Wat leert God ons in het boek Jozua?

What does God teach us in Joshua?

Jozua is het zesde boek in het Oude Testament. Het vertelt hoe het volk Israël eindelijk het land binnenging dat God aan Abraham en zijn nakomelingen had beloofd.

Er is zo veel te leren in Jozua dat het niet allemaal in één artikel past. Hier zijn de belangrijkste lessen:

1. God houdt Zich aan Zijn beloftes

God houdt Zich aan Zijn beloftes. Hij zal Zijn beloftes vervullen, ook al duurt het soms even. In hoofdstuk 1 lezen we hoe God Jozua belooft dat Hij altijd met hem zal zijn. God belooft Jozua dat hij het land dat God aan zijn voorvaders heeft beloofd, in zal nemen.

2. God is genadig

God heeft genade voor iedereen die Hem om hulp vraagt. In hoofdstuk 2 ontmoeten we een prostituee genaamd Rachab, die twee Israëlitische spionnen verstopte en beschermde. Rachab had al veel gehoord over de God van Israël en Zijn kracht en ze vroeg aan de spionnen of God genade aan haar en haar familie wilde tonen. God beloonde haar geloof en ze werd samen met haar familie gered.

3. God is onze bevelhebber en onze leider

God is onze bevelhebber en onze leider. In hoofdstuk 5 ontmoet Jozua de Bevelhebber van het leger van de Heere (God Zelf, in de vorm van een soldaat). Hij vertelt Jozua dat Hij hen zal laten overwinnen.
God is ook Degene Die ons leidt en beschermt. Wij moeten Hem gehoorzamen, net zoals een soldaat de officier boven hem gehoorzaamt.

4. God zal ongehoorzaamheid straffen

Ongehoorzaamheid aan Gods wetten zal gestraft worden. Hoofdstuk 6 vertelt hoe Israël Jericho innam. God eiste dat alle rijkdommen van Jericho aan Hem gegeven moesten worden. Een man genaamd Achan was ongehoorzaam aan God en verstopte een deel van de buit voor zichzelf. Hierdoor werd Israël verslagen in de volgende veldslag. God liet Achans zonde zien aan iedereen, waarna Achan en zijn familie gestenigd werden.
Wij moeten onthouden dat God altijd naar ons kijkt, om ons te beschermen en ons dicht bij Hem te houden. Als wij zondigen, zal hij onze zonden laten zien en ermee afrekenen. Soms zijn wij de enige die lijden door onze zonde, maar nu en dan lijden anderen ook, net zoals Achan Israël en zijn familie liet lijden. God negeert de zonden van Zijn volk niet.

5. God doet fantastische wonderen

Door het hele boek Jozua heen doet God fantastische wonderen voor Zijn volk. Hij is ook onze God, en Hij kan ook fantastische dingen voor ons doen.

6. Wij moeten God gehoorzamen

Aan het einde van zijn leven herinnert Jozua de Israëlieten aan alles wat God voor hen heeft gedaan. Hij waarschuwt hen om God te blijven gehoorzamen en het voorbeeld van hun buurlanden niet te volgen en hun relatie met God niet in de steek te laten. Als ze dat wel deden, zouden ze God kwijtraken en zou God hen straffen door plagen op hen af te sturen. Helaas is dit exact wat hierna gebeurde.

Als christenen moeten wij God gehoorzamen in alles wat Hij in Zijn Woord gezegd heeft. Het gevolg van Israëls trouweloosheid is het bewijs dat God Zijn waarschuwingen vervult door te straffen, maar tegelijkertijd laat God zien dat Hij Israëls trouw beloont met zegeningen. De Heere verlangt ernaar om Zijn volk te zegenen wanneer ze Hem gehoorzamen.

Deel artikel