Bijbelwoord.nl
Wat is geestelijke groei?

Welke weg mogen we met God bewandelen?

Voor degenen die met God willen leven, schetst Jezus in Mattheüs 7:14 twee opeenvolgende fases van hun levensweg. ‘…maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden’ (Mattheüs 7:14).
Als we met Hem op weg willen gaan, moeten we dus eerst door de nauwe poort; die staat voor het vestigen van ons geloof op Jezus Christus. Deze fase noemt de Bijbel gered of opnieuw geboren worden, dankzij onze God (zie Johannes 1:12,13; 3:1-8).
De weg staat voor het nieuwe leven dat daarop volgt.

Niet passief, maar actief

Gered zijn veronderstelt niet een passieve status – ‘Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij….’ (Handelingen 17:28). Het impliceert altijd beweging, vooruitgang, groei.
Spreuken 4:18 zegt: ‘Maar het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen, tot het volledig dag is geworden.’
Als dat ons verlangen is, vraagt het totale overgave en toewijding met ons hele wezen.

Daarmee erkennen we dat God de beschikking heeft over elk aspect van ons leven. Onze volledige overgave zonder enige voorwaarde is een persoonlijke beslissing. Dat is echt discipelschap: dat verwacht Hij van ons.
En dan is voor Hem de weg open om in ons denken en ons gedrag de nodige veranderingen aan te brengen. Ons ‘oude denken’ dat in tegenspraak is met Gods denken, wordt vernieuwd; dat blijkt uit Romeinen 8:7; Jesaja 55:8,9. Dan komt niet ons belang, maar dat van God en Zijn Koninkrijk voorop te staan. Wat Hij wil, wil ik ook. Uw Koninkrijk kome!

Niet door eigen kracht

Hoe kunnen wij dat doel bereiken? Geen enkele inspanning van onszelf is voldoen-de. We hebben een grotere kracht nodig, de kracht van de Heilige Geest, want ‘niet door eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse machten -maar met de hulp van mijn geest’ (Zacharia 4:6-NBV). De Heilige Geest verbindt zich aan het Woord. Zonder de Heilige Geest zien we de Bijbel als-niets anders dan dode letters. ‘De letter doodt, maar de Geest maakt levend’ ( 2 Korinthe 3:6).
Voordat we God door de Bijbel tot ons kunnen horen spreken, moeten we Zijn Woord in een zachtmoedige, leerbare houding ontvangen (Jacobus 1:21). In Markus 10:14-15 stelt Jezus een klein kind als voorbeeld van hoe we de waarheid van Gods Koninkrijk kunnen ontvangen. Voorwaarde om de stem van de Heilige Geest te kunnen verstaan, is dat we alles afleggen wat in tegenspraak is met het Woord.

Laat je leiden

Onze afhankelijkheid van de Heilige Geest blijft niet beperkt tot het begrijpen van Gods Woord. De Heilige Geest is ook de door God aangestelde Gids, die ons leidt op de smalle weg. ‘Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God’ (Romeinen 8:14). Hoe gevoeliger we worden voor de leiding van de Heilige Geest, hoe meer we in staat zullen zijn met zekerheid de weg te bewandelen die Hij ons wijst.
Om op die weg te blijven mogen we de Heilige Geest steeds vragen de vinger te leggen op wat we nog moeten afleggen om Zijn leiding te ervaren. Zowel bewuste als onbewuste zonden vertroebelen onze blik op Zijn leiding – ‘Uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn’ (Jesaja 59:2). Als we onze zonden belijden, krijgen we weer zicht op de weg, die Hij met ons wil gaan.

De beste weg

Met God wandelen op de smalle weg is de beste weg, waarop we in ons leven tenvolle Zijn zegen mogen ervaren.
Dat is de ervaring van velen die deze weg bewandelen en die daarvan kunnen getuigen!

Lees ook: Kan ik ervoor kiezen vandaag naar Gods stem te luisteren?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Yna Plat

Yna Plat

Gedurende bijna mijn hele loopbaan mocht ik op verschillende manieren diverse zendingsgenootschappen van dienst zijn. Zo legde ik mij onder andere toe op de vraag hoe zending dichter bij oud en jong te brengen. Vooral mijn directe betrokkenheid bij zendelingen was en is daarbij heel waardevol. Zo blijf ik op de hoogte van de voortgang van het Woord door de wereld.

Volg ons

Welke weg mogen we met God bewandelen?