Wat is waarheid?

When are names written in the Book of Life?

Op deze vraag geeft de Bijbel een drievoudig antwoord.
Ten eerste zegt Jezus: ‘Ik ben de waarheid’ (Joh.14:6).
Ten tweede zegt Jezus als Hij tot God de Vader bidt: ‘Uw woord is de waarheid’ (Joh. 17:17).
Ten derde zegt Hij dat de Heilige Geest de Geest der waarheid is (Joh. 14:17).
Als deze drie criteria met elkaar in overeenstemming zijn, weten we dat we de absolute waarheid hebben ontdekt.

De Heilige Geest

In deze drievoudige presentatie van waarheid, Jezus, Gods Woord en de Heilige Geest, is het de specifieke taak van de Heilige Geest om te getuigen. ‘En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is’ ( 1 Joh.5:6).
De Heilige Geest getuigt van Jezus als de eeuwige Zoon van God, die Zijn bloed stortte aan het kruis, als afdoend offer voor onze zonden.
De Heilige Geest getuigt ook van de waarheid en het gezag van Gods Woord.
Om in de waarheid te blijven, hebben we in het bijzonder de Helper, de Heilige Geest nodig.

Waarheid van God

De belijdende Kerk van Jezus Christus is rijk gezegend met kennis van Gods waarheid. Nu oordeelt God ons naar de mate van het licht (oftewel ‘openbaring’) dat we hebben mogen ontvangen.
Petrus verkondigde de christenen in zijn tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. ‘En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?’ ( 1 Petrus 4:17)

Gehoorzaamheid

Om in de waarheid te blijven, moeten we gehoorzaam zijn aan de leerstellige en morele Bijbelse waarheden. Die waarheden niet vervangen of vertroebelen door ze invulling te geven naar eigen inzicht. Paulus waarschuwt ons daar voor door een aantal afdwalingen, zonden, in 1 Korinthe 6:9-10 te benoemen. Als we met God willen wandelen, kunnen we geen compromis sluiten met de waarheid. De Heilige Geest, die de Geest van de waarheid is, en satan, de vader van de leugen, gaan absoluut niet samen.
Dit werd op een dramatische manier duidelijk in de eerste gemeente in de geschiedenis van Ananias en Safira. En in het leven van David, toen de profeet Nathan hem confronteerde met zijn zonde, die hij verborgen wilde houden. In Psalm 51 (een boetpsalm) belijdt hij zijn zonde en komt tot de uitspraak: ‘Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste’ (vers 8).

Waakzaamheid

Om in de waarheid te blijven wandelen, moeten we op onze hoede zijn voor de verleiding van wereldse rijkdommen en de zorgen van deze wereld, die het Woord verstikken (Mattheüs 13:22). We kunnen hierdoor zo in beslag worden genomen, gericht op het leven hier en nu, dat de onverdeelde aandacht voor de Heilige Geest en de toewijding aan Jezus onder druk komen te staan.

Om dat te voorkomen, kunnen we in alle nederigheid de Heilige Geest, ‘de vinger van God’, (zie Mattheüs 12:28 en Lukas 11:20) vragen om Zijn vinger te plaatsen op onze zonden, die we in dit opzicht moeten belijden. ‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid’ (1 Joh.1:9). Maar alleen het belijden van zonden is niet genoeg. De tweede stap is nalaten want ‘wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen’ (Spreuken 28;13).

Laat je leiden door Gods Woord

Om aan de gevaren van zowel het compromis als het materialisme te ontkomen, is persoonlijke onderwerping en aanvaarding van het gezag van Gods Woord zo cruciaal: het is van levensbelang dat Woord te onderzoeken met de hulp van de Heilige Geest, de Geest der waarheid. In die waarheid te wandelen, is leven en overvloed – dat is het aanbod van de liefdevolle Vader! En zij die deze weg bewandelen zijn daarvan getuige.

Deel artikel