Wat zegt de Bijbel over het einde van de wereld?

wereld

Veel mensen stellen deze vraag. Sommigen denken dat het einde van de wereld geleidelijk komt wanneer de zon over miljoenen jaren langzaam opgebrand is. Anderen denken dat het einde plotseling gaat komen, zoals bepaalde films suggereren. Misschien wel door een asteroïde of een nucleaire ramp, of door een invasie van buitenaardse wezens! Dit soort theorieën kunnen ons angstig maken. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over het einde van de wereld?

Wat de Bijbel ons leert

Een aantal dingen kunnen we zeker weten:

  • Deze wereld komt ten einde als Jezus terugkomt op aarde. Zie 2 Petrus 3:10, “De dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.”
  • 1 Thessalonicenzen 5:1-2 bevestigt dat deze dag onverwacht zal komen: “Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht.” Zelfs Jezus wist niet wanneer Hij terug zou komen (Markus 13:32) en wij krijgen dat ook niet te horen (Handelingen 1:7).
  • De Bijbel legt ook uit waarom deze dag nog niet gekomen is: “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9). De tijd tussen Jezus’ eerste en tweede komst is genadetijd: God geeft ons tijd om Zijn liefde te aanvaarden en ons vertrouwen op Hem te stellen. God geeft tijd zodat Zijn Evangelie aan alle volken op aarde verkondigd kan worden, zodat mensen uit alle volken gered zullen worden (Openbaring 7:9-10).
  • God zal Jezus terug naar de aarde sturen op de laatste dag, om de wereld te oordelen (Handelingen 17:31). Jezus zal alle mensen uit het graf laten opstaan, sommigen tot eeuwig leven en anderen tot verdoemenis (Johannes 5:28-29).
  • Voor iedereen die in Jezus gelooft, is de dag van de Heere een vreugdevolle dag. Zij hoeven niet bang te zijn: “Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest” (Romeinen 8:1). Maar als je Hem hebt afgewezen, zal Jezus je voor je zonde straffen met eeuwige vernietiging (2 Thessalonicenzen 1:7-10).

Tekens

De wereld zal ten einde komen, en we zien er de tekenen van. In Mattheüs 24:6-8 lezen we, “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.”
De pijn van weeën is intens. Maar het is pijn die op iets moois uitloopt. Om ons heen zien we mensen lijden; er is een heleboel pijn. Maar de Bijbel noemt het lijden van deze wereld “weeën”. Er zal een nieuwe wereld geboren worden. Een nieuwe realiteit waarin we Gods heerlijkheid zullen zien en waarin er geen lijden meer bestaat. Als een moeder haar pasgeboren baby vasthoudt, vergeet ze de pijn. Dan blijft alleen blijdschap over.

Toekomst

Openbaring 21 vertelt ons: “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.”

Dat is de toekomst waar we naar uitzien. Tot die dag komt, delen we het goede nieuws over Gods liefde dat Jezus Christus ons openbaart. Want wie in Hem gelooft zal eeuwig leven ontvangen!

Twijfel jij of het einde van de wereld, als Jezus terugkomst, voor jou een dag van vreugde zal zijn? Leer God persoonlijk kennen, bestudeer de Bijbel — bijvoorbeeld door je in te schrijven voor onze online Bijbelcursus. Die kan je leren hoe je eeuwig leven kunt ontvangen door in Jezus te geloven.

Deel artikel