Bijbelwoord.nl
Wat zegt de Bijbel over de doop?

Wat zegt de Bijbel over de doop?

De Bijbel gebiedt alle mensen in de wereld: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden” (Handelingen 2 vers 38). Het boek Handelingen toont aan dat iedereen die in het evangelie gelooft, gedoopt moet worden (Handelingen 2 vers 41; 8 vers 12-13, 36; 9 vers 18; 10 vers 47-48; 16 vers 14-15; 33-34; 18 vers 8). Om te begrijpen waarom de doop zo belangrijk is, moeten we naar de boodschap van de hele Bijbel kijken.

Zondaren

De Bijbel vertelt ons dat we vanaf de geboorte allemaal een zondig hart hebben (Psalm 51 vers 5). En uit ons hart komen al onze zondige gedachten en daden die ons onrein maken (Genesis 6 vers 5; Markus 7 vers 20-23). We zijn in gevaar voor Gods toorn (Efeziërs 2 vers 3) maar we kunnen onszelf niet redden (Jeremia 17 vers 9; Markus 10 vers 26-27). Zelfs onze meest rechtvaardige daden zijn vervuild en onaanvaardbaar voor God (Jesaja 64 vers 6; Filippenzen 3 vers 8).

Reiniging

Hoewel we ons eigen hart niet kunnen herstellen, moeten we niet wanhopen. De HEERE is de God die redt (Psalm 42 vers 11). Lang geleden stuurde God zijn profeten om aan te kondigen dat er een dag zou komen dat God de Heilige Geest zou zenden om de harten van Zijn volk schoon te maken (Ezechiël 36 vers 25-28; 11 vers 19-20; Deuteronomium 30 vers 6). Oudtestamentische gelovigen baden om de vervulling van Gods belofte (Psalm 51 vers 10).

De doop

God stuurde de laatste en grootste profeet, Johannes de Doper (Mattheüs 11 vers 11-15), om mensen te dopen met water in de Jordaan om berouw en vergeving van zonden (Mattheüs 3 vers 6; Marcus 1 vers 4-5; Lukas 3 vers 3; Handelingen 13 vers 24). Degenen die Johannes’ doopsel ontvingen en zich afwendden van hun slechte manieren, lieten zien dat zij echt Gods volk waren (Mattheüs 3 vers 7-9, Lukas 3 vers 7-14).

Maar de doop van Johannes was slechts voorlopig (Handelingen 19 vers 4-5). Johannes doopte mensen in water om hen voor te bereiden op Jezus (Lucas 7 vers 28-30). Jezus kwam om alle beloftes van het Oude Testament te vervullen (2 Korinthiërs 1 vers 20) en ons te dopen met de Heilige Geest (Mattheüs 3 vers 11; Marcus 1 vers 8; Lucas 3 vers 16; Johannes 1 vers 33-34; Handelingen 1 vers 5), Die ons hart reinigt (Titus 3 vers 5).

Dood en opstanding

Jezus zelf werd door Johannes gedoopt (Marcus 1 vers 9, Lucas 3 vers 21). Johannes was verrast (Mattheüs 3 vers 13-14). Jezus is tenslotte de enige persoon die geen zonden heeft om zich van te bekeren (Johannes 8 vers 46, Hebreeën 4 vers 15)! Maar Jezus werd gedoopt om te laten zien dat Hij zich had geïdentificeerd met zondaars zoals jij en ik (Mattheüs 3 vers 15, Jesaja 53 vers 4-6). Dit is de reden waarom Jezus zijn dood en opstanding voor ons beschrijft als een “doop” (Lucas 12 vers 50). Het ondergaan in het water gaan en weer boven komen is een beeld van Jezus. Jezus, Die sterft en opstaat om de straf te ondergaan die wij verdienen voor onze zonden (bijv. Romeinen 4 vers 25, 1 Korinthiërs 15 vers 3-4; 1 Petrus 2 vers 24).

Bekleed met Christus

Op een vergelijkbare manier symboliseert de christelijke doop,  dat als wij in Jezus geloven we “bekleed zijn met Christus” (Galaten 3 vers 26-27). Dit betekent, dat alles wat Jezus 2000 jaar geleden deed wordt gerekend als het onze. Dus als wij ondergaan in het water en weer naar boven komen, dan laten we daarmee zien hoe wij met Christus zijn gestorven en met Hem tot nieuw leven komen (Romeinen 6 vers 3-4, Kolossenzen 2 vers 12). Wanneer wij met het water worden gewassen, is dat een beeld van hoe de Heere Jezus Christus de Heilige Geest in onze harten heeft gezonden om ons te reinigen (1 Korinthiërs 6 vers 11) en onze zonden weg te wassen (Handelingen 22 vers 16).

De boodschap van de doop

Door de doop ontvangen we een boodschap. We zijn wedergeboren (Johannes 3 vers 3-8), schoon gewassen door Jezus (Johannes 13 vers 8)!
De doop stuurt een boodschap naar Gods volk. Iedereen die verenigd is door geloof in Christus is ook verenigd met elke andere christen in de wereld als één familie (1 Korinthiërs 12 vers 13; Efeziërs 4 vers 3-6)!
En de doop stuurt een boodschap naar de wereld. Net zoals God Noach en zijn gezin redde, door dezelfde overstromende wateren die de wereld vernietigden (1 Petrus 3 vers 20-21; Genesis 6 vers 11-8: 22), en net zoals God de Israëlieten redde door dezelfde zeewateren die de Egyptenaren vernietigden (1 Korinthiërs 10 vers 2; Exodus 14 vers 13-15: 21), zo zal God ons ook redden op de Laatste Dag door hetzelfde vurige oordeel dat iedereen zal vernietigen die niet toevlucht tot Christus heeft genomen (2 Petrus 3 vers 6-7).

Oproep aan allen!

Tot die laatste dag, beveelt Jezus ons om het Evangelie te delen met mensen van elke natie. Zodat ook zij hun geloof in Hem kunnen stellen. En zich laten dopen “in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest” ( Mattheüs 28 vers 18-20).

Lees ook: Wat zegt de Bijbel over spreken in tongen?