Wat leert God ons in het boek Mattheüs?

gospel-of-matthew

Het boek van Mattheüs is een evangelie. Dit betekent dat het een verslag is van het leven en het onderwijs van Jezus. Mattheüs schreef waarschijnlijk voor een Joods publiek, omdat Hij vaak naar het Oude Testament verwijst. De Joden verwachten de komst van de Messias. Dat is de Gezalfde, naar Wie veel profetieën en beloftes uit het Oude Testament verwijzen. Mattheüs beweert dat Jezus de Messias is en dat Hij het Koninkrijk van God op aarde bracht. Volgens Mattheüs is Hij de ultieme vervulling van Gods belofte van vrede en vrijheid voor zowel Joden als heidenen.

Jezus is de Messias, maar Hij wordt afgewezen

Het boek begint met het geslachtsregister van Jezus, waarmee Mattheüs aantoont dat Jezus uit de koninklijke lijn van David komt en dat Hij geboren zou worden in Bethlehem. Hij wordt geboren in een normaal gezin, maar het evangelie maakt het duidelijk dat Hij geen normaal mens is. Hij is geboren uit de Heilige Geest (Mattheüs 1:20). Mattheüs vertelt hoe Jezus toen Hij dertig jaar oud was gedoopt werd, en vervolgens beproefd werd door de duivel – maar ook dat Hij de verleiding weerstond. Daarna begon Jezus te onderwijzen en te preken in heel Israël.

Veel Joden wisten niet of ze moesten geloven dat Jezus de Messias was, of dat ze Hem moesten verwerpen omdat Hij soms erg radicaal was in Zijn onderwijs. De Joodse leiders wezen Jezus vanaf het eerste moment al af. In de laatste hoofdstukken van het boek, waarin Mattheüs vertelt over Jezus’ arrestatie, proces en kruisiging, wordt hun haat en afwijzing van Jezus als hun Messias duidelijk.

Jezus spreekt over het Koninkrijk van de hemel

In het evangelie van Mattheüs ligt er veel nadruk op het Koninkrijk van de hemel. Hij beschrijft veel van Jezus’ onderwijs over dit onderwerp, voornamelijk in de vorm van gelijkenissen.
Verder vertelt Mattheüs veel over de wonderen die Jezus gedaan heeft. Jezus geneest verschillende vormen van ziekte en drijft demonen uit. Hij breekt natuurwetten door over het water te lopen en duizenden mensen te voeden met slechts een paar broodjes en visjes (zie Mattheüs 14:13-21 en 25:32-39). Deze wonderen laten Zijn kracht en autoriteit zien. Ze geven ons echter ook een beeld van hoe het Koninkrijk van God eruit ziet. In hoofdstuk 10 stuurt Jezus zijn discipelen erop uit om vergelijkbare wonderen te doen en dezelfde boodschap te vertellen: “Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen”.

Jezus wordt gekruisigd, maar staat op uit de dood

In het laatste deel van zijn evangelie vertelt Mattheüs hoe Jezus Zijn arrestatie, lijden, dood en opstanding voorspelt. De discipelen begrepen dit niet, omdat zij geloofden dat de Messias nooit zou sterven. Jezus’ laatste week wordt in detail beschreven. Dit begint met  Zijn feestelijke intocht in Jeruzalem, waarbij Hij wordt afgebeeld als de Koning van de Joden.

Daarna lezen we hoe Jezus de paasmaaltijd deelde met Zijn discipelen, en hoe ze naar een tuin genaamd Gethsémané gingen. Daar werd Jezus verraden door een van Zijn eigen discipelen. Hij werd gearresteerd en ondervraagd door de Joodse leiders, die niks konden vinden om Hem mee te beschuldigen.

Het verhaal bereikt een hoogtepunt als de hogepriester Jezus de volgende vraag stelt: “Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God. Jezus zei tegen Hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel” (Mattheüs 26:63-64).

Deze uitspraak wordt gezien als godslastering, en de religieuze leiders veroordelen Jezus ter dood. Ze laten Hem afvoeren naar de Romeinse stadhouder Pilatus, die de kruisiging van Jezus beveelt. Jezus sterft en wordt begraven, maar op de derde dag staat Hij op uit de dood, zoals Hij al eerder had voorspeld. Daarmee bewijst Hij dat Hij werkelijk macht heeft over zonde, dood en de duivel. Eindelijk begrijpen de discipelen wat Jezus bedoelde met Zijn voorspellingen. Jezus geeft hen de opdracht om de wereld in te trekken en het goede nieuws over Wie Jezus werkelijk is, te delen. Ze moesten iedereen opdragen om Jezus te gehoorzamen en om als onderdanen van het Koninkrijk van de hemel te leven door de kracht van de Heilige Geest.

Lessen voor ons

De belangrijkste boodschap van het evangelie van Mattheüs is dat Jezus van Nazareth de lang verwachte Messias is. Hij bracht het Koninkrijk van God op aarde en baande de weg naar ware vrede en vrijheid voor wie er in Hem gelooft.

Deel artikel