Wat zegt de Bijbel over het vergeven van je broeder en zuster ?

What does the Bible say about forgiving your brother and sister?

Vergeving is deel van Gods karakter

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid.” (Micha 7:18).

God is liefde en Hij verheugt zich in onveranderlijke liefde. Vergeving is nodig als er een barrière is opgerezen tegen Gods onwankelbare liefde. Allereerst moeten we leren om Gods vergeving te accepteren en wat het aan Jezus heeft gekost om ons te vergeven. Als we dat weten en doorvoeld hebben, hebben we een belangrijke stap gezet.
Het kost ons iets als we anderen vergeven terwijl wijzelf verwond zijn. Een natuurlijke menselijke reactie zou zijn om terug te slaan om de dader als vergelding ook pijn te doen. En het is nog moeilijker als ze onze vergeving niet accepteren. Maar onthoud dat het voor Jezus niet makkelijk was om te vergeven en dat het ons ook een stap in geloof vereist.

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; zoals ook Christus vergeven heeft, zo moet ook u doen.” (Kolossenzen 3:13).

Paulus was zich ervan bewust dat we elkaar moeilijk kunnen verdragen, maar toch is het onze opdracht om elkaar te vergeven. God zij dank is het niet een opdracht die we persoonlijke gehoorzaamheid moeten hebben, maar dat we vergeven door “geloofsgehoorzaamheid” (Romeinen 16:26). We weten dat we kunnen vergeven, omdat we “deel krijgen aan de Goddelijke natuur” (2 Petrus 1:4).

“Ik kan niet vergeven!”

Relax, als je een gelovige bent, ben je een nieuwe schepping. Je deelt in de Goddelijke natuur. Je bent een rank en Christus is de wijnstok. Zonder Hem kun je NIETS doen, ook niet vergeven (Johannes 15:5). Wanneer onze eerste reactie is dat we niet kunnen vergeven, moeten we God vragen om hulp en ons onvermogen moet een eerste stap zijn in het oefenen van geloof.

Geen plaats voor een geest die niet vergeeft

Maar als u niet vergeeft, zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven” (Markus 11:26).

Dit is een ernstig woord. Als God ons mild en overvloedig vergeeft, moeten wij ook anderen mild vergeven. Christenen zijn mensen die bekend staan als vergevingsgezind, omdat dit de houding is van onze Heere. We delen in de Goddelijke natuur en zijn altijd bereid om als eerste te vergeven, zelfs als anderen niet bereid zijn om ons te vergeven.

Vergeven is het voorkomen van een bittere wortel

Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden, met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft ” (Efeze 4:31-32).

Efeze 4:31 beschrijft de mens die niet wil vergeven en die reageert op natuurlijke manier, met een wortel van bitterheid en lasterpraat. Bitterheid is een gevaarlijke ziekte en heel moeilijk te genezen. Bitterheid en lasterplaat vernietigen onze geestelijke bloei. De Bijbel zegt, “Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt” (Hebreeën 12:15). “Maar u hebt Christus zo niet leren kennen!” (Efeze 4:20). We leerden dat Christus vriendelijk is, meelevend en vergevend. En zo moeten wij ook zijn!

We moeten anderen van harte vergeven

Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft” (Mattheüs 18:35).

De Heere eist van ons dat wij van harte vergeven, compleet en onvoorwaardelijk.

Tenslotte

Dus wat zegt de Bijbel over het vergeven van je broeder en zuster? De Bijbel geeft de opdracht om hem overvloedig te vergeven, zelfs als ze ons niet willen vergeven. Omdat we deelgenoot zijn van de Goddelijke natuur, kan het nieuwe leven binnen in ons vergeving schenken. We hebben geen excuus. Het mag ons heel wat kosten, maar denk erom dat het Jezus álles kostte. Geen relatie kan voortduren of hersteld worden zonder vergeving.

Deel artikel