit doel. Ze zijn geestelijk dood (zie Efeze 2:1-3). Het is de taak van de Heilige Geest om mensen weer geestelijk levend te maken.

Het beslissende keerpunt om christen te worden, wordt metaforisch “wedergeboorte” of “opnieuw geboren worden” genoemd. De Heilige Geest heeft een centrale rol in dat proces, zoals Jezus uitlegt: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren.” (Johannes 3:5-8).

De Heilige Geest overtuigt mensen van hun zonden en wijst ze op Jezus’ verlossende dood. Als mensen tot geloof komen en Gods aanbod van vergeving accepteren, overtuigt de Geest hen dat ze eeuwig leven ontvangen hebben en kinderen van God zijn (Romeinen 8:16).

De Geest verandert gelovigen

De Heilige Geest is God en toch leeft hij in het hart van ieder die tot geloof in Jezus komt. Lees bijvoorbeeld Romeinen 8:9 – “Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.”

De Geest woont in gelovigen en leert hen de waarheid van Gods Woord, zodat ze gericht zullen zijn op Jezus: “opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand” (Efeze 1:17-18).

De inwoning van de Heilige Geest leidt tot reiniging en heiliging, zodat de kracht van de zonde gebroken en gelovigen meer geheiligd worden terwijl ze groeien in geloof. De vrucht van de Geest bewijst Gods werk in hun leven. “De vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23).

De Heilige Geest zal onze lichamen laten herrijzen uit de dood

Niet alleen laat de Geest mensen geestelijk levend worden, Hij laat ook hun lichamen herrijzen: “Als de Geest van Hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw stergelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.” (Romeinen 8:11)

De Heilige Geest en de kerk

Na Jezus’ opstanding en hemelvaart moesten de apostelen het Evangelie verspreiden. Maar ze konden dat alleen doen als ze bekrachtigd waren door de Heilige Geest met Pinksteren. En nog steeds verandert de Heilige Geest gelovigen in getuigen van hun geloof, zodat het Evangelie wereldwijd verspreid wordt.

De Heilige Geest is ook aan het werk binnen kerken. Hij vergadert en beschermt hen. Maar Hij reinigt de kerk ook, zodat ze uiteindelijk heilig en smetteloos en onberispelijk voor God zal zijn (Kolossenzen 1:22). In alles is de Heilige Geest hierbij gericht op de verheerlijking van Jezus en niet op Zichzelf (vergelijk Johannes 16:13-14).

Wat zijn de gaven van de Heilige Geest?

De Bijbel noemt verschillende gaven die de Heilige Geest schenkt aan gelovigen. De apostel Paulus vertelt over “een woord van wijsheid, ..een woord van kennis, … geloof, … genadegaven van genezingen, … werkingen van krachten, … profetie, … het onderscheiden van geesten, … allerlei talen, … uitleg van talen.” (1 Korinthe 12:8-10) Niet iedereen ontvangt elke gave, maar er is een verscheidenheid aan gaven geschonken voor het goede van de hele groep (1 Korinthe 12:4; 12:7).

Deel artikel