Wat is het kenmerk van de antichrist?

Wat-is-het-kenmerk-van-de-antichrist-?

Er is een strijd gaande tegen het Koninkrijk van God. Daarvan zijn we ons bewust. Die strijd zal heviger worden naarmate de dag van Jezus’ wederkomst nadert. Het is een strijd tegen de geest van de antichrist, die zich manifesteert in ieder die de Vader en de Zoon loochent (1 Johannes 2:22). En ‘Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet’ (vers 23).
‘Anti’ in het woord antichrist is een Grieks voorzetsel met twee betekenissen, namelijk ’tegen’ en ‘in de plaats van’. Het woord ‘christ’ komt van het Griekse woord ‘Christos’, waarvan het woord Messias is afgeleid.

Tegenwerking

De activiteit van de antichrist bestaat dus uit tegenwerking ’tegen’ de echte Messias. Met het uiteindelijke doel een valse messias ‘in de plaats van’ de echte Messias te stellen.
Wanneer de zonde van de mensheid tot een climax zal zijn gekomen, zal de anti-christ zich manifesteren in menselijke gedaante. Als een wereldheerser met bovennatuurlijke autoriteit en onder directe leiding van satan, in Openbaring 13:4 het beest genoemd.

Toekomst

De openbaring van deze Antichrist ligt nog in de toekomst. Het is de laatste satanische actie vóór de wederkomst van de Heer.
In 2 Thessalonicenzen 2:8 zegt Paulus: ‘wanneer de wetteloze wordt geopenbaard, zal de Heere hem tenietdoen door Zijn verschijning bij Zijn komst.
In 2 Thessalonicenzen 2:3 zegt Paulus met het oog op Christus’ tweede komst: ‘Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.’

De term afval komt van het Grieks ‘apostacia’ en betekent afvalligheid. Een bewuste, opzettelijke afwijzing van de geopenbaarde waarheid.
Die waarheid zijnde het fundament van het christelijk geloof: de goddelijkheid van Jezus, zijn maagdelijke geboorte, zijn verzoeningsdood, opstanding en wederkomst. De bewuste afwijzing van die geopenbaarde waarheid is het duidelijk kenmerk van de geest van de antichrist.

Uit ons midden

In Johannes 2:19 lezen we over de antichrist: ‘Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn.’
De antichrist begint dus door op de een of andere manier met het volk van God samen te werken. Maar hij hoort daar uiteraard niet thuis. De Kerk is het bolwerk tegen dwaling en daarom zal satan proberen door te dringen in het Lichaam van Christus.
Dat Lichaam van Christus bestaat uit volgelingen, die zich volledig aan Hem hebben toegewijd en die vervuld zijn met de Heilige Geest.

Laten we de Heilige Geest daarom de volle ruimte geven op elk gebied van ons leven. Want Hij is dé Helper die ons staande houdt te midden van afval. En die ons wil leiden ‘in de rechte sporen om Zijns Naams wil’ (Ps.23:3).

Deel artikel