Welke religie aanbad Jezus?

De Bijbel zegt nooit expliciet wie Jezus aanbad, maar er staat wel dat Jezus God verheerlijkte (Johannes 17:1 en 4) wat nauw verwant is aan aanbidding. Uiteindelijk verdient Jezus, als God zelf, onze aanbidding (zie Mattheüs 2:2; Johannes 20:28).

Niemand aanbidt een religie

Over het algemeen aanbidt niemand een religie, maar leert een religie ons wie we moeten aanbidden. Moslims aanbidden bijvoorbeeld de Islam niet, maar Allah over wie de Islam onderwijst. Op dezelfde manier aanbad Jezus geen religie, maar veeleer de eeuwige God. Laten we dit een beetje verder verkennen.

Jezus werd als Jood geboren

Jezus werd als Jood geboren (Mattheüs 1:1-17; Galaten 4:4; Johannes 4:22), en was als zodanig vanuit het perspectief van Jezus’ menselijkheid, verbonden met God door de wet die Mozes gaf in het Oude Testament ( Galaten 4:4). In zoverre heeft Hij het jodendom niet aanbeden, maar Hij aanbad de God van het jodendom – de God die zich in Exodus openbaarde als “IK BEN” of “Jahweh” (in Nederlandse Bijbels geschreven als “HEERE”, “HEER” of “HERE” ) (Exodus 3:14).

Door heel het Oude Testament onthulde God zijn plannen en bedoelingen om een nieuw volk voor zichzelf te maken, om hen in een land te brengen onder zijn heerschappij en autoriteit (Genesis 12:1-3). Veel van de werkelijke ervaring van Israël was echter wat het Nieuwe Testament een ‘schaduw’ noemt (zie Hebreeën 8:5). Dat wil zeggen dat het niet de definitieve realiteit was van wat God zou gaan doen, maar eerder een foto, of een beetje zoals een model. Uiteindelijk eindigt het Oude Testament met de verwachting van de realiteit die God zijn volk had beloofd (Hebreeën 11:9-40). In Hebreeën 11:16 staat bijvoorbeeld dat Abraham en Sara niet uitkeken naar het fysieke land van Israël, maar “een beter land – een hemels land”.

Vervulling in het Nieuwe Testament

Als wij het Nieuwe Testament lezen, zouden we een groot gevoel van verwachting moeten hebben. De verwachting dat we de vervulling zullen zien van alles wat God had beloofd. En dat is precies wat we zien. Als je het evangelie van Mattheüs leest, zal het je verbazen hoe vaak hij het woord “vervulling” of “vervuld” gebruikte (Mattheüs 1:22; 2:15, 17, 23; 3:15; 4:14; 5:17; 8:17; 12:17; 13:14, 35; 21:4; 26:54, 56; 27:9). Jezus kwam om alles te vervullen wat God had beloofd in het Oude Testament (2 Korinthiërs 1:20).

Naast dat Jezus al Gods plannen vervult, openbaart Hij God ook vollediger aan ons dan Hij in het verleden in het Oude Testament gekend werd. Johannes schrijft bijvoorbeeld:
“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon (= Jezus), Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard.” (Johannes 1:17-18).

Op dezelfde manier zegt de schrijver van Hebreeën:
“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft.” (Hebreeën 1:1-2).

Met andere woorden, Jezus openbaart God vollediger aan ons dan men Hem in het Oude Testament kende. En Hij vervult ook de plannen en beloften van God uit het Oude Testament.

Luister en volg Jezus Christus

Daarom moeten we vandaag naar Jezus luisteren en Hem volgen, door wie we God beter kennen. Het is onvoldoende om een Jood te zijn en alleen het Oude Testament te lezen. Als we God willen leren kennen zoals Hij zich ten slotte volledig heeft geopenbaard, moeten we naar Jezus luisteren en Hem volgen. Samenvattend: Jezus verheerlijkt zijn Vader, Jahweh / IK BEN. En als wij God willen aanbidden, moeten we dat doen door naar Jezus Christus te luisteren en hem te volgen.

Deel artikel