Wat leert God ons in het boek Nahum?

Het boek Nahum is een klein profetisch boek in het Oude Testament. Wat wil God dat wij van dit boek leren?

Historische achtergrond

Het boek Nahum wordt geïntroduceerd als “de last van Ninevé” (Nahum 1:1), dat wil zeggen, een woord van God dat de profeet als een last is opgelegd. Ninevé was de hoofdstad van Assyrië, het machtige rijk dat noord-Israël had verwoest en in ballingschap had weggevoerd. De Assyriërs waren dus aartsvijanden van Israël, en ze waren erg gewelddadig. De Israëlieten konden niet wachten tot God dit onderdrukkende volk zou vernietigen.

Het grotere plaatje

Hoewel de introductie tot Nahums profetie de stad Ninevé noemt, gaat het eerste hoofdstuk niet over een bepaalde stad of volk. Nahum biedt eerst een groter plaatje van God en Zijn reactie op het kwaad.
Nahum schrijft op een poëtische manier over Gods karakter:

“Een Wreker is de HEERE, en zeer grimmig.
Een Wreker is de HEERE voor Zijn tegenstanders,
en Hij handhaaft Zijn toorn jegens Zijn vijanden.
De HEERE is geduldig, maar groot van kracht
en Hij houdt de schuldige zeker niet voor onschuldig.”
(Nahum 1:2-3)

Bovendien beschrijft Nahum in levendige beelden hoe machtig God is:

“De bergen beven voor Hem,
de heuvels smelten weg,
de aarde rijst op voor Zijn aangezicht,
de wereld met al zijn bewoners.”
(Nahum 1:5)

God zal Zijn volk verlossen

Hoewel de situatie in het zuidelijke koninkrijk van Israël, Juda, nogal hopeloos leek, kondigt God hun verlossing aan. “Ik zal zijn juk van u stukbreken en uw banden verscheuren” (Nahum 1:13). “De verderfelijke man zal voortaan niet meer door u heen trekken, hij is helemaal uitgeroeid” (Nahum 1:15).

God had buitenlandse koningen gebruikt om Israël te straffen, maar nu zou Hij hen herstellen. “Ik heb u wel vernederd, maar Ik zal u niet meer vernederen” (Nahum 1:12). “Voorzeker, de HEERE zal de glorie van Jakob herstellen, zoals de glorie van Israël” (Nahum 2:2).

God zal Ninevé verwoesten

In kleurrijke beelden beschrijft Nahum hoe de machtige stad Ninevé volledig verwoest zal worden. Haar inwoners zullen vluchten, de stad wordt “leeg, leeggeplunderd, verwoest” (Nahum 2:10).

De reden voor Ninevés verwoesting wordt ook gegeven: “Wee de bloedstad, een en al leugen, vol buit!” (Nahum 3:1). De Assyriërs waren bedrieglijk, wreed en onderdrukkend. Ze hebben andere volken bedrogen en ze verleid tot afgoderij (Nahum 3:4).

Nu is het tijd voor Gods wraak, niet alleen over Ninevé maar over het hele Assyrische rijk: “Allen die het gerucht over u horen, klappen om u in de handen, want over wie is uw kwaad niet voortdurend heen gekomen?” (Nahum 3:19).

En inderdaad werd Ninevé in het jaar 612 voor Christus verwoest door de Babyloniërs.

Lessen voor ons

  • Het eerste hoofdstuk van Nahums boek maakt duidelijk dat de val van Ninevé een voorbeeld is van een terugkerend patroon: God is aan het werk in de geschiedenis, Hij laat de gewelddadige en onderdrukkende volken niet voor altijd hun gang gaan. Hoewel wij God niet altijd “bezig zien”, bestuurt Hij de wereldgeschiedenis.
  • De dood van onschuldigen gaat God aan het hart. Hij laat onrecht niet ongestraft. “De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen” (Nahum 1:7).

Wil je meer leren?

Als je geïnteresseerd bent om meer te leren over het boek Nahum, dan kun je natuurlijk het beste het boek zelf lezen. Bovendien zou je een inleidende video van The Bible Project kunnen bekijken:

In onze vijf cursussen “De Bijbel Door”, bieden we introducties aan op alle Bijbelboeken. De cursussen zijn gratis, en als je een deel hebt afgerond ontvang je een certificaat. Schrijf je gerust in en probeer het zelf uit!

Deel artikel