Wat is het doel van de erfenis van Gods kinderen?

wat-is-het-doel-van-de-erfenis-van-gods-kinderen

Er zijn twee historische feiten in het Oude Testament te noemen, waarin God Zijn volk Israël vroeg om een verblijfplaats voor Hem te maken. God wilde wonen temidden van Zijn mensen. Daarom gaf Hij Mozes een heel gedetailleerd plan voor de Tabernakel (Exodus 35 e.v. hoofdstukken).
Hij betrok Zijn volk bij de bouw. Vanuit de overvloed die God hen gegeven had moesten ze gaan offeren om Zijn verblijfplaats te realiseren. En ze gaven wat daarvoor nodig was, zelfs meer dan dat, …‘ja, er bleef over’ (Exodus 36 vers 7).
In I Kronieken 29 vers 1-9 staat een soortgelijke geschiedenis over de Tempel die Salomo voor God moest bouwen.

Gods tempel

Deze Oud-Testamentische voorbeelden tonen het doel van Gods voorziening. Namelijk om voor Hem een woonplaats te bouwen. Dat voorrecht geldt nu voor allen die zich hebben bekeerd tot de Herder en Opziener van onze zielen (1 Petrus 2 vers 25). Bekering wordt in de grondtekst uitgedrukt met de woorden omdraaien of terugkeren. Van gedachten veranderen. Dat wil zeggen dat er een einde is gekomen aan onze eigen manier van denken, onze eigen mening, onze eigen wil. Dan zijn we bereid Hem de dienst te laten uitmaken op alle terreinen van ons leven.

Dan mogen we functioneren als levende stenen van Gods hedendaagse woonplaats,
Zijn tempel. ‘Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?’ ( 1 Korinthe 3 vers 16). Een tempel opgebouwd uit ons als levende stenen. God heeft vastgesteld dat die ‘uit alle naties, stammen, volken en talen’ moeten worden verzameld om zijn ultieme verblijfplaats te voltooien. (Openbaring 7 vers 9)

In beweging komen

De voltooiing van Zijn verblijfplaats zal vandaag de dag nog veel meer werk, inspanning en middelen eisen. Meer dan wat er nodig was voor Salomo’s tempel. Als we onze verantwoordelijkheid om het evangelie te verspreiden onder alle volken (Mattheüs 24 vers 14) serieus nemen, dan zullen we vanuit onze rijkdom in Christus in beweging worden gebracht. Uit liefde tot Hem en de ander!

De rijkdom die we in Jezus bezitten, hebben de Bijbelse geschiedschrijvers proberen te beschrijven. Zij schrijven over ‘de liefde van Christus, die alle verstand te boven gaat’ (Efeze 3 vers 19), ‘onuitsprekelijke vreugde’ (1 Petrus 1 vers 8), ‘vrede die alle verstand te boven gaat’ (Filippenzen 4 vers 7), ‘onnaspeurlijke rijkdom’ (Efeze 3 vers 8), ‘een goede vastgedrukte, geschudde, overlopende maat’ (Lukas 6 vers 38).
God wil ons van deze rijkdom voorzien. En Zijn voorziening ligt in Zijn kostbare beloften ‘opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur…..’ (2 Petrus 1 vers 4).
Die beloften zijn voor ons als kinderen van God, onze erfenis in Christus. Wij mogen zijn ‘erfgenamen van God en mede-erfgenamen’ (Romeinen 8 vers 17).

Onze erfenis

Naar geestelijk recht is die erfenis voor ons. Maar om dat te ervaren moeten we stap voor stap de beloften met volharding in bezit gaan nemen. De manier waarop het volk Israël zijn land in bezit moest nemen ging ook geleidelijk. En niet zonder strijd.
Nu zijn alle beloften voor ons beschikbaar door geloof. Want ‘zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen tot verheerlijking van God door ons’ (2 Korinthe 1 vers 20). God wordt verheerlijkt door elke belofte, die wij ontvangen en toepassen naar Gods wil! In welke situatie of omstandigheid ook. En wij mogen vanuit onze rijkdom in Christus Zijn heerlijkheid weerspiegelen. Vervuld met de Heilige Geest om daaraan gestalte te kunnen geven.

Het doel van onze rijkdom in Christus is wat 2 Korinthe 9 vers 8 zegt: ‘… zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk’.
Vanuit die overvloed mogen we als levende stenen bouwen om Zijn verblijfplaats te voltooien. Ter eer van Hem en uit liefde voor de ander.

Deel artikel