Wat moet ik doen als ik de hele Bijbel heb gelezen?

Als je de Bijbel helemaal gelezen hebt, zou je die eigenlijk weer vanaf het begin moeten lezen omdat de Bijbel Gods Woord is, levend en krachtig (Hebreeën 4:12).

De Bijbel een gewoon boek?

Tot op zekere hoogte is de Bijbel een boek net als andere boeken. Het heeft een begin, een kern en een slot, en je kunt het dus van begin tot eind lezen. Als je de Bijbel uit hebt gelezen kun je je de vraag stellen: en hoe nu verder? De Bijbel is echter op cruciale punten volledig anders dan andere boeken.

Oude en Nieuwe Testament

Het verschil is dat alleen de Bijbel het Woord van God is; het zijn Gods geschreven woorden.
In het Oude Testament komt diverse keren deze zin voor: ”Zo zegt de HEERE” (zie Exodus 4:22; 1 Koningen 11:31; Jesaja 7:7).
En in het Nieuwe Testament lezen we in Handelingen 4:24-25 “Heere! U bent de God Die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt, en alle dingen die erin zijn,en Die bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt…”. En dan volgen aanhalingen uit Psalm 2. Met andere woorden: Psalm 2 werd uiteindelijk door God Zelf geschreven.

Inderdaad, want in 2 Timotheüs 3:16 staat: “Heel de Schrift is door God ingegeven….” In deze tekst heeft het woord “Schrift” betrekking op het Oude Testament, maar in 2 Petrus 3:16, wat overeenstemt met 2 Timotheüs 3:16, doelt Petrus ook op de brieven van Paulus als zijnde “andere Schriften” (bijvoorbeeld het Oude Testament). Samen maken ze deel uit van de Schrift en zijn gebaseerd op teksten zoals Johannes 14:26 en 16:12-15 (waar Jezus belooft dat de Heilige Geest de apostelen zal onderwijzen en zich doen herinneren wat Hij heeft gezegd). Het Nieuwe Testament behoort dus ook bij de Schrift; Gods Woord.

God sprak toen

De Bijbel is dus, in tegenstelling met alle andere boeken, Gods Woord. Hij is geen object dat we moeten analyzeren en uit elkaar trekken. Als we de Bijbel lezen (of horen uitleggen) spreekt God Zelf tot ons. Laat me een voorbeeld geven.

In het boek Exodus hoofdstuk 17 klaagt Israël tegen Mozes dat ze niets te drinken hebben. Mozes bidt en de Heere zegt tegen hem dat hij op de rots moet slaan en dan zal daaruit water vloeien (Exodus 17:1-6). In vers 7 staat dat Mozes die plaats noemt ”Massa” en “Meriba” wat betekent “verzoeken” en “twisten”. Want Israël verzocht de Heere en mopperde vervolgens tegen Hem. Toen Mozes eerst het boek Exodus schreef en een Israëliet deze teksten zou lezen, zou die worden aangemoedigd om naar God te luisteren en op Hem te vertrouwen zonder enige twijfel.

Het is interessant dat dit incident in de historie van Israël in Psalm 95:8-11 wordt aangehaald: “Verhard uw hart niet, zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn …” Met andere woorden: in Psalmen 95 zegt God precies hetzelfde tegen Zijn hoorders als wat Mozes schreef in Exodus 17.

God spreekt nu

Ook in Hebreeën 3:7-11 wordt Psalm 95:7-11 aangehaald en door de Heilige Geest gezegd: “Heden, indien u Zijn stem hoort…”. Dat zei de Heilige Geest in het verleden, in Exodus 17 en Psalm 95, en dat zegt Hij nog steeds toen het boek Hebreeën werd geschreven (in Hebreeën 3:7 staat “zegt” in de tegenwoordige tijd).

En inderdaad, de Heilige Geest zegt vandaag de dag nog steeds hetzelfde tegen ons. Daarom kunnen we concluderen dat wat de Heilige Geest in de Schrift heeft gezegd, vandaag de dag ook ons iets te zeggen heeft. Of zoals de schrijver van de Hebreeën het verwoordt: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart” (Hebreeën 4:12).

Blijf luisteren naar God

Daarom, als je de hele Bijbel hebt gelezen, lees die opnieuw! Want de Bijbel is Gods Woord voor ons, levend en krachtig, dat ons onderwijst, berispt, corrigeert en traint om rechtvaardig te leven, zodat we toegerust mogen worden voor elk goed werk (2 Timotheüs 3:16-17).

Deel artikel