Wat is geestelijke groei?

Op het moment dat je christen wordt, is dat het begin van je wandel met God. Iedereen die de Heilige Geest door het geloof in Jezus heeft ontvangen, is rechtvaardig voor God. Maar dat is niet het hele verhaal. Vanaf het moment dat God iemand rechtvaardigt, begint het proces van “heiligmaking”. Heiligmaking wil eigenlijk zeggen “geestelijk groeien”. Maar wat betekent geestelijke groei? En hoe werkt dat?

Beelddragen

De Bijbel kenmerkt geestelijke groei als een voortgang in het mooie en het zuivere in het leven van Gods kinderen. Een christen leeft niet langer voor zichzelf maar voor de Heere Jezus Christus! Daarom is het mooie in het leven van een christen niet zijn eigen verdienste, maar draagt hij het beeld van zijn Heere en Heiland.

De Bijbel spreekt over het “afleggen” van het oude ik en het “aandoen” van de nieuwe persoon. Bijvoorbeeld Kolossenzen 3:1-17 geeft een prachtige beschrijving van geestelijke groei. Het beeld van God wordt steeds meer zichtbaar in ons. Mooie eigenschappen zoals eerlijkheid, echte liefde, vergeving, vriendelijkheid en het spreken van de waarheid zullen steeds meer zichtbaar worden. Als je dan andere christenen ontmoet is het alsof je Christus Zelf ontmoet.

Geestelijke strijd

Maar gaat dat gemakkelijk? Nee. In Spreuken 24:16 staat: “want al valt een rechtvaardige zevenmaal, hij staat weer op.” Jezus zelf waarschuwt Zijn volgelingen, als Hij zegt: “Ga binnen door de nauwe poort, (…) de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt” (Mattheüs 7:13-14). De schrijver van Hebreeën zegt dat een christen moet streven naar “de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien” (Hebreeën 12:14). De apostel Paulus weet als geen ander dat een christen een geestelijke strijd heeft te voeren tussen vlees en Geest (Galaten 5:16-26).

Houd moed!

Maar heb goede moed als je geconfronteerd wordt met verleiding en verzoeking, want God heeft je geroepen om aan Jezus Christus gelijkvormig te worden (Romeinen 8:29). Wat zal dat een glorieuze dag zijn, als je tenslotte de eindstreep van de smalle weg bereikt! Dan zal het beeld van Jezus Christus in jou gezien worden. Daar zal geen zonde meer zijn, geen vlek of rimpel.
Die dag zal je voor altijd bij Jezus zijn en aan Hem gelijk zijn! Houd moed! Het leven van een christen wordt in stand gehouden door de kracht van de Heilige Geest. Als je in Jezus Christus gelooft ben je in Gods hand geborgen. Je mag de persoon worden die je in Christus al bent.

Houd je vast aan die waarheid; je geestelijke groei heb je niet aan jezelf te danken maar aan Jezus. Zie op Hem! Zie op wat Hij voor jou heeft gedaan. En ook op wat Hij van jou verlangt. Zie op het doel dat Hij voor jou bestemd heeft: ”Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan” (Hebreeën 7:25). God zal je beslist niet loslaten en beslist niet verlaten (Hebreeën 13:5). Hij verandert jou door de Heilige Geest.

Verantwoordelijkheid

En het is jouw verantwoordelijkheid om gebruik te maken van de middelen die God in Zijn Woord aanreikt. Lees je Bijbel, bid, zoek gemeenschap met broeders en zusters en gehoorzaam het woord van Christus. Het einde van de weg is eeuwige glorie. Laat je bemoedigen door deze woorden van de apostel Paulus:
“Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel beschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt” (2 Korinthe 3:18).

Abraham

Als je een heel praktisch voorbeeld wilt van geestelijke groei, probeer dan het verhaal van Abraham van begin tot eind in één keer te lezen (Genesis 11:27-25:11). Abraham wordt genoemd in het Nieuwe Testament als het voorbeeld van geloof (bijvoorbeeld Romeinen 4; Galaten 3:6; Hebreeën 11:8). Dat is de reden waarom zijn verhaal aan het begin van Genesis is opgeschreven. Merk op dat hij meer dan één keer voor dezelfde problemen staat en dezelfde fout meer dan één keer maakt (vergelijk bijvoorbeeld Genesis 12:10-20 en 20:1-18).

Maar ondanks zijn voortdurende fouten groeit het geloof van Abraham ook. Bijvoorbeeld:

  • In Genesis 15:2 worstelt hij om Gods belofte van een erfgenaam te geloven.
  • Genesis 16: hij neemt het heft in eigen handen om een erfgenaam te produceren.
  • Genesis 22: hij vertrouwt God zo veel dat hij bereid is zijn erfgenaam op te offeren.

Ga door!

Abraham maakte veel fouten toen hij elke dag probeerde God te vertrouwen. Maar in plaats van op te geven, stond hij op en ging hij verder. Dit is wat je “het levensgeheim” van het christelijke leven zou kunnen noemen. Als je in zonde of ontmoediging valt, leer jezelf te herpakken en ga door. Beleid je zonde tegen Jezus en vraag Hem om hulp.

Het is geen magische knop. Het zal niet opeens alles gemakkelijker maken. Maar van tegenslagen leren is een van de belangrijkste lessen op weg naar christelijke volwassenheid.

Deel artikel