Wat leert God ons in de brieven van Petrus?

Gedurende de eerste decennia van de kerkgeschiedenis zijn er veel brieven geschreven aan gemeenten of individuele personen. De apostel Petrus schreef er tenminste twee, en die zijn opgenomen in de Bijbel. Wat wil God ons door deze brieven leren?

Wie was Petrus?

Petrus was één van Jezus’ discipelen. Eigenlijk heette hij Simon, maar Jezus gaf hem een nieuwe naam (zie Mattheüs 16:18-19). Na Jezus’ opstanding en hemelvaart werd Petrus de leider van de gemeente in Jeruzalem. Maar hij was ook betrokken bij zending buiten de grenzen van Israël. Vandaar dat hij deze brieven vanuit Rome schreef.

Achtergrond en doel van Petrus’ brieven

Petrus’ brieven zijn geadresseerd aan verschillende gemeenten in Klein-Azië. Deze gemeenten bestonden voornamelijk uit niet-Joodse Christenen. In hun dagelijks leven ontmoetten deze gelovigen tegenstand en zelfs onderdrukking (1 Petrus 1:6-7; 1 Petrus 2:12; 1 Petrus 4:16). Omdat Petrus weet dat hij waarschijnlijk snel zal sterven en deze gemeenten niet meer persoonlijk zal ontmoeten, schrijft hij hen in twee brieven over belangrijke geloofszaken en geeft hij hun advies. Petrus moedigt hen aan om vol te houden en om in gedachten te houden dat Jezus Christus Zijn heerlijke toekomst tot stand zal brengen (bijvoorbeeld 2 Petrus 3:13-14).

Kijk verder dan het huidige lijden

Petrus richt zich niet alleen op de specifieke problemen van zijn lezers. Hij begint zijn brief juist met een herinnering aan het grotere plaatje:

“Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd” (1 Petrus 1:3-5).

Eigenlijk is dat Petrus’ belangrijkste advies: hij weet dat zijn lezers lijden, maar hij wil ze eraan herinneren dat dit slechts tijdelijk is. Gelovigen moeten hun nieuwe identiteit voor ogen houden, en de heerlijke toekomst die hen wacht. En de vervolging die ze meemaken kan hen zelfs helpen om meer gericht te raken op Jezus en hun geloof te verdiepen (1 Petrus 1:6-7).

Leef als Gods heilige volk

Petrus spoort zijn lezers aan om te leven als Gods heilige volk: “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig” (1 Petrus 1:15-16). Dat moet blijken in broederlijk liefde (1 Petrus 1:22), in het afleggen van slechtheid en afgunst (1 Petrus 2:1) en in een verlangen naar Gods Woord (1 Petrus 2:2).

Als mensen zo leven, worden ze  “opgebouwd worden tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap” (1 Petrus 2:5), tot eer van God. Zo’n leven zal ook een getuigenis zijn richting ongelovigen – onder wie ook iemands meester of echtgenoot kan zijn (1 Petrus 2:12, 1 Petrus 3:1).

Jezus werd ook vervolgd – en Hij is de Overwinnaar

In hoofdstuk 3 en 4 moedigt Petrus zijn lezers aan om trouw te blijven en goed te doen, zelfs temidden van lijden. “Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest” (1 Petrus 3:17-18).

Jezus weet wat ze doormaken. En in de toekomst zullen ze met hun triomferende Koning verhoogd worden. De duivel gaat rond als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8), maar als ze hem in geloof weerstaan zal “de God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, […] u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen” (1 Petrus 5:10).

Weerspiegel Gods karakter

In zijn tweede brief zegt Petrus dat God de gelovigen kostbare beloften geschonken heeft “opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent” (2 Petrus 1:4).

Dit betekent dat zij Gods karakter moeten weerspiegelen, die gekenmerkt wordt door deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht en liefde (2 Petrus 1:5-7). Deze karaktertrekken zijn tekens van geestelijke groei, en zullen ons “niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heere Jezus Christus betreft” (2 Petrus 1:8).

Weersta valse leraren

In Klein-Azië waren valse leraren. “Zij hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald” (2 Petrus 2:15). Zowel hun levensstijl als hun theologie waren fout. Ze verdraaiden en misbruikten de leerstelling van Christelijke vrijheid. Petrus herinnert zijn lezers eraan dat God Zijn oordeel zal vellen over zondaren – vooral over hen die beter wisten (2 Petrus 2:20-22).

Jezus komt terug!

Sommige mensen vroegen zich af waarom Jezus nog niet teruggekomen was. Zou Hij eigenlijk wel echt terugkomen? Ja, zegt Petrus. “De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen” (2 Petrus 3:9-10). Op die dag schept God “nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont” (2 Petrus 3:13). Wat is dat een geweldig vooruitzicht!

Lessen voor ons

Petrus’ brieven herinneren ons aan enkele belangrijke waarheden:

  • Het leven als Christen kan moeilijk zijn. Als je lijdt onder vervolging, richt je dan op Jezus. Denk aan Zijn beloften en verwacht Zijn toekomst.
  • Leven als Christen betekent: Gods karakter weerspiegelen, heilig leven, en zo een getuigenis zijn voor anderen.
  • Wees je ervan bewust dat Jezus terug zal komen, zowel om zondaren te oordelen als om Zijn beloften over nieuwe hemelen en een nieuwe aarde te vervullen.

Meer weten?

Als je meer wilt weten over de brieven van Petrus, kan je ze natuurlijk het beste zelf doorlezen. Je kunt ook twee Engelstalige, ondertitelde introductievideo’s bekijken van The Bible Project:

In onze vijf cursussen “De Bijbel Door”, bieden we introducties aan op alle Bijbelboeken. De cursussen zijn gratis, en als je een deel hebt afgerond ontvang je een certificaat. Schrijf je gerust in en probeer het zelf uit!

Deel artikel