Wat leert God ons in Maleachi?

What does God teach us in Malachi?

Wat leert God ons in het boek Maleachi? Het volk Israël had het gevoel dat God hun vergeten was. Het was alweer jaren geleden dat ze uit de ballingschap waren teruggekeerd; de tempel was inmiddels weer herbouwd. Toen ze de profetie van Ezechiël hoorden (Ezechiël 43:4) hebben ze misschien gedacht dat de geweldige dagen van koning Salomo terug zouden keren. Maar in de tempel gebeurde niets bijzonders en de economie draaide ook niet erg goed. Het was in deze tijd dat Maleachi profeteerde.

Verbondsbegrip

In Maleachi draait het om het verstaan van het verbond. Gods verbond met Israël wordt duidelijk zichtbaar vanaf de eerste regels van zijn boek in Zijn liefde voor hen (Maleachi 1:2-5). Het speciale van het boek Maleachi is dat God, niet zoals in de andere profetische boeken, Israël bijna altijd in de eerste persoon aanspreekt (in 47 van de 55 verzen).

Israël is een zoon

God ziet Israël als een zoon (Maleachi1:6, Maleachi 2:10, Maleachi 3:17). Zijn verlangen is om deze zoon te zegenen met al het goede (Maleachi 3:10-12). Dit geldt ook voor ons als Zijn zonen en dochters (Johannes 1:12). Maar in plaats van deze band met God op waarde te schatten en Zijn liefde te beantwoorden, zondigde Israël tegen Hem (Maleachi 3:5), en verbrak zo het verbond met Hem. Zowel de priesters als het volk gedroegen zich onverschillig en verveeld ten opzichte van de tempeldienst (Maleachi 1:13). Ze waren karig in hun geven (Maleachi 3:8), kwamen hun beloften niet na en beroofden Hem van de tienden en voorgeschreven offers (Maleachi 1:14; 3:8).

Veel zegen

Als Zijn mensen zich maar gehouden hadden aan het verbond met Hem, dan zou God zoveel zegen over hen uitgegoten hebben ‘dat er geen schuren genoeg zouden zijn’ om ze te bevatten’ (Maleachi 3:10). Hetzelfde leert de apostel Paulus ons in 2 Korintiërs 9:6-7 – als we ruimhartig en blijmoedig geven, dan zal God ons zegenen.

Verbroken relaties

Israëls verbroken relatie met God leidde tot verbroken relaties in de samenleving. Echtscheiding en gemengde huwelijken werden algemeen (Maleachi 2:11). God ziet het huwelijk als een verbond (Maleachi 2:14) en haat echtscheiding omdat het de huwelijksbeloften verbreekt. Het gezinsleven is belangrijk in Gods ogen en kinderen opvoeden is de verantwoordelijkheid van beide ouders (Maleachi 2:15). Deze verantwoordelijkheden moeten we niet te licht opvatten.

Rechter

God maakt duidelijk dat Zijn band met Israël niet alleen die van een vader is, maar ook van een rechter, heer en koning (Maleachi 1:6, Maleachi 1:14, Maleachi 3:5). Hij zal uitzuiveren én oordelen (Maleachi 3:2-5). En degenen die zich verzetten tegen het reinigingsproces zullen branden (Maleachi 4:1). We moeten niet vergeten dat God niet enkel een God van liefde is, maar dat Hij ook heilig en rechtvaardig is. Met de komst van het Nieuwe Verbond is het mogelijk geworden om de gerechtigheid van Christus aan te doen en met God verzoend te worden.

Bemoediging

De volgende woorden van troost uit Maleachi moeten de godvrezende mensen bemoedigd hebben: “Dan spreken zij die de HEERE vrezen, ieder tot zijn naaste: De HEERE slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor Zijn aangezicht, voor wie de HEERE vrezen en wie Zijn Naam hoogachten. En zij zullen voor Mij, zegt de HEERE van de legermachten, op de dag die Ik maken zal, een persoonlijk eigendom zijn. Ik zal hen sparen, zoals een man zijn zoon spaart die hem dient” (Maleachi 3:16-17).

De bovenstaande verzen mogen ook voor ons een bemoediging zijn.

Deel artikel