Wat leert God ons in het Evangelie van Marcus?

what-is-in-gospel-mark

De beste manier om daarachter te komen is natuurlijk door het Evangelie van Marcus zelf te lezen! Met slechts 16 hoofdstukken is het gemakkelijk door te nemen en gaat het snel van de ene episode uit het leven van Jezus naar de andere. Dit artikel geeft je een korte introductie tot dit inspirerende Bijbelboek.

Het doel van het evangelie van Marcus

Net als alle andere evangeliën was het doel van Marcus om het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen. Toen Marcus dit evangelie rond 55-59 na Christus schreef, waren zijn lezers voornamelijk niet-Joden. Hij deelde het leven van Jezus met hen en concentreerde zich op het feit dat Jezus de Knecht van God en de Redder van de wereld is. Dit wordt prachtig samengevat in Marcus 10:45: “De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.” Marcus schreef zijn evangelie om het geloof van zijn lezers te versterken en hen te leren wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn.

Overzicht van het boek

Het evangelie van Marcus kan worden onderverdeeld in twee grote delen:

  • Hoofdstuk 1-10 beslaat meer dan drie jaar van het aardse leven van Jezus. Deze hoofdstukken beschrijven het onderwijs en de wonderen van Jezus. Veel van Jezus’ onderricht komt in de vorm van gelijkenissen, bijvoorbeeld de gelijkenis van de zaaier (Marcus 4:1-20) en de gelijkenis van het mosterdzaad (Marcus 4:30-32). Marcus beschrijft achttien wonderen, variërend van het stillen van een stormachtige zee door Jezus (Marcus 4:35-41) en het voeden van duizenden mensen (Marcus 6:30-44; 8:1-13) tot het genezen van zieken en bezetenen (Marcus 1:21-45; 2:1-12; 5:1-20) en het opwekken van een dood meisje (Marcus 5:21-43). Deze wonderen laten ons zien wie Jezus is en hoe Zijn Koninkrijk eruit ziet.
    Marcus vermeldt ook hoe Jezus steeds meer te maken kreeg met vijandschap en tegenstand. In Marcus 8:31-32 lezen we: “Hij begon hen [Zijn volgelingen] te leren dat de Mensenzoon vele dingen moest lijden en door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden en gedood moest worden en na drie dagen weer moest opstaan”. Deze profetie wordt herhaald in Marcus 9:30-32 en 10:32-34, wat leidt tot het tweede deel van het boek.
  • De hoofdstukken 11-16 (ongeveer 40% van het boek) richten zich op de laatste acht dagen van Jezus’ aardse leven, die eindigen met Zijn opstanding uit de dood. In veel detail beschrijft Marcus hoe Jezus naar Jeruzalem ging, waar de tegenstand van de religieuze leiders uitmondde in Jezus’ arrestatie, voorgeleiding en terdoodveroordeling. Zijn bewering dat Hij “de Christus, de Zoon van de Gezegende” was, werd beschouwd als godslastering die de dood verdiende (zie Marcus 14:61-64). Jezus werd gekruisigd en in een rotsgraf begraven. Het laatste hoofdstuk van het evangelie van Marcus citeert de woorden van een engel die tegen de volgelingen van Jezus zei: “Wees niet ontdaan. U zoekt Jezus de Nazarener, de Gekruisigde. Hij is opgewekt!” (Marcus 16:6). Dit geweldige nieuws moet over de hele wereld verspreid worden, zodat “iedereen die gelooft en zich laat dopen, gered zal worden! (Marcus 16:16).

We moeten Jezus volgen

Het evangelie van Marcus is niet alleen een historisch verslag over het leven van Jezus Christus. Het is ook een oproep tot actie voor iedereen die in Hem gelooft! Jezus laat ons een voorbeeld na als de ultieme Dienaar van God. We moeten geïnspireerd worden om Hem na te volgen (Marcus 8:34-35) en om de Heere God boven alles lief te hebben (Marcus 12:33). We moeten dienen zoals Jezus deed, met nederigheid en toewijding ten behoeve van anderen. Om groot te zijn in Gods Koninkrijk moeten we de dienaar van allen worden (Marcus 10:44). Erkenning of beloning moet niet ons doel zijn. In plaats daarvan moeten we naar Jezus kijken, die bereid was om Zijn leven te geven voor Zijn volk.

Het evangelie van Marcus is Gods Woord voor ons

Lees het hele evangelie van Marcus eens door om een beter begrip te krijgen van het goede nieuws over Jezus Christus. God inspireerde Marcus om het niet alleen voor zijn oorspronkelijke lezers te schrijven, maar het is ook Gods Woord voor ons vandaag. Het is een levend Woord dat de kracht heeft om mensen te veranderen, te transformeren, vrijheid en genezing te brengen aan hen die het aannemen als Gods Woord.

Als hulpmiddel bij het lezen kan je ook een filmpje bekijken van het BijbelProject. Je vindt het hier .

Deel artikel