Welk plan heeft God voor Israël?

Welk-plan-heeft-God-voor-Israël

Israël, dat kleine strookje land met ongeveer 6 miljoen inwoners, krijgt herhaaldelijk wereldwijd aandacht. In die zin is Israël uniek!
David zegt in 1 Kronieken 17:21: ‘En wie is als Uw volk Israël, het enige volk op de aarde dat God is gaan verlossen …’.
God zelf zegt in Exodus 19:6: ‘U dan, zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn …’.
Ook het Nieuwe Testament bevestigt de unieke plaats van Israël: ‘Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden …’ (Romeinen 9:4)

Gods volk

God heeft het Joodse volk als Zijn volk geadopteerd. En God heeft hen ‘heel het land Kanaän als eeuwig bezit gegeven’, toen Hij een verbond sloot met Abraham (Genesis 17:8). In dit verband lezen we in Psalm 105:7-11 een opmerkelijke passage. Het is een verklaring van Gods plan met het land, waarmee Hij dit verbond sloot als een eeuwig verbond door te zeggen: ‘Ik zal u het land Kanaän geven, het gebied dat uw erfelijk bezit is’ (vs.7). In deze psalm worden voor Gods toewijding aan dit land ook de woorden ‘verbond, eed, inzetting, eeuwig verbond’ gebruikt. Het verbond gaat over het land, maar wordt gesloten met Abraham, Izak en Jakob. Dat verbond omvatte meer dan enkel de land-belofte. En ook als je lijnen doortrekt gaat het primair om Gods verbond met Zijn volk en in sommige aspecten zelfs over de geestelijke kinderen van Abraham onder de volken.

Gods oogappel

God verbindt zich zo totaal en zonder enig voorbehoud aan Israël. Ieder die tegen Gods toewijding aan dit plan ingaat, gaat rechtstreeks tegen God in. Met ernstige gevolgen, ‘… want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan’ (Zacharia 2:8). En God zal alle volken oordelen op basis van hoe ze Zijn volk hebben behandeld (Joël 3:1,2).

Zegeningen van God

In de wereldgeschiedenis is gebleken dat het landen die Joden een toevluchtsoord boden, voorspoedig ging. We zien hierin een bovennatuurlijke wetmatigheid, die haar oorsprong vindt in en berust op het verbond dat God met Abraham sloot. In Genesis 12:3 zegt God immers: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen …’

Vervulling van profetieën

Israël is bovendien uniek, omdat haar hele geschiedenis is voorzegd in profetieën, wat van geen enkel ander volk kan worden aangetoond. Het merendeel van de profetieën is al vervuld, zoals die over de verwoesting en de verstrooiing van Israël, als gevolg van hun ongehoorzaamheid.
De profetieën over de hun beloofde terugkeer naar Israël zien we nu voor onze ogen in vervulling gaan. ‘En het zal op die dag gebeuren dat de Heere opnieuw, voor de tweede keer, met Zijn hand de rest van Zijn volk zal verwerven … Hij zal een banier omhoogheffen onder de heiden-volken en Hij zal de verdrevenen van Israël en hen die vanuit Judea overal ver-spreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde’ (Jesaja 11:11,12).

Als Jesaja spreekt over ‘die dag’ doelt dat op de eindtijd. De eerste terugkeer uit de ballingschap in Babylon was kortstondig. De tweede terugkeer is van overal ter wereld vandaan en definitief- ‘de Here steekt een banier op voor de volken.’ Dat is wat er vandaag de dag gebeurt. Iedereen kan nu de terugkeer van Joden vanuit de volken zien! Ook zien we nu het herstel van het land, zoals voorspeld in Jesaja 41:18- 20.

Het herstel

God belooft dat hun geestelijk herstel zal aanbreken. Door de Heilige Geest komt er onder de Joden een openbaring van wie Jezus is. ‘Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben’ (Zacharia 12:10). Pas dan zullen ze zich realiseren dat ze hun Messias gekruisigd hebben.

Jezus’ wederkomst

Nu is het Midden-Oosten nog het toneel van strijd en onrust, en antisemitisme steekt wereldwijd de kop op. De realiteit hierachter is dat satan, de god van deze eeuw, zich verzet tegen de terugkeer van Jezus Christus, de Messias.
Wij als gelovigen zijn de wilde takken, geënt op de edele olijfboom (Romeinen 11:17). We zijn dus verbonden met Gods volk en mogen dat ook tonen door meeleven en gebed.

Deel artikel