Wat is onze missie als christen?

Na plechtig te hebben gezegd dat Jezus de eeuwige God is, Schepper en Verlosser (Johannes 1:1-5), introduceert de apostel Johannes nu Johannes de Doper, van wie hij verklaart: “Er was een mens door God gezonden; zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen.” (Johannes 1:6-8). Als we de essentie van de missie van Johannes de Doper bekijken, kunnen we ook leren over onze eigen missie als christenen in deze wereld.

Wat was de missie van Johannes de Doper?

Om een boodschapper te zijn van Gods gunst en genade.

Johannes was de zoon van Zacharias en Elizabeth. Zijn geboorte toonde duidelijk aan dat hij “een mens” was (Lukas 1:5-25; 1:57-80), en de vervulling van verschillende Oudtestamentische profetieën toonde aan dat hij “door God was gezonden” (Jesaja 40:3; Maleachi 3:1; 4:5-6). Door zijn roeping als een echo van de Oudtestamentische profeten, wordt hij beschouwd als de laatste van hen. Hij is door God gezonden met een boodschap van gunst en genade. Zelfs zijn naam toont zijn boodschap, want die betekent “God is genadig”. Omdat hij “een gezondene” was, een boodschapper van God, wordt de boodschap van gunst en genade door God zelf gestuurd.

Getuige te zijn van het licht

De wettige betekenis van het woord “getuige” of “getuigenis” is niet alleen verbonden aan een uitwendige verklaring, maar ook aan een innerlijke betrokkenheid bij de waarheid waar de getuige voor staat, die zo overtuigend is dat hij zelfs bereid is te sterven voor dit getuigenis. Johannes was zo’n betrokken getuige, die de waarheid ervaren had waarvan hij getuigde. Geroepen om “getuige te zijn van het licht” dat in de duisternis schijnt (Johannes 1:5), getuigde hij publiekelijk dat Jezus Christus het Woord van God was en hij waarschuwde tegen de duisternis. Dit is waarschijnlijk een reden waarom Johannes zo de aandacht krijgt in deze grote proloog. Zijn werk als getuige was van groot belang om de waarheid te verdedigen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God (Johannes 20:30-31).

Johannes getuigde voorafgaand en gedurende Jezus’ publieke optreden. Zijn getuigenis was “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen” (Mattheüs 3:1-2) en dan “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29). Johannes’ verlangen was dat mensen gingen geloven in Christus!

Niet om te getuigen van zichzelf

Johannes de Doper zocht niet zijn eigen glorie of om volgers voor hemzelf te verwerven, maar hij getuigde van en bracht mensen naar het glorieuze licht van Christus. “Hij was het licht niet, maar kwam om te getuigen van het licht.” In hetzelfde evangelie noemt Jezus hem een “brandende en lichtgevende lamp” (Johannes 5:35) want hij reflecteerde het licht van de gunst en genade van Christus. De Geest van Christus had nederigheid in zijn hart gegeven en in Christus was hij de lamp die het evangelie belichtte.

Wat is onze missie?

Dat we met een nederig hart altijd de glorie van Christus zoeken, dat we verklaren dat Hij het licht is dat de duisternis van zonde en kwaad overwint. Het evangelie van Jezus Christus over overvloedige genade uitdragen, dat is onze grote opdracht.

Deel artikel