Wat is een Christen?

Een Christen is iemand die Jezus Christus heeft aanvaard als zijn Redder en Heere. Volgelingen van Jezus werden in Antiochië voor het eerst Christenen genoemd (Handelingen 11:26), en sindsdien wordt deze naam algemeen gebruikt. Christen zijn betekent niet dat je geboren bent in een “christelijk” land, cultuur of familie. Het gaat niet over het gehoorzamen van bepaalde regels of het vermijden van bepaalde zonden. Een Christen heeft een persoonlijke relatie met Jezus Christus.

Kenmerken van een Christen

De Bijbel geeft verschillende benamingen en omschrijvingen van Christenen. Hier volgen er een paar:

  • Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven” (Johannes 1:12).
  • Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven” (Johannes 3:36).
  • Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping” (2 Korinthe 5:17).
  • Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen” (Romeinen 6:4).
  • Wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd” (Galaten 5:24).
  • In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade” (Efeze 1:7).
  • Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus” (Efeze 2:4-6).
  • Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God” (Efeze 2:19).

Als je Christen wordt, verandert alles

Het is niet moeilijk om Christen te worden . God biedt Zijn genade aan aan iedereen die haar wil ontvangen. Maar als je Christen wordt, heeft dat wel enorme gevolgen. Iemand die in Jezus Christus gelooft, wordt bevrijd van de macht van de zonde en krijgt een volledig nieuw leven dat Jezus voor hem heeft verworven. Hij ziet de wereld met “nieuwe ogen”. Hij leeft voor Christus, in de kracht van de Heilige Geest.

Christen worden is van levensbelang

Uit de Bijbelcitaten hierboven blijkt dat het van levensbelang is om Christen te zijn. Alleen zij die geloven in Jezus Christus als hun Heere en Redder, krijgen het eeuwige leven. Wie Zijn aanbod van redding afwijst, moet Zijn oordeel ondergaan. Welke mogelijkheid kies jij?

Deel artikel