Wat zegt de Bijbel over man en vrouw zijn in het huwelijk?

Huwelijk

Schepping van man en vrouw

Om de rol van man en vrouw in het huwelijk te begrijpen, moeten we helemaal terug naar de schepping van de wereld. God schiep Adam en plaatste hem in de Hof van Eden. Toen hij de taak kreeg om alle dieren van het veld en elke vogel van de hemel een naam te geven, kwam hij tot de ontdekking dat hij geen hulp had die bij hem paste (Genesis 2:19-20). Daarom schiep God een vrouw uit één van zijn ribben en bracht haar bij Adam, die uitriep : “Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees!” (Genesis 2:23).
Samen hadden de man en de vrouw heerschappij over de schepping. Beiden waren geschapen naar Gods beeld (Genesis 1:27). De vrouw hielp de man en vulde hem aan en samen vormden ze een eenheid. Deze eenheid werd bezegeld door ‘één vlees’ te worden (Genesis 2:24), wat ook betrekking heeft op geslachtsgemeenschap.

Verstoorde relatie

Door de zondeval werd deze goede relatie verstoord. De man kreeg ‘heerschappij’ over de vrouw (Genesis 3:16). Dit ‘heersen’ was geen bevel, maar een gevolg van de zonde. Gebrek aan wederzijds respect sloop de relatie binnen en dat speelt nu nog wereldwijd in vele huwelijken.
Maar in het Nieuwe Testament worden vrouwen aangespoord hun echtgenoten te respecteren en hen te eren als leider van het gezin (Efeze 5:22). Dit betekent dat de vrouw haar man de ruimte geeft om het gezin te leiden in geestelijk en praktisch opzicht. Ze behandelt hem met respect en ondersteunt hem waar nodig.

Het huwelijk als een weerspiegeling

Op deze manier zijn man en vrouw een weerspiegeling van het verbond tussen Christus en de gemeente. De man heeft betrekking op Christus, en de vrouw op de gemeente. Christus gaf Zichzelf over voor de gemeente. Zo behoren mannen hun vrouwen lief te hebben als zichzelf (Efeze 5:25-28). En de vrouw behoort aan haar man onderdanig te zijn, evenals de gemeente aan Christus. Voor beide huwelijkspartners geldt dat er geen plaats is voor egoïsme.

De rol van de vrouw

God verheugt zich over vrouwen die een rein en godvrezend leven leiden. Ongelovige mannen kunnen erdoor gewonnen worden (1 Petrus 3:1). God schept behagen in de “onvergankelijke schoonheid van een zachtmoedige en stille geest”, die heel kostbaar is in zijn ogen (1 Petrus 3:4). Ze stellen hun hoop op God. Zij doen het goede en laten zich geen schrik aanjagen, omdat ze hun vertrouwen op God hebben gesteld (1 Petrus 3:6). De mannen moeten hun vrouwen eren omdat ze mede-erfgenamen zijn van de genade van het eeuwige leven (1 Petrus 3:7).

Initiatief en leiding

Een hulp zijn voor de man, of een zachtmoedige en stille geest bezitten, wil niet zeggen dat de vrouw geen initiatief mag nemen. Het betekent ook niet dat de vrouw geen leidinggevende functie mag uitoefenen. In Spreuken 31 wordt een beeld geschetst van een vrouw die een akker koopt (vers 16), handel drijft (vers 24), haar huishouding bekwaam bestuurt (vers 15) en met wijsheid onderricht geeft (vers 26). Ze wordt door haar man en kinderen (vers 28) geprezen omdat “haar waarde die van robijnen ver te boven gaat” (vers 10). Dit komt omdat ze niet probeert de rol van haar man over te nemen, maar omdat “zij hem goed doet en geen kwaad, al de dagen van haar leven” (vers 12). Haar man “vertrouwt haar en het zal hem aan voordeel niet ontbreken” (vers 11).

Een man die zijn vrouw volledig kan vertrouwen en haar eert, voelt zich gerespecteerd en geliefd. De echtgenoot heeft een erepositie in het maatschappelijke leven. “Hij is bekend in de poort als hij daar zit met de oudsten van het land” (vers 23). Een positie die versterkt wordt door zijn voortreffelijke vrouw.

Unieke positie

Dit is dus in het kort wat de Bijbel zegt over de positie van de echtgenote: een vrouw die haar man trouw helpt en bijstaat, hem respecteert, hem liefheeft en uitsluitend met hem een seksuele relatie heeft. Zij is vanuit Gods standpunt gezien gelijkwaardig aan haar man (Galaten 3:28; 1 Petrus 3:7). Maar ze heeft in haar huwelijk een unieke positie, net zoals haar man zijn eigen positie heeft in het huwelijk. Samen zijn ze een weerspiegeling van het verbond tussen de gemeente en Jezus Christus (Efeze 5:22-32).

Deel artikel