Wat leert het tweede gebod ons?

What does the second commandment teach us?

Laten we eerst bekijken wat het tweede gebod zegt:

U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.” (Exodus 20:4-6)

Vereenvoudigde versie van het tweede gebod

Dit gebod is samen met de andere geboden door God aan Mozes gegeven op de berg Sinaï. In die tijd aanbaden de omliggende volken vele ‘goden’ samen met een ‘oppergod’ (gerepresenteerd door afgodsbeelden) waarvan ze geloofden dat ze verschillende levensterreinen van mensen bestuurden. Om zich te verzekeren van de gunst van deze ‘goden’, geloofden ze dat ze de goden op verschillende manieren met zich moesten verzoenen. God vertelt Mozes, dat Hij heel anders is dan die zogenaamde ‘goden’. Hij is niet beperkt en niet eindig. Niets in de zichtbare wereld kan bevatten wie Hij is. Op een bepaalde manier weerspiegelt ieder zichtbaar ding Zijn natuur en wijsheid, want alles is Zijn handwerk, Zijn maaksel.

Maar aan de andere kant kan niets echt tonen wie Hij is. Ieder beeld is slechts een weergave van ons ‘beeld’ van God, niet van wie Hij echt is.

Wat dit betekent

Wat het tweede gebod ons leert is, dat we God moeten aanbidden zoals Hij werkelijk is. Daarom leerde Jezus ons ook: “Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.” (Johannes 4:23-24)

God kan geen afgod zijn die door mensen is gemaakt. Hij is Geest. De enige manier om de waarheid te kennen over Wie God is, is om Hem Zichzelf aan ons te laten onthullen. God onthulde Zichzelf aan de Israëlieten, onder andere door de 10 geboden. Zij wisten dat God heilig is, rechtvaardig en goed. Wij hebben een helderder beeld van God gekregen door Jezus, de Heilige Geest en Gods Woord.

Mensen willen graag andere ‘goden’ vereren

Ondanks deze duidelijke openbaring over God, willen mensen toch liever ‘goden’ vereren die zijzelf gemaakt hebben, dan dat ze de Ware en Levende God dienen. Deze ‘goden’ kunnen van alles zijn, van krachten tot pleziertjes en bezittingen. Alles wat Gods plaats in ons leven kan innemen is een afgod. Afgodsvereerders zijn zelfgericht. Ze willen zichzelf tevreden stellen en denken niet echt aan God.

Hoewel Nieuw-Testamentische gelovigen niet de Oud-Testamentische geboden letterlijk hoeven te gehoorzamen, blijven dit tweede gebod en alle andere geboden van God wel waardevol. Ze houden ons verbonden met God en beschermen ons tegen problemen met onszelf, familie, vrienden en buren. God weet wat het beste voor ons is en Hij wenst dat wij verzoend zijn met Hem en in vrede en harmonie leven met anderen.

Deel artikel