Wat is rechtvaardiging?

justification

De leer van de rechtvaardiging is een van de belangrijkste waarheden die we vinden in het Woord van God. Toen hij deze leer ontdekte, werd het leven van Maarten Luther gered en zo zou het bij ons ook moeten zijn. Zonder rechtvaardiging wacht ons slechts Gods oordeel. Rechtvaardiging wordt terecht omschreven als het scharnier waar alles in het christendom om draait, de pijler waar alles in het christendom op rust.

Niemand is rechtvaardig

Maar wat betekent rechtvaardiging eigenlijk? Door de eeuwen heen zijn er heel wat misverstanden geweest aangaande deze leer. Laten we beginnen om het begrip ‘rechtvaardig zijn’ eens nader te bekijken. De Bijbel laat duidelijk zien dat God perfecte gerechtigheid eist. God zoekt mensen die rechtvaardig zijn, onberispelijk. Maar dat is nu juist het probleem – niemand is rechtvaardig, ook niet één (Romeinen 3:9-20). Vanwege onze zonde verdienen we Gods straf. Niemand verdient het om naar de hemel te gaan, want als ook maar één onrechtvaardig mens Gods heerlijke en hemelse tegenwoordigheid zou kunnen naderen, dan zou Hij onrechtvaardig zijn ten opzichte van Zijn eigen heiligheid en rechtvaardigheid.

Hoe kan iemand tot God naderen?

Als je ervan doordrongen bent hoe serieus dit probleem is, dan dringt de vraag zich op: “Wie zal de berg van de HEER beklimmen Wie zal staan in Zijn heilige plaats?” (vgl. Psalm 15:1; 24:3). Hier is waar Gods heerlijke genade om de hoek komt kijken. In het Evangelie ontdekken we dat God zondaars aanvaardt – niet vanwege hun rechtvaardige daden, maar door geloof in Jezus:

“Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is én rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is” (Romeinen 3:21-26).

Verklaring: je bent gerechtvaardigd!

Rechtvaardiging betekent dus niet dat God zondaren aanneemt door ze rechtvaardig te maken, maar door ze rechtvaardig te verklaren. De Bijbel leert uitdrukkelijk dat geen mens door God gerechtvaardigd wordt vanwege zijn eigen rechtvaardige daden. Een mens moet gerechtvaardigd worden door geloof in de Heer Jezus Christus.

Christus onze plaatsvervanger

Maar hoe kan God zondaren rechtvaardigen? Dat kan Hij door het werk van Zijn Zoon, Jezus Christus. In rechtvaardiging spreekt God twee dingen uit: ten eerste, je bent als gelovige in Jezus vrijgemaakt van schuld. Je bent schuldig, omdat je gezondigd hebt. Maar Christus is voor jouw zonden gestorven en Zijn dood maakt je vrij van schuld. Ten tweede, als gelovige in Jezus bent je volledig rechtvaardig. Niet vanwege je eigen rechtvaardige daden, maar vanwege de volmaakte rechtvaardigheid van Jezus. Christus heeft hier op aarde een volmaakt leven geleid en Zijn rechtvaardigheid wordt jou toegerekend, omdat je door geloof met Hem eengemaakt bent.

Niet onze daden, maar onze verbondenheid met Christus

Dus, voor alle duidelijkheid – rechtvaardiging betekent niet dat God mensen aanneemt om hun rechtvaardige daden. Zondaren kunnen niet gerechtvaardigd worden, omdat ze op alle punten tekortschieten. God neemt alleen zondaren aan die door genade en geloof verenigd zijn met Christus die nooit gezondigd heeft en volmaakt rechtvaardig is. Het antwoord op de vraag: ‘wie zal de berg van de HEER beklimmen?’ is: Jezus Christus en allen die door geloof met Hem verbonden zijn.

Houd je vast aan deze waarheid. Denk er elke dag van je leven aan, en je zult de kracht van Gods genade ervaren.

Deel artikel