Wat zegt de Bijbel over de doop?

Category Baptism

De Bijbel geeft alle mensen in de wereld de opdracht: “Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen” (Handelingen 2:38). Het boek Handelingen laat zien dat iedereen die het goede nieuws gelooft, gedoopt zou moeten worden (Handelingen 2:41; 8:12-13; 8:36; 9:18; 10:47-48; 16:14-15; 16:33-34; 18:8). Om te begrijpen waarom de doop zo belangrijk is, moeten we naar de boodschap van de hele Bijbel kijken.

Ons hart moet gereinigd worden

De Bijbel leert dat we allemaal vanaf onze geboorte een zondig hart hebben (Psalm 51:5) en dat er uit ons hart verkeerde gedachten en daden voortkomen die ons onrein maken (Genesis 6:5; Marcus 7:20-23). We lopen gevaar om Gods toorn over ons heen te krijgen (Efeziërs 2:3), maar kunnen onszelf niet verlossen (Jeremia 17:9; Marcus 10:26-27). Zelfs onze rechtvaardigste daden zijn bezoedeld en onacceptabel voor God (Jesaja 64:6; Filippenzen 3:8).

Maar ondanks het feit dat we ons eigen hart niet kunnen “repareren”, moeten we niet wanhopen: de HEERE is een God die redt (Psalm 42:12). Lang geleden zond God zijn profeten om aan te kondigen dat er een dag zou komen dat God Zijn Heilige Geest zou zenden om het hart van Zijn mensen te reinigen (Ezechiël 36:25-28; 11:19-20; Deuteronomium 30:6). Gelovigen van het Oude Verbond baden dat Gods belofte in vervulling zou gaan (Psalm 51:12).

Johannes de Doper

God zond de laatste en grootste profeet, Johannes de Doper (Matteüs 11:11-15), om mensen met water de dopen in de Jordaan als teken van bekering en vergeving van zonde (Matteüs 3:6; Marcus 1:4-5; Lucas 3:3; Handelingen 13:24). Degenen die door Johannes gedoopt werden en afstand deden van hun slechte leven, lieten zien dat ze echt het volk van God waren. Maar de doop van Johannes was slechts een tijdelijk fenomeen (Handelingen 19:4-5): Johannes doopte mensen met water om hen op Jezus voor te bereiden (Handelingen 13:25).

Jezus kwam om al Gods beloften van het Oude Testament in te lossen (2 Korintiërs 1:20) en om ons te dopen met de Heilige Geest (Matteüs 3:11; Marcus 1:8; Lucas 3:16; Johannes 1:33-34; Handelingen 1:5), die onze harten reinigt (Titus 3:5).

Jezus werd gedoopt

Jezus werd zelf door Johannes gedoopt (Marcus 1:9; Lucas 3:21). Johannes was er verbaasd over (Matteüs 3:13-14) – Jezus was immers de enige die nooit zonde had begaan waarover Hij berouw zou moeten hebben (Johannes 8:46; Hebreeën 4:15)! Maar Jezus werd gedoopt om te tonen dat Hij was gekomen om zich met zondaren zoals jij en ik te vereenzelvigen (Matteüs 3:15; Jesaja 53:4-6). Dat is ook de reden waarom Jezus de doop als beeld van Zijn dood en opstanding gebruikt (Lucas 12:50) – ondergaan in het water en weer naar boven komen als symbool van Zijn sterven en opstanding, het ondergaan van de straf die wij verdienden vanwege onze zonden (bv. Romeinen 4:25; 1 Korinthiërs 15:3-4; 1 Petrus 2:24).

De betekenis van de doop

Op dezelfde manier symboliseert de christelijke doop volgend op geloof in Christus, het “met Hem bekleed zijn” (Galaten 3:26-27). Dat betekent dat alles wat Jezus 2000 jaar geleden deed ons “toegerekend” wordt. Als we gedoopt worden, laten we door deze daad zien dat we met Christus gestorven zijn en met Hem weer opgestaan zijn tot een nieuw leven (Romeinen 6:3-4; Kolossenzen 2:12). Als we met het water “schoongewassen” worden, laat dit zien hoe de Heer Jezus de Heilige Geest heeft gezonden om ons hart te reinigen (1 Korinthiërs 6:11) en onze zonden af te wassen (Handelingen 22:16).

Jezus gaf ons de opdracht om tot op de laatste dag het evangelie te verkondigen aan de mensen van alle volken, zodat ze kunnen besluiten om in Hem te geloven en gedoopt te worden “in de naam van de Vader, en van de Zoon en van de heilige Geest” (Matteüs 28:18-20).

Deel artikel