Wat leert God ons in het Evangelie van Johannes ?

Anders dan de Evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas, is het Evangelie van Johannes niet synoptisch. Dit betekent dat dit Evangelie niet dezelfde invalshoek hanteert als de eerste drie. Johannes wil specifiek dat de lezer weet Wie Jezus is, in plaats van wat er wanneer gebeurde.

Hij beschrijft een aantal gebeurtenissen die dit (Wie Jezus is) laten zien, en rangschikt ze niet chronologisch maar in de volgorde die zijn verhaal het best ondersteunt. Zijn eerste hoofdstuk onthult dat Jezus, voordat Hij mens werd, het Woord was dat in het begin bij God de Vader was. Johannes illustreert zijn Evangelie met vele gedetailleerde en fascinerende dialogen.

Jezus is de Weg, de Waarheid, het Leven, de Deur, de Goede Herder, en meer

Het Evangelie van Johannes bevat twee van de bekendste Bijbelverzen in de wereld.

 • Johannes 3:16, omdat dit laat zien hoeveel God en Jezus van de mensheid hielden terwijl allen nog zondaars waren.
 • Johannes 14:6, omdat Jezus ons hier leert dat Hij, en Hij alleen, de ware Weg naar Leven met God de Vader is. Hij is de Deur (Johannes 10:7) waardoor Zijn volgelingen moeten gaan om in de hemel te komen. Hij, de Goede Herder, leidt ons, de schapen, naar Gods aanwezigheid.
  Het is Jezus Zelf Die zegt: “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.

In andere verzen verwijst Hij naar Zichzelf als het Licht der wereld (Johannes 8:12 en Johannes 9:5), het Brood des levens (Johannes 6:35; 41; 48; 51) en de Opstanding en het Leven (Johannes 11:25).
De laatste “Ik ben” uitspraak van Jezus staat in Johannes 15:1. Jezus zegt dat Hij de ware Wijnstok is, en legt dit uit in Johannes 15:4: “Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.

Hij werkt dit verder uit in Johannes 15:5-9, waar we zien dat we “in Jezus blijven” als we voortdurend Zijn woorden in ons hart houden; ze overdenken, erover bidden, Zijn geboden onderhouden en Zijn Brood des levens eten. Als we onszelf van Hem en Zijn Woord zouden afzonderen, dragen we geen vrucht meer. Alleen als we Zijn geboden onderhouden, blijven we in Hem, en kunnen we verwachten dat onze gebeden doel treffen zoals beloofd in Johannes 15:7.

De essentie van de bediening van Jezus

Het Evangelie van Johannes bevat alle hoofdelementen van de bediening van Jezus.

 1. Het getuigenis van Johannes de Doper (die de Heilige Geest op Jezus zag neerdalen na Zijn doop) bevat de cruciale observatie “Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!” in Johannes 1:29. Hiermee wordt Jezus’ hele bediening op aarde samengevat. De synoptische schrijvers omschrijven Jezus’ missie niet op deze wijze, maar Johannes schreef zijn Evangelie waarschijnlijk later dan Mattheüs, Markus en Lukas, en het is mogelijk dat hij hun Evangeliën gelezen heeft en vond, dat dit aspect meer nadruk behoefde.
 2. Johannes bevestigt dat Jezus de Messias is (Johannes 4:26).
 3. Uit wat Johannes vertelt over een heimelijke nachtelijke conversatie tussen Jezus en een Joodse leider, de farizeeër Nicodemus (lid van de Sanhedrin Raad), maken we op dat we wedergeboren moeten worden. Hoewel Nicodemus zelf een leraar is, begrijpt hij niet dat we, om Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan, een tweede geboorte moeten ondergaan. De geboorte van ons vlees heeft al plaatsgevonden maar nu moet onze geest “van boven” geboren worden. Deze nieuwe geboorte is de essentiële vernieuwing van onze geest door de Geest. Johannes 1:12 vertelt hoe dit werkt: “Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (zie ook Johannes 7:39). Jezus deelt wezenlijke informatie met Nicodemus in de Johannes 3:16-21.
 4. Behalve God aanbidden in geest en in waarheid, moeten we Hem in gehoorzaamheid aanbidden (Johannes 4:23). Wanneer Jezus in Johannes 5:30 zegt: “Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft” moeten we niet denken dat dit alleen voor Jezus Zelf geldt.
 5. Johannes 14:9 – “Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.” Met name wanneer we het Oude Testament lezen, kunnen we soms wel eens twijfels krijgen over het karakter van God en Zijn bedoelingen met ons. Maar Jezus bevestigt dat de goedheid die Hij belichaamt, en de zelfopofferende liefde die Hij voor ons heeft, dezelfde grootste liefde is als die van de Vader. Het is Gods wil “dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft” (Johannes 6:40).

Belangrijke gebeurtenissen

Veel van de gebeurtenissen die Johannes beschrijft staan ook in de synoptische Evangeliën. Maar er zijn drie opvallende verhalen die alleen in het Evangelie van Johannes te vinden zijn.

 • De overspelige vrouw (Johannes 8:1-11) – Jezus laat zien dat wij vanwege onze tekortkomingen niet bevoegd zijn om een andere mens te veroordelen. Hoewel Hij Zelf de vrouw ook niet veroordeelt, benadrukt Hij wel dat ze niet meer mag zondigen.
 • De genezing van de blinde die naar het Bad van Siloam gestuurd wordt (niet te verwarren met Bartimeüs, die langs de weg zat) in Johannes 9:1-41 – Johannes wijdt een heel hoofdstuk aan de genezing zelf en allerlei vervolggesprekken (waar hij vermoedelijk zelf bij aanwezig was).
 • De opstanding van Lazarus (Johannes 11:38-44) – De beschrijving van wat hieraan vooraf ging bevat het kortste vers van de Bijbel – Johannes 11:35.

De laatste negen hoofdstukken

Johannes wijdt maar liefst negen hele hoofdstukken aan de laatste week van Jezus’ leven. Jezus is Zich er duidelijk van bewust wat er gaat gebeuren en deelt essentiële waarheden: Zijn eigen aanstaande dood en onze bereidheid tot opoffering, in Johannes 12:24-25; geloof in Hem en de Vader (Johannes 12:44); het feit dat als we Hem afwijzen, we veroordeeld zullen worden (Johannes 12:48); de noodzaak tot dienstbaarheid (Johannes 13:14-17) en om liefde te betonen aan onze medegelovigen (Johannes 13:34; Johannes 15:9-12), en de komst van de Heilige Geest (Johannes 14:16, Johannes 16:7). Wanneer Jezus ondervraagd wordt door Pilatus, vat Hij Zijn missie samen als: “om voor de waarheid te getuigen” (Johannes 18:37).

In Johannes 19 legt Johannes ook vast dat een aantal aspecten aan de kruisiging voorafgeschaduwd waren in het Oude Testament, zoals in Psalm 22:17, Zacharia 12:10 en Psalm 34:21.

Johannes zegt zelf in Johannes 21:25 dat hij niet alles opgeschreven heeft wat er gebeurde in de jaren dat hij Jezus volgde. Dat zou gewoon teveel zijn geweest! Daarom koos hij de belangrijkste verhalen “opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam” (Johannes 20:31).

Deel artikel