Wat leert Romeinen 8 vers 29 ons over de uitverkiezing?

Romeinen 8:29 zegt: “Want hen die Hij tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.”

“Want hen die Hij tevoren gekend heeft.” Dit betekent niet alleen dat God van hen wist, want God weet uit alle eeuwigheid alles van iedereen. Het is duidelijk dat dit ’tevoren kennen’ over een kleinere groep mensen gaat. Omdat duidelijk niet iedereen in Christus als Redder gelooft en daarom gelijkvormig zal worden aan Zijn gelijkenis.

Redding is het geschenk van God

Sommige mensen dragen ’tevoren kennen’ aan om te zeggen dat God ‘voorkennis heeft over wie er tot geloof komt.’ Het vers zegt dit echter niet. En de andere plaats in Romeinen waar we ’tevoren kennen’ vinden, heeft deze betekenis duidelijk niet. In Romeinen 11:2 staat: “God heeft zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten.” De betekenis, zoals vaak in de Bijbel voor het woord ‘kennen’, is meer als ‘begunstigd’ of ‘uitverkoren’. Dit is een belangrijke opmerking. Want als God mensen zou ‘kiezen’ omdat Hij wist dat ze geloof zouden hebben, dan is onze redding niet alleen Gods werk, maar ook ons werk.
De Bijbel staat erop dat alleen God de glorie voor onze verlossing zou krijgen: “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” (Efeziërs 2:8-9). (De gedachte dat God mensen kiest op basis van zijn kennis van wat mensen zouden doen, is een gedachte niet logisch is. Dat zou betekenen dat Hij ze ‘accepteert’, maar niet ‘kiest’, omdat zij God zouden hebben gekozen in plaats van dat God hen zou hebben gekozen).

Maak Zijn kinderen meer zoals Jezus

“…heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd” betekent dat God degenen die Hij verkoos gelovigen te worden, heeft toegewijd. In Romeinen 8:29-30 komen we een zeer sterke keten tegen met vier gekoppelde beloftes:

  1. Al diegenen die door God tevoren zijn gekend / gekozen / begunstigd, heeft Hij bestemd om gelovigen te worden.
  2. Al diegenen die Hij tot het geloof bestemde, riep Hij (Romeinen 8:30). Deze roep is niet alleen een uitnodiging, maar een gezaghebbende roep van de dood naar leven, zoals Jezus Lazarus uit het graf riep. Dit blijkt uit de volgende zin, die zegt:
  3. “En hen die Hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd.” Iedereen die door God op deze manier geroepen is, ontvangt vergeving van zonden.
  4. en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt“. Net als de profeten in het Oude Testament spreekt Paulus over onze toekomstige heerlijkheid die we zullen ontvangen als Jezus terugkomt in de verleden tijd, want als een belofte van God is het 100% zeker dat het zal gebeuren.

Samen onthullen deze vier beloften Gods plan van voor de schepping van de wereld tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De redding van Zijn uitverkoren kinderen is zeker. Elke stap van de weg wordt gegarandeerd door een belofte van God.

De glorieuze toekomst van Gods kinderen

Zij zullen “aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig zijn”. God zal hen veranderen van wat ze zijn, zondaars en mensen die beschadigd zijn door de gevolgen van de zonde. En door het werk van de Heilige Geest zal Hij hen genezen, hun harten en gedachten, hun acties en reacties veranderen en hen meer en meer laten lijken op Zijn Zoon Jezus Christus, wanneer zij zich aan God onderwerpen en de Heilige Geest gehoorzamen. Ze zullen meer en meer ontdekken dat wat God verlangt, is wat zij verlangen. Waar God zich van afkeert, zullen ze zich afkeren.
Tenslotte lezen we in vers 29 dat Jezus “de eerstgeborene zal zijn onder vele broeders”. God adopteert ons als Zijn kinderen. Jezus, die Gods eerstgeboren Zoon is, wordt onze broer, en wij zijn broers en zussen. We willen net als Hem zijn. Zoals Jezus bereid was te lijden, zo zouden wij dat ook moeten doen. Zoals Jezus gehoorzaamde aan de Vader, zo zouden wij dat ook moeten doen. En we zullen net als Hem zijn. Zoals Jezus verheerlijkt werd, zo zullen wij ook zijn. Dat is de glorieuze toekomst voor alle kinderen van God!

Deel artikel