Welke profetieën zijn vervuld met de geboorte van Jezus Christus?

nació

Met Kerst vieren we dat God de Zoon als mens werd geboren. Hij “heeft het niet als roof beschouwd aan God gelijk te zijn, maar heeft Zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden” (Filippenzen 2:6-7). Dat is een wonder dat niemand had kunnen bedenken… Toch kwam dat wonder niet geheel onverwacht. Eeuwenlang had God gesproken door Zijn profeten. Hij had beloofd de Messias te zenden. Deze zou het volk redden, hun band met God herstellen en een heerlijke toekomst mogelijk maken.

In het Nieuwe Testament verwijzen de schrijvers van de Evangeliën naar enkele van die profetieën om hun lezers ervan te overtuigen dat Jezus Christus inderdaad deze langverwachte Messias is. Laten we een selectie van enkele zeer gedetailleerde profetieën lezen die tot vervulling kwamen toen Jezus werd geboren.

Jezus werd geboren uit een maagd

Het eerste opvallende kenmerk van Jezus’ geboorte was dat het een “maagdelijke geboorte” was. Toen zijn moeder Maria van een engel te horen kreeg dat ze een zoon zou baren, was haar begrijpelijke reactie: “Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man?”. De engel legde het haar uit: “De Heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit je geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden” (Lucas 1:34-35).

Maria was in ondertrouw met Jozef, en hij was vast van plan met haar te trouwen. Maar toen hij ontdekte dat ze zwanger was, dacht hij – heel begrijpelijk – dat ze hem ontrouw was geweest. Mattheüs vertelt hoe een engel dat aan Jozef in een droom uitlegt: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren , en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons” (Mattheüs 1:20-23).

Deze woorden zijn inderdaad te vinden in Jesaja 7:14: “Daarom zal de Heer Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven”. Deze profetie had ook een directe betekenis voor Jesaja’s tijd, maar Mattheüs laat zien dat de uiteindelijke vervulling ervan te vinden is in de geboorte van Jezus Christus.

Jezus werd in Bethlehem geboren

Toen aan de Joodse schriftgeleerden werd gevraagd waar de Messias geboren zou worden, antwoordden ze: “In Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal” (Mattheüs 2:5-6).

Dit is een aanhaling uit de profeet Micha, kijk maar naar Micha 5:2-4. De mensen wisten dus dat de Messias in Bethlehem geboren zou worden. Maar Jozef en Maria woonden in Nazareth, ruim 100 km noordelijker! Toch werd Micha’s profetie werkelijkheid. “Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes…” (Mattheüs 2:1). Het Evangelie naar Lucas vertelt hoe deze ogenschijnlijk tegengestelde feiten toch samen kwamen: de keizer liet een bevel uitgaan dat alle Joden zich moesten laten inschrijven in de stad waar hun voorouders oorspronkelijk vandaan kwamen. En omdat de familie van Jozef uit Bethlehem kwam, moesten ze daar naar toe reizen rond de tijd dat Maria uitgerekend was. Zelfs de Romeinse keizer speelde zonder het te weten een rol in Gods plan!

Mensen kwamen uit andere landen om te aanbidden

Het nieuws over Jezus’ geboorte werd niet meteen overal bekend. Hij werd geboren in een arm, alledaags gezin dat niet veel aandacht op zich vestigde. Maar ver weg, in een land in het Oosten zagen wijzen een bijzondere ster en kwamen tot de conclusie dat er een koning geboren was in Israël. Ze kwamen om Hem te aanbidden! (Mattheüs 2:1-2). Dat God aan deze mannen het goede nieuws van de nieuwgeboren Messias bekend maakte op deze bovennatuurlijke manier, laat een echo horen van twee profetieën uit het Oude Testament: “Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen…” (Numeri 24:17). “En heidenvolken zullen naar uw licht gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe” (Jesaja 60:3-4)

Dat wil niet zeggen dat de wijzen uit het Oosten de enigen waren die “naar het licht” kwamen. Door de eeuwen heen zijn miljoenen mensen tot geloof gekomen. Maar zij waren de eersten die kwamen om de “Koning der Joden” te aanbidden, terwijl er nauwelijks nog Joden waren die wisten dat Hij geboren was.

Jezus werd uit Egypte geroepen

Jezus werd geboren in Bethlehem. Maar na enige tijd “verschijnt een engel van de Heer Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet: Uit Egypte heb Ik Mijn Zoon geroepen” (Mattheüs 2:13-15).

In de profetieën van Hosea lezen we: “Toen Israël een kind was, had ik hem lief, en uit Egypte heb ik Mijn zoon geroepen” (Hosea 11:1). Deze tekst gaat over het volk Israël toen ze uit de slavernij in Egypte gered werden. God sloot een verbond met hen en noemde hen zelfs “Mijn zoon”. Eeuwen later werd Jezus, Die de ware Zoon van God is, ook uit Egypte geroepen als vluchteling.

Rouw om vermoorde kinderen

De engel had Jozef gewaarschuwd dat Herodes snode plannen had, en Mattheüs vertelt inderdaad hoe de koning al de jongetjes in de streek van Bethlehem heeft laten ombrengen. Hij deed dat omdat hij bang was voor de pasgeboren “Koning der Joden” die klaarblijkelijk in Bethlehem ter wereld gekomen was en wel eens een bedreiging zou kunnen gaan vormen voor de troon van Herodes. Hij slaagde niet in zijn opzet omdat het kindje Jezus al naar Egypte ontkomen was. Maar deze kindermoord was wel de vervulling van een profetie uit het Oude Testament:

Er is een stem gehoord in Rama,
een rouwklacht, een zeer bitter geween,
Rachel weent over haar kinderen.
Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen,
want ze zijn niet meer
” (Jeremia 31:15; Mattheüs 2:17-18).

Er is nog veel meer

Dit zijn slechts enkele profetieën die vervuld zijn en extra benadrukt worden Mattheüs 1 and 2. De Bijbel vermeldt er nog veel meer. De Evangeliën staan vol aanwijzingen dat Jezus Christus de Messias is die eeuwen tevoren was beloofd. Geloof jij in Hem?

Deel artikel