Wat is Epifanie?

What is Epiphany?

Het is bekend dat sinds de 4e eeuw christenen over de hele wereld het feest ‘Epifanie’ vieren. Voor sommige kerken is het een van de grootste feesten in het jaar. Wat wordt er dan gevierd? Epifanie komt van het Griekse woord dat ‘verschijning’ betekent. Afhankelijk van waar je in de wereld woont en tot welke denominatie je behoort, kan de aandacht ervoor verschillen, maar doorgaans worden drie belangrijke gebeurtenissen herdacht.

Christus verscheen aan de heidenen

Ten eerste verscheen Christus aan de heidenen, toen de wijzen uit het oosten kwamen om de Messias te zoeken. Ze volgden de ster en vonden het Kind (zie Mattheüs 2:1-2). Dit wordt als een zeer belangrijke gebeurtenis gezien, omdat het aantoonde dat Christus niet alleen als de Messias voor het Joodse volk was gekomen, maar als de Koning van de hele aarde. In veel kerken wordt Epifanie dan ook gevierd als het feest van Driekoningen, dat ook de ’12 dagen van Kerstmis’ afsluit, de traditionele periode waarin de geboorte van Jezus wordt gevierd.

Doop van Jezus

Epifanie herdenkt ook de doop van Jezus. Deze gebeurtenis markeerde het begin van de publieke ‘verschijning’ van Jezus. In Mattheüs 3:16-17 staat: “En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” Met Zijn doop begint Jezus Zijn werk op aarde en zet Hij Zijn eerste stap op weg naar het kruis. Ook dit wordt als een belangrijke gebeurtenis beschouwd, omdat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest alle drie tezamen in actie worden gezien.

Het wonder van Kana

Tenslotte wordt het wonder van Kana gevierd. Dit was het eerste wonder dat Jezus deed. Je kunt hierover lezen in Johannes 2:1-11. Dit is een ander ‘verschijnen’, omdat het voor het eerst toont dat de kracht van God aan het werk is in Jezus. In Johannes 2:11 staat: “Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.”

Jezus’ verschijning

Dus we vieren de ‘verschijning’ van Jezus op drie manieren: Hoe Jezus aan de heidenen werd geopenbaard toen de wijzen of koningen uit het oosten kwamen om Hem te aanbidden; hoe Jezus openbaar werd aangewezen als Gods Zoon bij Zijn doop; en hoe Zijn goddelijke kracht werd geopenbaard toen Hij water veranderde in wijn bij Zijn eerste wonder in Kana.
Op deze manier helpt de cyclus van het kerkelijk jaar ons om meer en meer te ontdekken wie Jezus was en wat Hij deed. Samen met christenen van alle tijden en plaatsen groeien we zo in ons verstaan en aanbidden van onze Heere. Kent u Hem als de Koning van de wereld? Als de Zoon van God? En als de wonderdoener?

Deel artikel