Wat vieren Christenen met Pasen?

What do we celebrate at Easter

Voor veel mensen gaat Pasen over gekleurde paaseieren en schattige paashazen. Maar dit feest heeft veel meer te bieden. Pasen is een 2000 jaar oud Christelijk feest met nog oudere Joodse wortels, maar de betekenis van dit feest is vandaag de dag nog steeds actueel.

De achtergrond van Pasen

Tijdens Jezus’ leven op aarde ontmoette Hij veel tegenstand. Vooral van Joodse religieuze leiders die Hem niet erkenden als Gods Zoon. Integendeel, ze beschuldigden Hem van godslastering en kregen de Romeinse bestuurder zover dat hij Jezus liet kruisigen. Net voor het Joodse Paasfeest stierf Jezus Christus aan een kruis, buiten de muren van Jeruzalem. Het Evangelie van Markus vertelt ons hoe Zijn lichaam begraven werd:

“En Pilatus [= de Romeinse bestuurder] verwonderde zich erover dat Hij al gestorven was; en nadat hij de hoofdman over honderd bij zich geroepen had, vroeg hij hem of Hij allang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman over honderd vernomen had, schonk hij Jozef het lichaam. En deze kocht fijn linnen en nadat hij Hem van het kruis afgenomen had, wikkelde hij Hem in dat fijne linnen en legde Hem in een graf dat in een rots uitgehakt was; en hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Joses, zagen waar Hij gelegd werd” (Markus 15:44-45).

Wat gebeurde er met Pasen?

Markus’ Evangelie houdt hier niet op. Het gaat verder in hoofdstuk 16: “En toen de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena, Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht om Hem te gaan zalven. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot. En toen zij het graf ingegaan waren, zagen zij aan de rechterzijde een jongeman zitten, gekleed in een wit, lang gewaad, en zij waren ontdaan. Maar hij zei tegen hen: Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt! Hij is hier niet; zie de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Maar ga heen, zeg tegen Zijn discipelen, en Petrus, dat Hij u voorgaat naar Galilea; daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft” (Markus 16:1-7).

Veel getuigen

Dat gebeurde er dus met Pasen. Jezus Christus stond op uit de dood. Naast Markus’ verslag vinden we beschrijvingen van deze gebeurtenis in andere Evangeliën en in verschillende brieven die in de Bijbel zijn opgenomen. Het graf was leeg, en engelen vertelden het geweldige nieuws dat Jezus de dood had overwonnen. Veel ooggetuigen hebben Jezus gezien nadat Hij was opgestaan. Bij verschillende gelegenheden verscheen Hij aan één of meerdere van Zijn volgelingen. Hoewel die het aanvankelijk maar moeilijk konden geloven dat Jezus écht was opgestaan, werden ze uiteindelijk door Jezus Zelf overtuigd. Hij legde hen uit: “Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen” (Lukas 24:46-48).

Pasen is een feest!

Jezus’ opstanding is niet slechts een historische gebeurtenis. Het heeft grote gevolgen voor iedere Christen. Paulus schreef hierover in 1 Korinthe 15:17-21, “En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden en is de Eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een Mens.”

Jezus’ opstanding is het fundament onder het christelijke geloof in vergeving van zonden en eeuwig leven. Als Jezus nog steeds dood zou zijn, zou alle hoop voorgoed vergaan zijn. Maar omdat Hij daadwerkelijk is opgestaan, is er een gefundeerde hoop die over het graf heen reikt. Zijn opstanding bewijst dat Hij zonde en dood heeft overwonnen, en dat “in Christus allen levend gemaakt worden” (1 Korinthe 15:22). Dat is een goede reden om feest te vieren!

Deel artikel