Wat is het doel van mijn leven?

What is the purpose of life?

Iedereen heeft zich wel eens afgevraagd waarom hij bestaat. Wat is het doel van mijn leven? Is er wel een doel in het leven? Als dat zo is, wat is het dan?

Gods doel

Veel mensen besteden tijd aan het zoeken naar hun doel in het leven en komen tot veel verschillende conclusies.
De Bijbel leert echter duidelijk dat ons levensdoel door God gegeven is. Hij heeft ons ontworpen om Hem te verheerlijken en voor altijd van Hem te genieten. Bijbelteksten die verwijzen naar dit tweedelige doel voor ons leven, zijn te vinden in de Bijbel. Hier zijn er slechts een paar:

We zijn gemaakt om God te verheerlijken:

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” (Romeinen 11:36)

“Of u dus eet of drinkt of iets anders doet, doe alles tot eer van God.” (1 Korinthe 10:31)

“U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.” (Openbaring 4:11)

“Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.” (Psalm 23:3)

We zijn gemaakt om van God te genieten:

“U maakt mij het pad ten leven bekend; overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.” (Psalm 16:11)

“Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.” (Filippenzen 4:4)

“Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” (Psalm 37:4)

“Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden.” (Jesaja 12:2)

“En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal” (Lukas 2:10)

“En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.” (Openbaring 21:3-4)

 

Deel artikel