Bijbelwoord.nl
wereld

Wat zegt de Bijbel over het einde van de wereld?

Veel mensen stellen deze vraag. Sommigen denken dat het einde van de wereld geleidelijk komt. Wanneer de zon over miljoenen jaren langzaam opgebrand is. Anderen denken dat het einde plotseling gaat komen; misschien op de manier die bepaalde films suggereren. Door een planeet of een nucleaire ramp, of door een invasie van buitenaardse wezens!

Zinloos bestaan?

Al deze willekeurige veronderstellingen gaan ervan uit, dat de geschiedenis van geen betekenis is. Goed en kwaad zullen nooit worden vergolden; het recht zal nooit haar loop krijgen. Onze levens zijn dan te vergelijken met ongeldige diploma’s. Waarom zullen we ons nog inspannen voor werk of om iets goeds te doen? Laten we eten, drinken en vrolijk zijn want morgen sterven we!

Waarschuwing

Als je zo denkt dan is Jezus’ opstanding voor jou een waarschuwing. God deed Jezus opstaan uit de dood. En God zal Hem weer op de laatste dag terug sturen naar de aarde om de wereld te oordelen (Handelingen 17 vers 31). Aan de dood is niet te ontkomen: op de oordeelsdag doet Jezus ons weer opstaan uit het graf. Sommigen ten leven en anderen ten oordeel (Johannes 5 vers 28-29).
Als je Jezus verwacht, zal je behouden worden (Hebreeën 9 vers 28). Maar als je dat niet ter harte neemt zal Jezus je voor je zonden straffen met een eeuwig verderf (2 Thessalonicenzen 1 vers 7-10).

Wereldeinde voorspellen

Sommige mensen hebben geprobeerd te voorspellen wanneer het einde van de wereld komt. Maar Jezus zegt ons dat dat onmogelijk is (Mattheüs 24 vers 36; Markus 13 vers 32). Het is niet onze zaak de tijden of gelegenheden te weten (Handelingen 1 vers 7). Maar als je hoort van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen of valse profeten zijn dat waarschuwingen van God voor jou om je klaar te maken voor Zijn komst. Want dit zijn tekenen dat Jezus spoedig terug zal komen (Mattheüs 24 vers 3-8).

God heeft geduld

Sommigen vragen zich af: waarom duurt het zolang- 2000 jaar- voordat Jezus terugkomt? Omdat God geduld met ons heeft. Want elke dag geeft God iedereen nog 24 uur uitstel om tot berouw te komen en hun vertrouwen op Jezus te stellen om behouden te worden (2 Petrus 3 vers 8-10).
God is geen racist; Hij geeft ons de tijd om Zijn Goede Nieuws wereldwijd te verspreiden aan alle stammen, naties en talen. Opdat alle mensen van welke nationaliteit ook, behouden zullen worden (Openbaring 7 vers 9-10).

Ben jij er klaar voor?

Jezus zal zeker terugkomen (Handelingen 1 vers 11). Maar Hij maakte in gelijkenissen duidelijk dat we voordat Hij terugkomt eerst nog uitstel kunnen verwachten (bijv. Mattheüs 13 vers 24-30, 36-40), en ons ervoor te waarschuwen hoe wij in dit leven met Hem omgaan wat bepalend is voor ons (Lukas 19 vers 11-27; Markus 8 vers 38).
Het enige waarvan we ons bewust moeten zijn is ons klaar te maken voor Jezus’ terugkomst en ook anderen daartoe op te roepen (Hebreeën 10 vers 24-25). Want als we nu voor Jezus leven, kunnen we uitzien naar hereniging met Hem en andere christenen, zelfs met hen die al gestorven zijn(1 Thessalonicenzen 4 vers 13-5:11).

Vervolging

Jezus waarschuwt ons dat het vertrouwen in en gehoorzamen aan Hem moeilijk kan zijn. Want christenen moeten offers brengen en vervolging ondergaan. Maar dat is het waard, nu en vooral met het oog op de toekomende eeuw. Het eeuwige leven(Markus 10 vers 29-30)!
Niet-christenen kunnen ons nu dan niet respecteren, maar als Jezus terugkomt zal iedereen Hem zien en wie wij werkelijk zijn (1 Johannes 3 vers 2).
Niet-christenen zullen worden uitgesloten van Gods nieuwe schepping (Openbaring 22 vers 14-15). En voor altijd lijden in de buitenste duisternis in pijnlijke smart (Mattheüs 22 vers 13; 25 vers 30).

Eeuwige blijdschap

Maar als je in Jezus gelooft en lijden moet ter wille van Hem: wees dan verheugd (Mattheüs 5 vers 10-12)! Jezus belooft je dat je eeuwige vreugde zult genieten in de nieuwe schepping in Zijn tegenwoordigheid. Een oneindige zegen die het ergste lijden wat je nu ter wille van Hem moet ondergaan verre te boven gaat (Romeinen 8 vers 17-21).

Lees ook: Wanneer is het einde van de wereld?

100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Bijbelwoord

Bijbelwoord

Bijbelwoord brengt het Woord van God bij mensen via internet. Dit doen wij door middel van een Facebookpagina en deze website. Dagelijks delen wij Bijbelgedachten om te bemoedigen, onderwijzen en uit te dagen. Op Facebook gaat het vaak om korte citaten uit de Bijbel of tweets. Op de website plaatsen we langere artikelen en video’s die dieper ingaan op Gods Woord.

Volg ons

Wat zegt de Bijbel over het einde van de wereld?