Wat is vrijheid in Christus?

Misschien heb je de volgende uitdrukking van Rousseau wel eens gehoord: “De mens is vrij geboren maar alom geketend”. Het is waar dat mensen inderdaad alle kanten op lijken te worden getrokken door een of andere vorm van slavernij. Onze vrije wil leidt ons dikwijls tot ongehoorzaamheid aan God en tot keuzes die Zijn zegeningen in de weg staan. We zijn verslaafd aan vele goddeloze neigingen die we heel normaal zijn gaan vinden.

De vrijheid waarvan we vandaag de dag zo nonchalant genieten is de voornaamste reden dat we ons zo terneergeslagen voelen en tegen allerlei moeilijkheden aanlopen. Laten we eens een geestelijk vergrootglas ter hand nemen en onze gewoonten en motieven grondig onderzoeken. Zijn de volgende zaken misschien verslavend en houden ze ons af van tijd met God?

  • Sociale media, televisie, vermaak en concerten?
  • Sociale gebeurtenissen, sport, hobby’s of feestjes met vrienden?
  • Het najagen van kennis of een te grote gerichtheid op werk?
  • Voedsel, drinken, alcohol of andere verslavingen?
  • De behoefte aan steeds meer rijkdom of macht?

Om verschillende redenen beloven bovenstaande zaken ons een zekere mate van troost, zekerheid of vrijheid, maar in werkelijkheid krijgen ze ons steeds meer in hun greep — zoals bij alle verslavingen. We veranderen in slaven van het verderf. Want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf (2 Petrus 2:19). Jezus zegt in Johannes 8:34 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde.

Hoewel we oorspronkelijk naar Gods beeld geschapen zijn, werden we, toen we Hem niet gehoorzaamden, slaven van allerlei ongerechtigheid. We zijn in de loop der eeuwen steeds dieper gezonken en ons geweten is niet langer meer in lijn met Gods maatstaven van heiligheid. Omdat we er totaal aan gewend geraakt zijn om te denken, te spreken en te handelen zoals we zelf willen, hebben we verdorven gewoontes meegekregen van thuis, van onze vrienden en sociale media. En daarbij komen nog onze eigen vleselijke begeerten en zondige natuur (Romeinen 7:14-25).

De gevolgen

Terwijl sommige mensen heel toegeeflijk zijn voor zichzelf en anderen, proberen anderen paal en perk te stellen aan deze ongezonde gewoontes. Hoe het ook zij, deze zaken raken toch steeds dieper geworteld in ons leven met als gevolg een zucht naar macht, roem, rijkdom en bezittingen. Het duurt niet lang of trots en hebzucht steken de kop op met geruïneerde gezinnen, relaties, reputaties en gezondheid als gevolg. Slechts weinigen doen een poging het goed te maken.

Velen vragen zich dan af wat de zin van hun leven nog is en niets hier op aarde lijkt nog voldoening te geven. “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld” (1 Johannes 2:16). We lopen gevaar om steeds dieper de genotzucht binnen getrokken te worden – een weg die kan leiden tot eeuwige verlorenheid.

De uitweg

De Bijbel leert dat Jezus Christus ervoor gekozen heeft om ons uit al die vormen van slavernij te verlossen (Johannes 8:34-36). Terwijl de duivel ervan geniet om mensen tot slaven te maken en te zien dat hun geweten en eigen wil steeds zwakker worden, biedt God juist zijn vergeving en medelijden aan aan degenen die ernaar verlangen verlost te worden. Dat vraagt om waarachtig berouw en geloof in Christus.

Romeinen 13:14 zegt “Omkleed u met de Heere Jezus en laat u niet meeslepen door uw zondige natuur met haar begeerten.” Dit houdt in: Jezus’ opdrachten gehoorzamen en een heilig en rechtvaardig leven najagen in plaats van de pleziertjes en begeerten van de wereld. We moeten beseffen dat, hoewel Jezus nooit zondigde, Hij aan het kruis stierf om de straf te dragen voor onze zonden. We moeten heel bewust onze oude, zondige natuur aan de dood overgeven (Romeinen 6:6-7) en gaan staan in de vrijheid die Christus ons geeft zonder ons weer een slavenjuk te laten opleggen (Galaten 5:1). Er moet een duidelijke scheidslijn getrokken worden als onze hobby’s en gewoonten onze geestelijke groei in de weg staan.

Hoe kunnen we stevig staan?

Nu we de genade van God aangeboden hebben gekregen, herinnert Zijn vergeving ons eraan om een aan God toegewijd leven te leiden. We zijn immers gekocht met het bloed van Christus (1 Petrus 1:18-19). Jezus noemt ons zijn vrienden (Johannes 15:15) en Hij wil een meer intieme en persoonlijke band met een ieder van ons. Hij belooft zijn heilige Geest om ons te troosten, te bemoedigen en in zijn waarheid te leiden.

  • Er mag geen enkele twijfel over bestaan dat we onze tijd en energie moeten wijden aan Bijbelstudie, dat we een kerk bezoeken die ons kan steunen in ons geestelijk leven en dat we tijd moeten nemen voor persoonlijk gebed.
  • We moeten afstand houden van gewoonten en situaties die ons verleiden om terug te vallen in onze zondige manier van leven (Romeinen 6:15-18). We mogen daarentegen juist investeren in warme vriendschappen met medegelovigen die ons aanmoedigen een heilig leven te leiden.
  • Wees voorzichtig met je woorden, gedachten en emotionele reacties. Jakobus 1:19-26 herinnert ons eraan ons te verdiepen in Gods volmaakte wet en onszelf te corrigeren. Als we iemand slecht behandeld hebben, moeten we het met die persoon goedmaken. We moeten vergeven in plaats van haatdragend te zijn.
  • Verder moeten we nog oppassen niet hoogmoedig, hebzuchtig, en zelfgenoegzaam te worden of onszelf bloot te stellen aan slechte invloeden. Deze kunnen ons van oprechte navolging afhouden.

Echte vrijheid

God heeft een ieder van ons geschapen voor het prachtige doel om mede-erfgenamen te worden van het hemelse Koninkrijk. Hij wil dat we onze vrijheid gebruiken om na te streven wat goed is in Zijn ogen. Galaten 5:13 – “Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. Niet alleen wil God ons leven vernieuwen door ons volledig van zonde vrij te maken, Hij wil ook dat we alles afwerpen wat onze geestelijke wedloop kan hinderen en onze ogen richten op Jezus zodat we het stokje ook aan anderen kunnen doorgeven (Hebreeën 12:1-2).

Als dus jouw plannen om snel rijk te worden, je jeugdige onbezonnenheid of andere voorrechten je een slaaf van de zonde maken, dan is het hoog tijd om de bakens te verzetten en te gaan voor de vrijheid die Christus je gratis aanbiedt.

Deel artikel