Wat is de naam van God?

What is the Name of God?

“What’s in a name?” Ken je dat gezegde? Mensen gebruiken het om het belang van een naam te betwijfelen. Dat kan voor veel namen opgaan, maar niet voor de naam van God. Zijn naam is Wie Hij is.

De naam van God is Heere

“Heere” is de meestgebruikte naam van God in de Bijbel. Waar je ook maar leest “HEERE” (met hoofdletters), daar is de Hebreeuwse grondtekst “JHWH”. Vertalers kozen HEERE voor de naam JHWH omdat de exacte betekenis en uitspraak van de naam JHWH niet meer zeker is. Dat komt doordat in de Hebreeuwse Bijbel geen klinkers werden geschreven. Vroeger wisten mensen gewoon welke klinkers erbij hoorden. Maar de Joden spreken deze naam niet hardop uit en zo werden de bijbehorende klinkers vergeten in de loop van de tijd. Joden gebruiken “Adonai”(= Heer) in plaats daarvan. De naam “Heer” verwijst naar iemand met grote en unieke autoriteit. Bijvoorbeeld een koning over zijn volk. In de bijbelse context wordt het gebruikt om de unieke autoriteit van God over alle dingen en mensen uit te drukken.

De betekenis van JHWH

Ondanks het feit dat we niet de juiste klinkers en betekenis van “JHWH” weten, geeft het verhaal van de roeping van Mozes in Exodus 3 meer duidelijkheid over zijn betekenis. God onthult Zijn naam JHWH in Exodus 3 voor de eerste keer. Hij zegt tegen Mozes in hetzelfde hoofdstuk dat Hij is de “Ik ben die Ik ben” (Exodus 3:14). Hierdoor en door een grammaticale reden, denken geleerden dat de naam “JHWH” is verbonden aan het Hebreeuwse werkwoord voor ‘zijn’ of ‘wezen’.

De naam “Ik ben die Ik ben” maakt duidelijk dat God de soevereine en onnaspeurlijke God is. Het betekent ook dat de Heere actief is (“Ik ben”!) en niet passief. De Heere ziet, hoort, weet en verlost Zijn volk. Exodus 3:7-8 stelt: “Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed. Daarom ben Ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren.

Jezus Christus is Heer

De Bijbel zegt dat Jezus Christus dezelfde is als JHWH. In Romeinen 10: 9 zegt de apostel Paulus “Jezus is Heer“. Hij is “onze enige Heerser, God en onze Heere Jezus Christus” (Judas 1:4). Jezus Christus verwees naar Zichzelf als JHWH. In Johannes 8:58 zegt Hij: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.” Met de woorden “Ik ben” identificeert Hij zichzelf met de eeuwige “Ik ben die Ik ben”, JHWH. De geestelijke leiders begrepen dat heel goed. Ze wilden Jezus Christus stenigen vanwege deze uitspraak. Zelfs bij Zijn arrestatie in de hof van Gethsemane wordt het duidelijk dat Hij de grote “Ik ben” is. Als de soldaten en knechten Hem daar willen pakken, met hun lantaarns, fakkels en wapens, antwoordt Hij hen “Ik ben het”. Geschokt door deze woorden, vallen ze voor Hem op de grond! (Johannes 18:6)

De Heere daalt neer uit de hemel

De openbaring van Gods naam aan Mozes en Israël om hen uit slavernij te bevrijden, is een voorafschaduwing van de komst van de Heere Jezus Christus naar onze wereld, later in de geschiedenis. Hij was gestuurd door God de Vader om de wereld van de slavernij van de zonde te bevrijden. Daarom daalde Hij neer uit de hemel en vernederde Zichzelf tot de kruisdood. Hij deed dat om ons te redden van onze zonden en ons tot gelovige gehoorzaamheid aan Hem te brengen. Daarom ontving Hij de “Naam boven alle namen” (Filippenzen 2:9).

De Bijbel belooft “ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.” (Handelingen 2:21). Geloof in de Here Jezus Christus en je zult worden gered. Kniel neer en belijd dat Hij je Heer is. “Want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:12).

Deel artikel