Wat is eeuwig leven… Wat is leven na de dood?

eternal-life

Veel mensen zijn bang voor het sterven. Veel mensen weten niet wat er gebeurt na hun overlijden. Andere mensen verdringen deze vragen door zich eenvoudig een “leven na de dood” voor te stellen waar ze zullen genieten van gezondheid, rijkdom, zonneschijn en vrede. Maar wat zegt de Bijbel over leven na de dood? En meer specifiek, wat is eeuwig leven?

De Bijbel zwijgt niet

Allereerst, de Bijbel zegt expliciet dat er leven na de dood is (vergelijk Mattheüs 25:46; Markus 10:29-30; Johannes 5:25-29). Tegelijkertijd moeten we er duidelijk over zijn dat leven na de dood niet synoniem is met eeuwig leven. Er is een helder, maar erg belangrijk onderscheid tussen een mens die leven na de dood ervaart en een mens die eeuwig leven geniet.

Leven is meer dan het fysieke

Wat is het verschil tussen deze twee? Het verschil heeft alles te maken met de spirituele realiteit in jouw leven. Er zijn slechts twee soorten mensen in deze wereld: zij die fysiek leven, maar geestelijk dood zijn in hun overtredingen en zonden (vergelijk Efeze 2:1-3) en zij die fysiek leven en geestelijk leven in Christus (vergelijk Efeze 2:4-6). Ieder die gelooft in Jezus is levend gemaakt in Hem. Zij zullen nooit sterven. Hoe kan dat?

Eeuwig leven is meer dan leven na de dood

We moeten weten wat eeuwig leven is. Mensen van onze tijd zijn geneigd te denken dat leven na de dood een soort mooie, vredige wereld is, die je zult binnengaan en ontdekken na je overlijdensmoment. De hel is geen populair onderwerp in onze samenleving. Veel mensen ontkennen dat de hel bestaat. Niemand houdt van de dramatische voorstelling van mensen die gekweld worden door Gods wraak (vergelijk Openbaring 14:10-11). Maar als de Bijbel spreekt over eeuwig leven, hoe beschrijft ze dat dan?

Leven betekent het kennen van en wandelen met God

De belangrijkste waarheid die we hebben over eeuwig leven is, dat God het centrum ervan is. De Here Jezus heeft eeuwig leven zo gedefinieerd: “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt” (Johannes 17:3). Leven betekent, dat we God kennen. Daarom, als je niet God kent in persoonlijke relatie – we bedoelen niet rationeel kennen, maar relationeel – leef je niet echt. Je leeft in de fysieke betekenis van het woord, maar geestelijk ben je dood in je zonden (vergelijk Johannes 8:24). Ken je God via Jezus Christus? Weet je dat je de Heere Jezus Zelf ontvangen hebt (vergelijk Johannes 1:12)? Weet je dat God je jouw zonden vergeeft? Ken je de kracht van de Heilige Geest, door wie God je verandert tot een beeld van Hemzelf? Weerspiegelt jouw karakter Zijn morele eigenschappen?

Nu al – nog niet

De christen is een zeer bevoorrecht persoon. In bepaald opzicht heeft hij nu al eeuwig leven, omdat hij God kent in Christus. Maar anderzijds, zelfs christenen kunnen nog niet de volle zegening van eeuwig leven nu al ervaren. Christenen lijden. Christenen sterven. Het is een grote troost voor elke christen dat ze de dood niet hoeven vrezen, zelfs als ze binnenkort hun lichaam af zullen leggen (vergelijk 2 Petrus 1:14) . Jezus zei, “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid” (Johannes 11:25-26). De zielen van Gods kinderen zullen bij Christus zijn vanaf het moment dat ze hun lichaam afleggen.

In het laatste Bijbelboek, de Openbaring aan Johannes, lezen we deze troostrijke belofte: “En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen: Schrijf: Zalig zijn de doden die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten van hun inspanningen, en hun werken volgen met hen.” (Openbaring 14:13)

Deel artikel