Wat is Gods wil bij echtscheiding en hertrouwen?

Segundo casamiento

Staat God een gescheiden persoon toe om te hertrouwen terwijl de eerste echtgenoot nog in leven is? Als een gescheiden persoon al hertrouwd is, moeten ze dan opnieuw scheiden? Wat vindt God ervan als twee mensen die gescheiden waren weer opnieuw samenkomen in een huwelijk ?

God haat echtscheiding (Maleachi 2:16) en staat dit alleen toe in geval van ontrouw van de echtgenoot (Mattheüs 19:9). Zelfs bij ontrouw verplicht God niet tot scheiding of vraagt daarom, maar Hij staat het alleen toe (Mattheüs 19:7-8). (Hoe we deze toestemming precies moeten duiden is geen eenvoudige vraag. Door de hele geschiedenis heen hebben christenen hierover verschillende meningen gehad.) Wanneer er ontrouw was of andere zonden de relatie hebben beschadigd, is het Gods verlangen dat beide partners berouw zullen hebben. Ze moeten elkaar vergeven en zich met elkaar verzoenen (Lukas 17:3-4; 1 Korinthe 7:10-11).

Vergeef elkaar

Vergeving is altijd noodzakelijk en het onvermogen om te vergeven is zonde (Mattheüs 6:15). Het kan moeilijk zijn om te vergeven en het kan een lange tijd vergen. Maar God verlangt altijd van ons dat we anderen vergeven. In bepaalde huwelijken kan voortdurende ontrouw of misbruik verhinderen dat verzoening kan plaatsvinden. Dat is soms onmogelijk, in ieder geval in de nabije toekomst. Dan is het noch wijs noch veilig voor het echtpaar om te proberen samen te komen.

In geval van een halsstarrige houding zonder spijt bij tenminste één echtgenoot, hoeft de echtgenoot die wel verzoening wenst de ander niet te dwingen getrouwd te blijven (1 Korinthe 7:15). God verlangt zo naar vergeving en verzoening, dat Hij zou willen dat twee mensen die gescheiden zijn weer opnieuw samen zullen komen. Dit zou de ideale uitkomst zijn na een scheiding. Maar als zo’n verzoening nu onhaalbaar blijkt en één (of beide) partners willen trouwen met iemand anders? Jezus zegt: “Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel en ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel.” (Lukas 16:18)

Mogelijkheid tot verzoening

Dat betekent dat God het niet goed vindt dat een gescheiden persoon hertrouwt. Zolang er een mogelijkheid blijft tot verzoening en hereniging van het eerste huwelijk, is een nieuw huwelijk niet toegestaan. Het is zonde. De Bijbel zegt: “Maar de gehuwden beveel ik – niet ik, maar de Heere – dat een vrouw niet zal scheiden van haar man, – en als zij toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen – en dat een man zijn vrouw niet zal verlaten. (1 Korinthe 7:10-11) Als de eerste echtgenoot sterft, is de overgebleven echtgenoot vrij om te hertrouwen: “Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, maar alleen in de Heere.” (1 Korinthe 7:39)

Verhindering van verzoening

In het geval de eerste echtgenoot nog leeft en met een ander trouwt (in ongehoorzaamheid) in plaats van verzoening te zoeken, dan wil God niet dat dit tweede huwelijk eindigt in een echtscheiding. Zelfs niet als die eerste echtgenoot tot het besef komt dat hij heeft gezondigd door te hertrouwen en nu verzoening zoekt met de eerste geliefde. De Bijbel leert dat als iemand scheidt en hertrouwt met een ander en als dan dat tweede huwelijk eindigt (door welke oorzaak ook), dat de oorspronkelijke geliefden dan niet weer samen mogen komen bij elkaar.

Wanneer een man een vrouw genomen heeft en met haar getrouwd is, en het gebeurt dat zij geen genade meer vindt in zijn ogen, omdat hij iets schandelijks aan haar gevonden heeft, en hij haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, en als zij dan uit zijn huis vertrekt, weggaat en de vrouw van een andere man wordt, en die laatste man ook een afkeer van haar krijgt, haar een echtscheidingsbrief schrijft, die in haar hand geeft en haar uit zijn huis wegstuurt, of als die laatste man, die haar voor zichzelf tot vrouw genomen heeft, sterft, dan mag haar eerste man, die haar heeft weggestuurd, haar niet terugnemen om hem tot vrouw te zijn, nu zij onrein geworden is; want dat is voor het aangezicht van de HEERE een gruwel. U mag geen zonde brengen over het land dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft.” (Deuteronomium 24:1-4)

Dus als de eerste echtgenoot hertrouwt met iemand anders en zo de mogelijkheid van verzoening blokkeert, dan is de ander, die de mogelijkheid tot verzoening wél openhield, daarna vrij om met iemand anders te trouwen.

Deel artikel