Bijbelwoord.nl
Wat zegt de Bijbel over liefde?

Wat zegt de Bijbel over liefde?

Lukas 6:35 Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.

Lukas 6:31 En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.

Johannes 8:13 De Farizeeën dan zeiden tegen Hem: U getuigt van Uzelf, Uw getuigenis is niet waar.

Johannes 8:34 Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde.

Romeinen 12:9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.

Romeinen 13:10 De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet.

1 Korinthe 13:4-8 De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen tenietgedaan worden, wat talen betreft, zij zullen ophouden, wat kennis betreft, zij zal tenietgedaan worden.

1 Korinthe 13:13 En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.
Efeze 4:2 Wandel in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen.

1 Petrus 4:8 Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

1 Johannes 4:7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

Johannes 15:13 Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.

1 Johannes 4:18-19 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad.

Efeze 5:25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.

Efeze 5:33 Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

Kolossenzen 3:14 En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.

Spreuken 10:12 Haat wekt twisten op, maar liefde bedekt alle overtredingen.

1 Johannes 3:16-18 Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

1 Johannes 4:8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

Johannes 3:16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Psalmen 18:1 Ik heb U hartelijk lief, Heere, mijn sterkte.

Mattheüs 22:27-29 “Ten slotte stierf na allen ook de vrouw. In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad.” Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: “U dwaalt, omdat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God.”

Hooglied 8:4-8 Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem: waarom zou u de liefde opwekken of aanwakkeren, voordat het haar behaagt? Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn, leunend op haar Liefste? Onder de appelboom heb ik U gewekt. Daar heeft Uw moeder U met smart voortgebracht, met smart heeft zij U daar voortgebracht die U gebaard heeft. Leg mij als een zegel op Uw hart, als een zegel op Uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Al gaf iemand al het bezit van zijn huis voor de liefde, men zou hem smadelijk verachten.

Mattheüs 6:24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en geld.

Mattheüs 23:6-8 Zij zijn zeer gesteld op de ereplaatsen tijdens de maaltijden en op de voorste plaatsen in de synagogen; zij zijn ook belust op de begroetingen op de markten, en om door de mensen ‘rabbi, rabbi’ genoemd te worden. Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders.

Mattheüs 22:37-39 Jezus zei tegen hem: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

( Alle Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Statenvertaling)

Hoe spreken deze Bijbelteksten tot jou? Deel je gedachten hier beneden!

Lees ook “God is liefde.” Wat betekent dat?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Volg ons

Wat zegt de Bijbel over liefde?