Wat is de opname?

De term ‘opname’ is afgeleid van het Latijnse woord dat in 1 Thessalonicenzen 4:16-17 wordt vertaald als ‘samen met hen opgenomen worden’:

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.“.

Wat zal er gebeuren?

In dit gedeelte van 1 Thessalonicenzen (4:13-5:11) maakt Paulus zich zorgen dat de Thessalonicenzen onwetend zijn over hun overleden medebroeders en -zusters in Christus (1 Thessalonicenzen 4:13). Paulus zegt dat wanneer Christus terugkeert (d.w.z. aan het einde van deze tijd, Markus 13:24-27) Hij uit de hemel zal neerdalen. Zij die zijn gestorven en gelovig zijn, zullen als eerste worden opgewekt (1 Thessalonicenzen 4:16). Nadat dit is gebeurd, zullen de gelovigen die leven wanneer Christus terugkeert, in de lucht worden opgenomen met hen. Met hen die al zijn opgewekt, zullen ze de Heere samen ontmoeten en vervolgens altijd bij Hem zijn (1 Thessalonicenzen 4:17). Daarom zullen bij de opname de Nieuwe Hemelen en de Nieuwe Aarde beginnen (Openbaring 22:1). In wezen verwijst de opname naar wat er met de gelovigen zal gebeuren bij de wederkomst van Christus.

Daarom is de terugkeer van Christus voor christenen iets waar we naar uitkijken en naar verlangen. Daarom eindigt het boek Openbaring met “Kom, Heere Jezus!”. (Openbaring 22:20). Het geeft ook grote hoop aan de christenen dat we herenigd zullen worden met gelovige vrienden en familie die al gestorven zijn. Daarom moeten we niet rouwen zoals de wereld dat doet (1 Thessalonicenzen 4:13).

Wees klaar voor de wederkomst van Christus

De terugkeer van Christus zal echter niet voor alle mensen vreugdevol zijn. Openbaring 6:12-17 beschrijft hoe de wederkomst van Christus voor ongelovigen zal zijn:

En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?

Daarom herinnert de opname ons eraan dat we klaar moeten zijn voor de wederkomst van Christus, wat we kunnen doen door ons te bekeren en te geloven in het evangelie (Markus 1:15).

Opmerking: Sommige Christenen zouden de opname (Christenen die met Christus worden opgenomen / opgehaald) en de tweede komst (d.w.z. het uiteindelijke oordeel en het begin van de Nieuwe Hemel en Aarde) van elkaar scheiden. Maar, zoals J.I. Packer het zegt, deze opvatting ‘is breed gedragen, maar ontbeert een Bijbelse onderbouwing’ (J.I. Packer, Beknopte Theologie, 251.).

Deel artikel