Veel mensen stellen deze vraag. Sommigen denken dat het einde van de wereld geleidelijk komt. Wanneer de zon over miljoenen jaren langzaam opgebrand is. Anderen denken dat het einde plotseling gaat komen; misschien op de manier die bepaalde films suggereren. Door een planeet of een nucleaire ramp, of door een invasie van buitenaardse wezens!

Zinloos bestaan?

Al deze willekeurige veronderstellingen gaan ervan uit, dat de geschiedenis van geen betekenis is. Goed en kwaad zullen nooit worden vergolden; het recht zal nooit haar loop krijgen. Onze levens zijn dan te vergelijken met ongeldige diploma’s. Waarom zullen we ons nog inspannen voor werk of om iets goeds te doen? Laten we eten, drinken en vrolijk zijn want morgen sterven we!

Waarschuwing

Als je zo denkt dan is Jezus’ opstanding voor jou een waarschuwing. God deed Jezus opstaan uit de dood. En God zal Hem weer op de laatste dag terug sturen naar de aarde om de wereld te oordelen (Handelingen 17:31). Aan de dood is niet te ontkomen: op de oordeelsdag doet Jezus ons weer opstaan uit het graf. Sommigen ten leven en anderen ten oordeel (Johannes 5:28-29).
Als je Jezus verwacht, zal je behouden worden (Hebreeën 9:28). Maar als je dat niet ter harte neemt zal Jezus je voor je zonden straffen met een eeuwig verderf (2 Thessalonicenzen 1:7-10).

Wereldeinde voorspellen

Sommige mensen hebben geprobeerd te voorspellen wanneer het einde van de wereld komt. Maar Jezus zegt ons dat dat onmogelijk is (Mattheüs 24:36; Markus 13:32). Het is niet onze zaak de tijden of gelegenheden te weten (Handelingen 1:7). Maar als je hoort van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen of valse profeten zijn dat waarschuwingen van God voor jou om je klaar te maken voor Zijn komst. Want dit zijn tekenen dat Jezus spoedig terug zal komen (Mattheüs 24: 3-8).

God heeft geduld

Sommigen vragen zich af: waarom duurt het zolang – nu al 2000 jaar – voordat Jezus terugkomt? Omdat God geduld met ons heeft. Want elke dag geeft God iedereen nog 24 uur uitstel om tot berouw te komen en hun vertrouwen op Jezus te stellen om behouden te worden (2 Petrus 3:8-10).
God geeft ons de tijd om Zijn Goede Nieuws wereldwijd te verspreiden aan alle stammen, naties en talen. Opdat alle mensen van welke nationaliteit ook, behouden zullen worden (Openbaring 7:9-10).

Ben jij er klaar voor?

Jezus zal zeker terugkomen (Handelingen 1:11). Maar Hij maakte in gelijkenissen duidelijk dat we voordat Hij terugkomt eerst nog uitstel kunnen verwachten (bijv. Mattheüs 13:24-30, 36-40), en Hij waarschuwt ons dat hoe wij in dit leven met Hem omgaan bepalend is voor ons (Lukas 19 :11-27; Markus 8:38).
Het enige waarvan we ons bewust moeten zijn is ons klaar te maken voor Jezus’ terugkomst en ook anderen daartoe op te roepen (Hebreeën 10:24-25). Want als we nu voor Jezus leven, kunnen we uitzien naar hereniging met Hem en andere christenen, zelfs met hen die al gestorven zijn (1 Thessalonicenzen 4:13-5:11).

Vervolging

Jezus waarschuwt ons dat het vertrouwen in en gehoorzamen aan Hem moeilijk kan zijn. Want christenen moeten offers brengen en vervolging ondergaan. Maar dat is het waard, nu en vooral met het oog op de toekomende eeuw: het eeuwige leven (Markus 10:29-30)!
Niet-christenen kunnen ons nu dan niet respecteren, maar als Jezus terugkomt zal iedereen Hem zien en wie wij werkelijk zijn (1 Johannes 3:2). Niet-christenen zullen worden uitgesloten van Gods nieuwe schepping (Openbaring 22:14-15) en voor altijd lijden in de buitenste duisternis in pijnlijke smart (Mattheüs 22:13; 25:30).

Eeuwige blijdschap

Maar als je in Jezus gelooft en lijden moet ter wille van Hem: wees dan verheugd (Mattheüs 5:10-12)! Jezus belooft je dat je eeuwige vreugde zult genieten in de nieuwe schepping in Zijn tegenwoordigheid. Een oneindige zegen die het ergste lijden wat je nu ter wille van Hem moet ondergaan verre te boven gaat (Romeinen 8:17-21).