Bijbelwoord.nl
Wat moet ik doen als ik de hele Bijbel heb gelezen?

Wat moet ik doen als ik de hele Bijbel heb gelezen?

Als je de Bijbel helemaal gelezen hebt, zou je die eigenlijk weer vanaf het begin moeten lezen, omdat de Bijbel Gods Woord is, levend en krachtig (Hebreeën 4:12).

De Bijbel een gewoon boek?

Op zekere hoogte is de Bijbel een boek vanaf het begin tot het eind te vergelijken met andere boeken. Als je de Bijbel hebt gelezen kun je je de vraag stellen en hoe nu verder. Want de inhoud is in vergelijking met elk ander boek totaal verschillend.

Oude en Nieuwe Testament

Het verschil is dat alleen de Bijbel het Woord van God is; het zijn Gods geschreven woorden.
In het Oude Testament komt diverse keren deze zin voor: ”Zo zegt de HEERE” (zie Exodus 4 vers 22; 1 Koningen 11 vers 31; Jesaja 7 vers 7).
En in het Nieuwe Testament lezen we in Handelingen 4 vers 25 “en Die (dat is God) bij monde van David, Uw knecht, gezegd hebt: …”. En dan volgen aanhalingen uit Psalm 2. Met andere woorden Psalm 2 werd uiteindelijk door God Zelf geschreven.

Inderdaad want in 2 Timotheüs 3 vers 16 staat: “Heel de Schrift is door God ingegeven….”. In deze tekst heeft het woord “Schrift” betrekking op het Oude Testament, maar in 2 Petrus 3 vers 16 wat overeenstemt met 2 Timotheüs 3 vers 16 doelt Petrus ook op de brieven van Paulus als zijnde “andere Schriften (bijvoorbeeld het Oude Testament)”. Samen maken ze deel uit van de Schrift en zijn gebaseerd op teksten zoals Johannes 14 vers 26 en 16 vers 12-15 (waar Jezus belooft dat de Heilige Geest de apostelen zal onderwijzen en zich doen herinneren wat Hij heeft gezegd) met andere woorden het Nieuwe Testament behoort ook bij de Schrift; Gods Woord.

God sprak toen

Als dan de Bijbel in tegenstelling met alle andere boeken Gods Woord is – is die per slot van rekening niet bedoeld voor nadere analyse. Als we de Bijbel lezen (of horen uitleggen) spreekt God Zelf tot ons . Laat me een voorbeeld geven.

In het boek Exodus hoofdstuk 17 klaagt Israël tegen Mozes dat ze niets te drinken hebben. Mozes bidt en de Heere zegt tegen hem dat hij op de rots moet slaan en dan zal daaruit water vloeien (Exodus 17 vers 1-6). In vers 7 staat dat Mozes die plaats noemt ”Massa” en “Meriba” wat betekent “verzoeken”en “twisten”. Want Israël verzocht de Heere en mopperden vervolgens tegen Hem. Toen Mozes eerst het boek Exodus schreef en een Israëliet deze teksten zou lezen, zou die worden aangemoedigd om naar God te luisteren en op Hem te vertrouwen zonder enige twijfel.

Het is interessant dat dit incident in de historie van Israël in Psalmen 95`vers 8-11 wordt verwoord:
“verhard uw hart niet, zoals te Meriba, zoals in de dagen van Massa in de woestijn …”. Met andere woorden: in Psalmen 95 zegt God precies hetzelfde tegen zijn hoorders als wat Mozes schreef in Exodus 17.

God spreekt nu

Ook in Hebreeën 3 vers 7-11 wordt Psalm 95 vers 7-11 aangehaald en door de Heilige Geest gezegd: “Heden, indien u Zijn stem hoort…..”. Dat zei de Heilige Geest in het verleden, in Exodus 17 en Psalmen 95, en dat zegt Hij nog steeds (in Hebreeën 3:7 want “zegt” staat in de tegenwoordige tijd) toen het boek Hebreeën werd geschreven.

En inderdaad, de Heilige Geest zegt vandaag de dag nog steeds hetzelfde tegen ons. Daarom kunnen we concluderen dat wat de Heilige Geest in de Schrift heeft gezegd dit vandaag de dag ook op ons van toepassing is. Of zoals de schrijver van de Hebreeën het verwoordt: “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.” (Hebreeën 4 vers 12).

Blijf luisteren naar God

Daarom als je de hele Bijbel hebt gelezen, lees die opnieuw! Want de Bijbel is Gods Woord voor ons, levend en krachtig, dat ons onderwijst, berispt, corrigeert en traint om rechtvaardig te leven, zodat we toegerust mogen worden voor elk goed werk (2 Timotheüs 4:16-17).

Lees ook: Waarom zou ik de Bijbel lezen?

Wat moet ik doen als ik de hele Bijbel heb gelezen?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book
100% gratis Bijbelcursus
Volg een 100% gratis internetcursus over de Bijbel. In 15 korte lessen leer je Gods boodschap voor jou kennen vanuit zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie
Eunice Burden

Eunice Burden

Eunice komt uit Engeland en is 25 jaar in Thailand werkzaam geweest. Samen met een Thaise medewerker schreef ze een 4-jarig curriculum voor alle zondagsschool leeftijden en gaven ze ook zondagsschooltraining. Ze ging daarna 8 jaar terug naar Engeland. In Engeland deed ze verschillende cursussen, waaronder theologie. In 1999 keerde ze terug naar Thailand met OMF. Sindsdien is ze betrokken geweest bij het lesgeven van leiders, het ondersteunen, adviseren, spreken en onderwijzen in verschillende kerken. Geleidelijk aan is ze in de loop der jaren uitgenodigd om deel te nemen aan verschillende facilitator teams van de OMF.

Gratis bijbelcursus

Wil je meer weten over God of heb je vragen over het geloof? Volg dan onze gratis cursussen.

Gratis registreren

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .
Wat moet ik doen als ik de hele Bijbel heb gelezen?
E-book for the coronavirus crisis
This e-book has lessons for you from the early church relevant to us today.
Download free e-book