Wat leert God ons in de eerste brief aan Timotheüs?

Rond het jaar 66-67 voor Christus schreef de apostel Paulus zijn eerste brief aan Timotheüs, zodat die zou weten hoe hij zich moest gedragen in het ‘huis van God’, namelijk de Kerk van de levende God. Een poosje eerder had Paulus Timotheüs de zorg over de gemeente in Efeze toevertrouwd. Hij moest problemen die daar waren ontstaan, oplossen. Maar de problemen waren toegenomen (1 Timotheüs 3:14-15).

De Kerk van Christus, zuil en fundament van de waarheid (1 Timotheüs 3:15-16)

Waarom is de Kerk van God belangrijk? Omdat ze een zuil en fundament van de waarheid is in de samenleving. Ze is gefundeerd op Christus, die geopenbaard is in het vlees en gestorven is voor Zijn Kerk, maar die ook is opgestaan en verhoogd aan de rechterhand van de Vader en nu over de hele wereld verkondigd en geloofd wordt.

Een serieus probleem: misleidende leiders en misleidende leer (1 Timotheüs 1:3-7)

In de kerk waren leiders die andere dingen onderwezen dan Jezus Christus en Paulus. Ze meenden de wet goed te kennen, maar verdraaiden haar. Ze luisterden naar de leer van demonen en werden misleid. Doordat ze graag rijk wilden worden, vervielen ze in gierigheid en verlieten het geloof. Dit leverde zinloze twistgesprekken, jaloezie en frictie op die de geestelijke groei van de kerk bedreigden (Lees 1 Timotheüs 1:19-20; 4:1-5; 6:3-10).

Om goed met dit probleem om te gaan moest de kerk het volgende onthouden:

De wet is onderdeel van het volledige Evangelie van Christus (1 Timotheüs 1:8-20)

Paulus leerde Timotheüs dat Gods wet goed is zolang ze goed gebruikt wordt. De wet openbaart onze zondigheid, en Christus kwam in de wereld om zondaars te redden. Dat is het volledige Evangelie. Daarom is een correct begrip van de functie van de wet gezond voor de geestelijke groei van de kerk.

Eredienst en gebed (1 Timotheüs 2:1-15)

De openbare gebeden van de Kerk werden beïnvloed door de misleidende leer. Daarom onderwijst Paulus Timotheüs over een juiste openbare eredienst. De mannen moeten bidden zonder boosheid en strijd, ze moeten voorbede doen voor alle mensen, inclusief overheden, zodat de gemeente in alle rust God kan dienen en de maatschappij tot kennis van de waarheid komt. De vrouwen moesten hun rol in de gemeente weerspiegelen door te bidden zonder ijdelheid en met alle onderdanigheid.

Leiderschap met een goed getuigenis (1 Timotheüs 3:1-13)

Om misleidende leiders te bestrijden, noemt Paulus verschillende kwaliteiten die aanwezig moeten zijn bij personen die een leidende positie willen bekleden (oudsten en diakenen). Ze moeten door een goed getuigenis laten zien dat God hen tot die bediening geroepen heeft. Alleen mannen kunnen als oudste dienen, en degenen die onderwijzen en preken moeten dubbele eer waardig geacht worden. In diaconale taken kunnen ook vrouwen dienstbaar zijn (lees 1 Timotheüs 5:17-21).

Laten we onszelf oefenen in een leven toegewijd aan God (1 Timotheüs 4:6-6:21)

In dit deel van de brief wordt de apostel persoonlijker. Hij adviseert Timotheüs om zich te oefenen in vroomheid. Hij moet trainen voor een leven dat toegewijd is aan God; in zijn spreken, zijn gedrag, zijn liefde, zijn geloof en in zuiverheid. Hij moet tijd vrijmaken om in Gods Woord te lezen, mensen te vermanen en te onderwijzen, en hij moet dit Woord trouw blijven. Hij moet respectvol zijn tegenover oudere en jongere mensen in de gemeente, en oude hulpbehoevende weduwen eren. Hij moet onpartijdig zijn als hij beslissingen neemt in de kerk. En hij moet vasthouden aan het eeuwige leven; hij moet de strijd van het geloof strijden in hoop op de heerlijke terugkomst van Jezus Christus.

Door deze brief aan Timotheüs moedigt Paulus jonge weduwen aan om te hertrouwen, kinderen te krijgen en goed voor hun gezin te zorgen. Hij roept slaven op om hun meester te respecteren. En hij moedigt rijke mensen aan om hun geld te gebruiken om goed te doen en vrijgevig te zijn. Op deze manier roept hij ook de gemeente op om vroom te leven.

“O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis. Sommigen, die deze kennis verkondigden, zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen.” (1 Timotheüs 6:20-21)

Deel artikel