Wat is hoop?

What is hope?

Voordat we naar de Bijbel gaan, eerst even een korte omschrijving als definitie van hoop. Het woord hoop kan op verschillende manieren gebruikt worden. Het kan als zelfstandig naamwoord gebruikt worden, zoals in ‘Ik heb hoop dat morgen ons goede dingen zal brengen’. Het kan ook gebruikt worden als werkwoord, zoals ‘hopen dat iets waarheid zal worden’. In beide opties bevat hoop een element van vooruitkijken én een graad van onzekerheid.

Hoop is overal om ons heen

Of we het ons realiseren of niet, hoop is altijd om ons heen. Elke dag hopen we ergens op. We kunnen hopen dat de wereldeconomie sterker zal worden of dat we eenvoudig deze werkdag kunnen volbrengen zonder problemen.

Onze ervaring van hoop kan worden beïnvloed door twee dingen.

  1. Hoe waarschijnlijk is het dat het gehoopte echt zal gebeuren
  2. Hoe belangrijk het is om het gehoopte te ontvangen

Om een voorbeeld te geven: mensen hopen dat ze 10.000.000 euro zullen winnen in de Eurojackpot, zelfs al is de kans daarop maar 1 op 95 miljoen. De 10.000.000 euro mag een grote prijs zijn, maar de win-kans is erg klein. Er is dus niet veel hoop op succes.

Onze hoop in Christus

Nu we een werkdefinitie hebben van hoop, gaan we kijken hoe christenen onze hoop in Christus zien. We willen even kort kijken naar wat bijbelteksten die ons helpen te begrijpen wat christelijke hoop is. De eenvoudigste definitie hiervan staat in Romeinen 8:23-25:

Ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen. Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding.

In dit stukje in Romeinen lezen we over de hoop dat we eens onze volkomen verlossing zullen ontvangen. Nu al hebben we door het bloed van Christus vergeving van zonden ontvangen. Maar we kunnen uitzien naar de dag dat we de verlossing van ons lichaam zullen ontvangen en we als Gods kinderen voor eeuwig bij Hem mogen zijn.

Een grote beloning die zeker zal komen

In Efeze 1:17-19 en Efeze 2:4-7 lezen we over de allesovertreffende rijkdom van Gods genade die Hij ons zal tonen in de komende tijd. In plaats van een loterij van 10 miljoen euro, staat ons onmetelijke rijkdom te wachten in Christus. Als christenen kunnen we in dit leven worstelen met de krachten van Satan en de zonde die nog steeds in ons hart woont. Maar niet alleen onze beloning is groot, ook de zekerheid dat we die eens zullen verkrijgen is volkomen. Numeri 23:19 zegt: “God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou.” Alles wat de Heer heeft gesproken, zal tot vervulling komen.

Het voorbeeld van Abraham

Hoop op God is niet een vage verwachting of onzeker zoeken. Het is een vast vertrouwen op God en Zijn Woord. Om te weten wat dat betekent, kun je kijken naar Abraham. Hij had een belofte van God ontvangen, dat hij en zijn vrouw Sara een kind zouden krijgen en dat een groot volk zou ontstaan uit dit kind.

De Bijbel zegt over Abraham: “Hij is niet verzwakt in het geloof, en heeft er niet op gelet dat zijn eigen lichaam reeds verstorven was – hij was ongeveer honderd jaar oud – en dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. Hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was” (Romeinen 4:19-21). Hij hoopte op God en vertrouwde niet op zijn eigen menselijke capaciteiten. God vervulde deze belofte glorierijk. Uit dit kind ontstond een groot volk en uiteindelijk is hieruit de Here Jezus Christus geboren. Door Hem, onze Verlosser, kunnen wij ook geloof en vertrouwen hebben in God.

Deel artikel