Wat vieren christenen met Kerst?

christmas-meaning

Tijdens deze dagen zijn er veel afbeeldingen van engelen te zien, de kerstman zal zich weer overal vertonen en iedereen droomt van een witte Kerst. Maar wat vieren christenen eigenlijk met Kerst?

De geboorte van Jezus

Het lijkt wel alsof reclame-lawines Kerst hebben verdrongen, maar oorspronkelijk is Kerst de viering van de geboorte van Jezus, meer dan 2000 jaar geleden. Zijn komst heeft de wereld veranderd. Niet voor niets is onze jaartelling gebaseerd op de jaren voor en na Christus (v. Chr. en n.Chr.)

Zijn komst is voorspeld

Lang voor Jezus’ geboorte – zo rond 700 voor Christus – schrijft de profeet Jesaja al over Zijn komst als de Verlosser van de wereld. In Jesaja 9:2; 9:6 lezen we: ‘Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen (…) Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam, Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst’.

Jezus is God

Jezus is niet alleen maar een speciaal iemand, Hij is God die mens werd. In Johannes 1:1 en Johannes 1:14 lezen we: ‘ In het begin was het Woord en het Woord was God (…..). En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid.’

God werd mens

Het is toch fantastisch dat de almachtige God bereid was zichzelf te vernederen en in Jezus Christus mens werd, om het loon van onze zonde en verdriet te dragen. In Filippenzen 2:5-11 zingt Paulus een lied van aanbidding: “Christus Jezus, die, omdat Hij van nature God was, het gelijk zijn aan God niet beschouwde als iets wat in zijn eigen voordeel kon worden gebruikt. In plaats daarvan ontledigde Hij Zichzelf door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in de gedaante van een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God Hem ook bovenal verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God, de Vader.”

Door Jezus kunnen wij tot God naderen

Als menselijke wezens kunnen we niet opstijgen naar God. Vanuit onszelf zijn we niet acceptabel voor Hem. We hebben gezondigd en zoals we zijn kunnen we niet voor een heilige God verschijnen. Maar in Jezus Christus kwam God naar ons toe. Jezus opende Zijn armen en nodigde ons uit: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Mattheüs 11:28). Deze uitnodiging geldt ook nu nog steeds. De Bijbel zegt: ‘Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk hen die in Zijn Naam geloven’ (Johannes 1:12).

Een prachtig Kerstcadeau

Jezus is het mooiste geschenk dat God de mensheid gegeven heeft. Romeinen 6:23 zegt het op deze manier: ‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Laten we dit prachtige geschenk vieren. En vergeet niet dit geschenk in je eigen leven te accepteren: Jezus, dank U dat U naar de aarde bent gekomen om mij van zonde te bevrijden en om de relatie met God, de Vader te herstellen.

Deel artikel