Wat leert God ons in Openbaring?

What does God teach us in Revelation?

Het boek Openbaring, met zijn levendige beelden en geluiden, kan ontmoedigend en verwarrend zijn om te lezen. Het doel van de schrijver, Johannes is echter niet om de lezer in verwarring te brengen, maar om hem of haar te geluk te bieden (Openbaring 1:3). Daarom moet het lezen van Openbaring een zegen zijn! Openbaring gebruikt ‘beeldtaal’, dat zijn beelden die verschillende gebeurtenissen en mensen beschrijven (vaak gebaseerd op visioenen en profetieën uit het Oude Testament). Deze beelden geven waarheden weer die van toepassing zijn in het hele kerkelijke tijdperk (de tijd tussen de opstanding en de wederkomst van Christus).

Zeven gemeenten in de Openbaring

Openbaring is een brief (1:4-6) gericht aan zeven gemeenten. Maar er waren meer dan zeven gemeenten in Klein-Azië (zuid-west Turkije), dus deze zeven gemeenten vertegenwoordigen ook de Kerk door alle eeuwen heen (zeven is een symbolisch getal). Zo beschrijft een groot deel van Openbaring hoe de Kerk zal zijn en wat ze zal ervaren totdat Christus terugkeert. Dat stelt ons staat om de juiste verwachtingen van het leven nu te hebben voor de christenen en de Kerk.

De hoofdstukken 2 en 3 richten zich tot de gemeenten, om hen aan te moedigen in de tijd van verdrukking, en aan te sporen tot een heilig leven. Van vijf van de zeven gemeenten wordt gezegd dat ze in verschillende mate gebreken hebben. Dit geeft ons een glimp van de kerk vanuit menselijk oogpunt. Vanaf hoofdstuk 4 krijgen we als het ware een kijkje achter de schermen, zodat we de geestelijke werkelijkheid kunnen zien van wat er in de gemeenten gebeurt: God zit op Zijn troon en heerst over al wat leeft. Dit is een grote troost, zeker in het licht van alles wat er verderop in Openbaring beschreven staat. In hoofdstuk 5 staat Christus, het geslachte lam, centraal. Hij heeft Zijn volk verlost. Merk ook de gelijkenis op, hoe Hij gelijk aan Hij die zit op de troon, wordt aanbeden en vereert.

Opeenvolging van zevens

Openbaring 6 introduceert de eerste set van zeven in een hele reeks zevens (zeven zegels, 6:1-8:1; zeven bazuinen, 8:2-11:18; zeven plagen, 15:1-8; zeven schalen, 16:1-21). De boekrol met de zeven zegels stelt het probleem van de menselijke zonde voor. Niemand is het immers waard om het te openen behalve het Lam dat geslacht werd (5:5-6). Elk zegel symboliseert een oordeel over de zonde. Deze oordelen (zegels 1-4) lopen parallel met Markus 13:5-8 (waar “het einde nog niet is”, Markus 13:7), de beschrijven de gebeurtenissen van de zegels elke periode binnen het kerkelijk tijdperk.

Het vijfde zegel staat voor de vervolgde christenen en het zesde voor het einde van de wereld en het oordeel. Openbaring 7 is een flashback – gezien het feit dat de engelen het land of de zee niet mogen schaden, (7:2-3) maar na het openen van de zesde zegel zouden ze al volledig zijn vernietigd (6:12-14): hieruit is te zien dat de gebeurtenissen die in de beschrijving van Openbaring op elkaar volgen, niet altijd chronologisch op elkaar volgen. Het patroon van de zeven zegels wordt dan herhaald met de bazuinen – kijkend naar dezelfde gebeurtenissen maar vanuit een ander perspectief (bv. zowel de eerste vier zegels als de eerste vier bazuinen brengen een oordeel over de aarde) en zijn een sterke verwijzing naar Gods oordeel over Egypte om Zijn volk te bevrijden (zie Exodus 7-11).

Strijd tussen Satan en de Kerk

Openbaring 11:19-15:4 stelt de strijd tussen Satan en de Kerk voor (12:13 – de Vrouw vertegenwoordigt het volk van God, vgl. Gen 37:9-10). Hoofdstuk 13 toont de middelen die de duivel gebruikt: politieke krachten (13:2 – de hoorns vertegenwoordigen kracht) en valse ideologieën en bedrog (13:11) – beide zijn aan het werk in de gemeenten waar deze brief aan is gericht. Ondanks dit alles wordt de Kerk door God veilig gehouden (14:5144.000 mensen vertegenwoordigen het hele volk van God).

Vernietiging

Hoofdstukken 17-19 beschrijven de systematische vernietiging van elke vijand van God, met als hoogtepunt de heiligen die God prijzen (19:1-8). De laatste vijand die wordt vernietigd is Satan zelf. Na de vernietiging van Satan is het uiteindelijke oordeel van de mensheid, (20:11-15) – de redding uit dit oordeel is afhankelijk van of de naam van een persoon in ‘het Boek des Levens’ (20:15) geschreven is, wat gebeurt door te geloven dat Jezus Christus zowel Koning als Redder is (vgl. Handelingen 2:36-38; Openbaring 22:14). Tenslotte, met alle kwaad vernietigd, herschept God Zijn schepping (hoofdstuk 21 en 22) – Hij keert de gevolgen van Genesis 3 terug. Gods volk zal met Christus op de nieuwe aarde wonen (21:2) in een volmaakte ongerepte relatie voor iedereen.

Gods soevereine heerschappij

Het centrale thema van Openbaring is Gods soevereine heerschappij (hoofdstuk 4-5) over Zijn Kerk en de geschiedenis. Daarom zullen, ook al is Satan nu nog aan het werk, Satan en zijn volgelingen worden vernietigd en zal God Zijn volmaakte nieuwe schepping tot stand brengen. Daarom worden de gelovigen gesterkt om door te gaan en te volharden (b.v. 2:7) in hun zekere toekomst, ook al is het heden hard en brengt het verzet en de vervolging met zich mee.

Als je meer wilt leren over het boek Openbaring, is het beste wat je kunt doen, het van begin tot eind doorlezen. Daarbij kun je dit overzichtsfilmpje kijken van BibleProject.

Deel artikel