Welke feesten vieren christenen?

Christenen hebben goede redenen om feest te vieren. God heeft immers veel voor ons gedaan zodat we daadwerkelijk gehoor kunnen geven aan de opdracht om ‘blij te zijn in de Heer’ (Filippenzen 4:4). Maar er zijn bepaalde gelegenheden waarop we in het bijzonder stilstaan bij Gods heilswerk en het vieren.

Belangrijke feesten in het Oude Testament

In het Oude Testament schreef God bepaalde feesten voor die de Israëlieten moesten vieren. De drie belangrijkste feesten hadden te maken met het oogstseizoen (Deuteronomium 16:16-17).

  • Het eerste feest, Pesach genaamd, werd gevierd als de gerst werd geoogst. Een deel ervan werd aan de Heer geofferd. Tijdens dit feest dachten de Israëlieten er ook aan hoe God hen uit de slavernij in Egypte had verlost. Dat was een belangrijk heilsfeit dat nooit vergeten mocht worden! Het werd, samen met andere rituelen, gevierd door samen het Paaslam te eten (zie bijv. 2 Kronieken 35:6).
  • Het tweede feest, Pinksteren, werd gevierd tijdens de tarweoogst (Exodus 34:22). Bij die gelegenheid offerden de Israëlieten de ‘eerste vruchten’ aan God. Ze dachten er ook middels een feest aan dat God Zijn Tora, zijn verbondswet, had gegeven op de berg Sinaï.
  • Aan het einde van het oogstseizoen werden er nog een aantal feesten gevierd (Leviticus 23:24-34). Het begon met “een rustdag, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal”. Op de tiende dag vierden de Israëlieten de Grote Verzoendag. De serie werd afgesloten door het Loofhuttenfeest: “Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen, zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb: Ik ben de HEER, uw God” (Leviticus 23:42-43).

Al deze feesten waren dus gelegenheden om God te danken, Zijn grote daden uit het verleden in herinnering te roepen en de band met Hem te herstellen.

Christelijke feesten

Christenen vieren nu andere feesten, maar sommige houden nog wel verband met de oude Joodse feestdagen. De belangrijkste christelijke feesten zijn:

  • Kerstmis. Bij deze gelegenheid denken we eraan hoe Jezus als mens werd geboren om de mensheid te redden.
  • Goede Vrijdag en Pasen. We herdenken Jezus’ dood en opstanding. Het is heel bijzonder dat Jezus stierf en opstond tijdens het Joodse Pesachfeest. Hij was de vervulling van dit feest: door in onze plaats te sterven (als het definitieve Paaslam), bracht Hij de definitieve redding (veel groter dan verlossing van Israël uit de slavernij in Egypte). Lees bijvoorbeeld 1 Korintiërs 5:7: “want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus”. Door uit de dood op te staan, overwon Jezus de zonde en het kwaad.
  • Op Hemelvaartsdag denken we eraan hoe Jezus terugging naar Zijn Vader in de hemel.
  • Op het Joodse Pinksterfeest stortte God de heilige Geest uit. Dit feest wordt ook door christenen gevierd. Het was de geboorte van de kerk en de vervulling van Jezus’ belofte dat Hij de “Trooster” sturen zou, de Geest der waarheid (Johannes 15:26; 16:7).

Deze feesten zijn speciale gelegenheden om God te prijzen voor Zijn heilswerk. Hoewel niet alle christenen ze tegelijkertijd of op dezelfde manier vieren, zijn ze toch prachtige manieren om te herdenken wat God heeft gedaan. Doe jij eraan mee – samen met de kerk wereldwijd?

Het belangrijkste feest moet nog komen

Het mooiste van het leven als christen is de prachtige toekomst die God voor ons in petto heeft. Deze toekomst wordt omschreven als een feestmaal: “En daar zullen er komen van oost en west, van noord en zuid, en zij zullen aan tafel gaan in het Koninkrijk van God”, belooft Jezus (Lucas 13:29).

Jezus vertelde een gelijkenis over een bruiloftsfeest om te verduidelijken waar het Koninkrijk van God op lijkt: “Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had, en hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen” Maar de genodigden wilden niet komen! Dat betekende echter niet het einde van het feest. “En die dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen; en de bruiloftszaal werd gevuld met gasten.” (Mattheüs 22:1-10). Deze gelijkenis maakt duidelijk hoe belangrijk het is om op Gods uitnodiging in te gaan en laat ook zien dat de Heer iederéén uitnodigt, zonder uitzondering!

Als herinnering aan de dood van Jezus, en ook als voorbode voor het grote bruiloftsmaal dat God zal aanrichten voor Zijn kinderen, vieren christenen regelmatig het Avondmaal. Ze eten samen een stukje brood en drinken een slokje wijn (of druivensap) als tekenen van Jezus’ lichaam en bloed die Hij voor hen opofferde.

Ben jij al ingegaan op Gods uitnodiging? Kijk jij uit naar dit feest?

Deel artikel