Wat is er goed aan “Goede Vrijdag”?

Good Friday

Christenen over de hele wereld vieren “Goede Vrijdag”, de vrijdag vlak voor Pasen. Op die dag herdenken we hoe Jezus Christus leed en stierf aan het kruis. Deze vrijdag is zowel het verschrikkelijkste als het heerlijkste moment in de geschiedenis van de mensheid.

Achtergrondinformatie

De Joodse godsdienstige leiders hadden besloten dat Jezus moest sterven. Hij vormde een bedreiging voor hun religieuze systeem. Hij beweerde de Zoon van God te zijn, en Hij trok grote groepen mensen aan met Zijn onderwijs en wonderen. Dat moest stoppen! “Toen kwamen de overpriesters en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, die Kajafas heette; en zij overlegden met elkaar om Jezus met list te grijpen en te doden” (Mattheüs 26:3-4).
Eén van Jezus’ eigen discipelen was bereid Hem te verraden, en wachtte op een gelegenheid om Jezus over te geven aan de overpriesters.

Wat gebeurde er op Goede Vrijdag?

Jezus werd gearresteerd aan het begin van het Joodse Paasfeest, een godsdienstig feest dat een hele week duurde. Om te voorkomen dat Jezus’ arrestatie een volksopstand zou uitlokken, werd Hij ’s nachts gevangen genomen in een tuin vlakbij Jeruzalem. Die nacht werd Hij verschillende keren verhoord door de overpriesters, de Romeinse bestuurder Pontius Pilatus en koning Herodes. Hoewel de godsdienstige leiders er grote moeite mee hadden een geldige beschuldiging te vinden, veroordeelden ze Jezus uiteindelijk ter dood voor godslastering (Mattheüs 26:60-66).
Omdat dit enkel een godsdienstig vergrijp was, was dat volgens de Romeinse wet geen geldige reden om iemand te veroordelen. Pontius Pilatus was zich er terdege van bewust dat Jezus onschuldig was, maar gaf toch toe aan de druk van het volk om Jezus te laten kruisigen (Mattheüs 27:24-26).

Dat gebeurde er dus op Goede Vrijdag: Jezus werd gekruisigd op Golgotha, een heuvel voor de poorten van Jeruzalem. Na drie uren van intens lijden stierf Hij (Mattheüs 27:45-50). Vlak voor het begin van de Sabbath (de Joodse rustdag) om 6 uur ’s avonds werd Jezus’ lichaam begraven door enkele van Zijn volgelingen.

Goede Vrijdag was verschrikkelijk

Als we de ooggetuigenverslagen in de vier Evangeliën lezen, wordt ons duidelijk dat Goede Vrijdag een vreselijke dag was. Een onschuldige man werd geslagen, gegeseld en bespot. De bestuurders waren zich er terdege van bewust dat Hij onschuldig was, maar lieten Hem toch kruisigen. De Man die zoveel mensen had genezen en gezegend, werd veracht en bruut vermoord. Het onrecht vierde hoogtij.

Maar Jezus was niet zomaar een man, zelfs niet ‘zomaar’ een wonderdoener. Hij was de Messias, de Zaligmaker die God had gestuurd. Hij was de Zoon van God, maar werd verworpen door de godsdienstige leiders en het volk. Het leek erop dat satan de strijd had gewonnen, en God had verslagen! De dood van Jezus Christus was het donkerste moment in de menselijke geschiedenis, omdat de Zoon van God de strijd tegen zonde en dood kennelijk had verloren, en de duisternis leek te triomferen.

Wat is er goed aan Goede Vrijdag?

Het goede aan Goede Vrijdag was niet zichtbaar voor het menselijk oog. Het leek erop dat God de controle was kwijtgeraakt, maar in werkelijkheid waren deze vreselijke gebeurtenissen onderdeel van Zijn reddingsplan. “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8). Jezus’ dood was een plaatsvervangende dood. Hij droeg het oordeel dat wij mensen hadden verdiend met onze zonden. Hij heeft Zichzelf gegeven “voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader” (Galaten 1:4).

De Joodse leiders, de Romeinse bestuurder, het volk, de soldaten… ze hadden er geen idee van dat zij door Jezus te kruisigen, Gods plan vervulden. Deze dag werd het keerpunt voor de hele schepping. Omdat Jezus stierf in onze plaats, kunnen mensen vergeving ontvangen en weer een goede relatie hebben met hun Schepper.

Goede Vrijdag was niet ‘het einde van het verhaal’

Jezus’ dood was niet het einde van het verhaal. Op zondagmorgen stond Hij weer op uit de dood! Dat was al geprofeteerd in het Oude Testament, en door Jezus Zelf (zie 1 Korinthe 15:3 en Markus 8:31). Die heerlijke gebeurtenis wordt gevierd met Pasen, maar is natuurlijk sterk verbonden aan Goede Vrijdag.

Door op te staan uit de dood, liet Jezus zien dat Hij daadwerkelijk zonde en dood heeft overwonnen. Pasen maakt duidelijk dat Jezus’ dood niet Zijn uiteindelijke nederlaag was, maar de afschuwelijke weg naar eeuwige heerlijkheid.

Waarom zijn de gebeurtenissen van Goede Vrijdag zo belangrijk?

De apostel Paulus beschouwt Jezus’ dood en opstanding als de kern van het Christelijk geloof (1 Korinthe 13:13-14). En sindsdien hebben Christenen deze gebeurtenissen altijd gevierd als hun belangrijkste godsdienstige feesten. Als we begrijpen wat Jezus’ redding voor ons betekent, zien we waarom Goede Vrijdag zo bijzonder is. Als Jezus niet gestorven was, zou onze situatie hopeloos zijn en zouden we de eeuwige dood tegemoet gaan.

Maar omdat Gods toorn over de zonde op Jezus is uitgegoten, kunnen wij vergeving en redding ontvangen. Dat is inderdaad goed nieuws! Omdat Jezus Christus stierf en weer opstond, zullen allen die in Hem geloven niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben (Johannes 3:16).

Hoe kan ik persoonlijk delen in de zegen van Jezus’ plaatsvervangende dood?

Let op dat het vers in Johannes 3:16 een ‘voorwaarde’ noemt om de zegen van Jezus’ dood en opstanding te ontvangen. Wie in Jezus Christus gelooft zal het eeuwige leven ontvangen in plaats van eeuwig oordeel. “Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God” (Johannes 3:18).

Als jij Jezus nog niet hebt aangenomen als jouw persoonlijke Heere en Redder, raad ik je van harte aan om dat vandaag nog te doen. Onderwerp jezelf aan Hem in gebed: “Vader in de hemel, ik geef toe dat ik een zondaar ben. Ik heb Uw vergeving nodig. Ik geloof dat Jezus stierf voor de zonde van de mensheid, en ik bid u om ook mijn persoonlijke Redder te zijn. Neem alstublieft mijn zonde weg, vul mijn hart met Uw Heilige Geest en neem de leiding over mijn leven. Vanaf nu wil ik U volgen” — of kies je eigen woorden in een persoonlijk gebed.

Deel artikel