Welke rol spelen onze eigen goede werken in ons eeuwig behoud?

What is the role of our own works in salvation?

In Efeze 2:8-9 lezen we: “Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit uzelf, het is een gave van God: niet uit werken, opdat niemand zou roemen.”

Kortom, we kunnen vaststellen dat we onze redding niet kunnen verdienen door iets wat wij doen, want redding is Gods geschenk aan iedereen die in Hem gelooft, zich bekeert, zijn zonden belijdt en om reiniging vraagt. Dan worden we aangenomen in Zijn gezin. De volgende vraag die we moeten stellen, nadat we gered zijn, is: wat nu? Als ik mijn redding niet kan verdienen, wat verwacht God dan van mij?

Veranderd om goede werken te doen

Gods verlangen voor ieder van ons, nadat we christen zijn geworden, is dat Hij ons ‘gelijkvormig wil maken aan het beeld van Zijn Zoon” (Romeinen 8:29 en 2 Korinthe 3:18). Deze verandering kan niet plaatsvinden in een vacuüm. Als God ons van binnen verandert, dan zal dat in onze levenswandel zichtbaar beginnen te worden. Jakobus 2 geeft ons hierin enig inzicht, als hij schrijft aan degenen die beweren geloof te hebben, maar echt bewijs daarvan lijkt er niet te zijn. Zijn uitvoerig antwoord samenvattend, zegt hij: “Ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken…. geloof zonder werken is dood” (Jakobus 2:18,26).

Goede werken dankzij het werk van Christus

De goede daden van een christen doet hij omdat Christus in hem werkt, en die daden zijn een getuigenis voor mensen om ons heen. “Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken” (Mattheüs 5:16). De goede daden die andersgelovigen doen, worden heel vaak verricht in de hoop dat die hun als verdienste zullen worden aangerekend, en dat ze op de een of andere manier, door die goede dingen in de hemel zullen komen.

Goede daden als een uiterlijk teken in ons leven

Het is dus duidelijk dat het doen van goede daden en goede werken voor ons als christen belangrijk is. Niet om Gods gunst te verwerven, of uit eigen kracht, maar als een uiterlijk teken van het werk dat Christus in ons leven heeft gedaan. Hij verandert ons door de kracht van de Heilige Geest, waardoor we meer en meer op Christus gaan lijken.

Deel artikel