Welke kerk is de juiste?

Er zijn tegenwoordig zoveel kerken dat het moeilijk kan zijn om te weten welke het meest nauwkeurig Gods Woord onderwijst en de geboden van Jezus gehoorzaamt. Is er maar één ware kerk?

Gegrondvest op apostelen en profeten

In Mattheüs 28 vertrouwt Jezus zijn kerk toe aan de elf apostelen. ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerende alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’

Deze groep van elf discipelen koos vervolgens nog een apostel om de lege plaats van Judas in te nemen (Handelingen 1:15-26). En later werd Paulus door Jezus Zelf als apostel aangesteld door middel van een visioen (Handelingen 9). Behalve deze groep zijn er nadien geen apostelen meer geweest. Deze apostelen evangeliseerden, doopten en onderwezen, zoals Jezus hun geboden had. Ook stelden zij oudsten aan in de door hen gestichte kerken. Daardoor kon de bediening van Jezus getrouw voort worden gezet (Titus 1:5; 2 Timotheüs 2:2; 1 Thessalonicenzen 4:1; 2 Thessalonicenzen 3:6).
De kerk is gegrondvest op apostelen en profeten.  Deze bedieningen zijn echter niet meer in dezelfde vorm van kracht voor de huidige kerk (Efeze 2:20).

Kerken splitsen

Tot het jaar 1054 (na Christus) was er slechts één kerk. In die tijd splitste de kerk zich echter in de rooms-katholieke kerk en de oosters-orthodoxe kerk. De reden hiervoor was dat de kerken in het Westen beweerden dat alleen de bisschop van Rome (nu paus genoemd) het gezag over de hele kerk had. De Oosterse christenen accepteerden dat niet.
Vijfhonderd jaar later scheidden veel meer kerken (die nu ‘protestants’ worden genoemd) zich van de katholieke kerk af. Ze protesteerden tegen het feit dat de rooms-katholieke kerk de boodschap van het Evangelie, zoals Jezus die gaf, had vervalst. Nadien zijn er veel afsplitsingen geweest, waardoor het protestantisme is opgedeeld in verschillende denominaties.

Dus welke kerk is nu de juiste, de ware? In de 16e eeuw vond de Kerkhervorming plaats. Veel mensen vroegen zich af of ze de Rooms-Katholieke Kerk al dan niet moesten verlaten. Er waren destijds al een aantal kerken, die in feite een soort mengvorm waren van katholiek en protestants, niet duidelijk het een of het ander. De beroemde theoloog en hervormer Calvijn zei dat men in zijn kerk moest blijven als het een ware kerk was. In zo’n kerk moest men aan verdere hervorming  gaan werken. Men moest die kerk zeker niet die verlaten, omdat deze ware kerk zuiver bijbels onderwijs gaf.

Maar wat is dan een ‘ware kerk?’ Calvijn definieerde een ware kerk als een kerk die het ware Evangelie predikte en op Bijbelse wijze de sacramenten bediende, namelijk Doop en Avondmaal. Het zou teveel tijd kosten om hier een volledige uitleg van het evangelie en de sacramenten te geven. Daarom, kortweg – als een kerk berouw over zonden en geloof predikt, redding door genade alleen, door geloof in Jezus Christus, dan kan die kerk worden beschouwd als brenger van het ware Evangelie.

Het ware evangelie van Christus

Dit zijn de basisprincipes van een ware kerk. Daarnaast hebben christenen verschillende overtuigingen, bijvoorbeeld over de doop, over kerkleiderschap, de rol van mannen en vrouwen en de geestelijke gaven.
Weet je niet zeker welke kerk op de juiste manier onderwijst wat Jezus aan zijn apostelen heeft nagelaten? Ga dan op zoek naar een kerk die het ware Evangelie van Christus predikt en de sacramenten op Bijbelse wijze bedient. Verbind je vervolgens met zo’n kerk, heb haar leden lief en onderwerp je aan haar leiderschap. Mochten er nog dingen zijn die Bijbels gezien niet kloppen, werk dan geduldig aan verandering, en dat in een geest van christelijke nederigheid.

Deel artikel